Kniháreň – december

Počet zobrazení: 3806

Dušan Podhorský: Štefánikov svet. Cesty priestorom a časom po stopách Milana Rastislava Štefánika | Ján Zambor: Niečo ako láska, niečo ako soľ. Miroslav Válek v interpretáciách | Norbert Kmeť, Marek Syrný: Odvaľujem balvan. Pocta historickému remeslu Jozefa Jablonického | Slavomíra Očenášová-Štrbová: Život, viera, umenie. Rozhovory s umelcami | Miroslav Štěpán, Petr Holec: Můj život v sametu aneb Zrada přichází z Kremlu | Zdenko Pavelka: Petr Uhl. Dělal jsem, co jsem považoval za správné | Ha-Joon Chang: 23 věcí, které vám neřeknou o kapitalismu

podhorsky_stefanikov-svet.jpgDušan Podhorský: Štefánikov svet. Cesty priestorom a časom po stopách Milana Rastislava Štefánika

O Štefánikovi písali mnohí autori, ale zväčša – až na ojedinelé výnimky – to boli práce so zameraním na určitý uhol pohľadu. Podhorský nenapísal knihu na objednávku recenzentov a kritikov. Napísal ju z pohnútok svojej duše, svojho tvorivého ega, ktoré bolo formované pred vyše štvrťstoročím, keď študoval poslanie Štefánika na poli meteorológie. Za roky spracovávania historických materiálov, po absolvovaní expedícií a pobytov na miestach Štefánikových pobytov  postupne vznikalo najucelenejšie a najmodernejšie encyklopedické vedecko-populárne dielo o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi. Autorov cieľ, zmysel jeho tvorivého úsilia a hodnota tohto diela však nespočívajú len v zobrazovaní či komentovaní známych či neznámych stránok Štefánikovho života, jeho lások alebo príčin jeho tragickej smrti. Autor priblížil miesta Štefánikových pútí, vnímal aj udalosti, ktoré priamo či prenesene, ale aktuálne súviseli so Štefánikovým pobytom v danej krajine. Súčasne predstavuje aj výrazné osobnosti tých čias i relevantných postáv minulosti, reprezentantov astronómie, meteorológie, fyziky, geografie, etnografie, politiky, vojenstva, letectva, horolezectva, ale aj umenia a fotografie, s ktorými Štefánik prišiel do kontaktu, s ktorými spolupracoval alebo aspoň súviseli s jeho štúdiom, výskumom, politickými aktivitami, cestovateľstvom a národooslobodzovacím úsilím. Spoznávame ich ako živé bytosti, zaradené v patričnom čase, s kvalifikovaním  spoločenského významu, ale aj s ich osudmi a ľudskými hodnotami.
Veda 2013, 384 strán

zambor-valek.jpgJán Zambor: Niečo ako láska, niečo ako soľ. Miroslav Válek v interpretáciách

Prvá knižná monografia venovaná interpretáciám vybraných básní a prekladov jedného z    najvýznamnejších moderných slovenských básnikov. Do výberu sú zaradené básne Miroslava Válka zo zbierok Dotyky, Príťažlivosť, Nepokoj, Milovanie v husej koži, z cyklu Z vody, ako aj viaceré básne nezaradené do samostatných kníh. Interpretácie so zdôrazneným poetologickým zreteľom ponúkajú plastickejší obraz autorovej tvorby a jeho prínosu do poézie.
Literárne informačné centrum 2013, 252 strán

jablonicky.jpgNorbert Kmeť, Marek Syrný: Odvaľujem balvan. Pocta historickému remeslu Jozefa Jablonického

Kniha je poctou historikovi Dr. Jozefovi Jablonickému. Vďaka svojim odborným prácam, postojom, názorom a vzťahu k vládnucej moci sa stal už za života legendou. Témy, ktorým sa venoval, vždy dopodrobna prebádal. Jeho fenomenálna pamäť a schopnosť pútavo rozprávať, ale aj písať o rôznych detailoch osudov tej-ktorej osoby alebo dejinnej udalosti, mu umožňovali okamžite vzbudiť záujem poslucháčov a čitateľov.
Ústav politických vied SAV – Múzeum SNP 2013, 550 strán

ocenasova_obalka.jpgSlavomíra Očenášová-Štrbová: Život, viera, umenie. Rozhovory s umelcami

„Bolo mi dopriate  stretnúť a poznať jedinečných, výnimočných ľudí. V rozhovoroch – najmä s umelcami – som neprestávala žasnúť nad ich uvažovaním a nad ich vnímaním sveta, ktoré transformovali do svojho umeleckého diela. Žasla som, ako im na srdci ležia otázky národa, ako poznajú históriu, ako neobchádzajú ,svetové‘ problémy, zasahujúce našu malú krajinu, ako hľadajú dobro pre budúcnosť. Žasla som, ako pochybujú o sebe, s koľkou pokorou vytvárajú myšlienkové skvosty, ako sa netaja svojou vierou...“ Toľko z autorkinho úvodu, k čomu dodajme, že ide o knihu rozhovorov s dvadsiatimi umelcami zo slovesnej, výtvarnej a hudobnej oblasti, ktorí sa netaja „príslušnosťou k evanjelickej cirkvi a tento postoj formulujú ako postoj k životu, ako kultúrnu orientáciu“. V rozhovoroch to dokumentujú: Fedor Bartko, Igor Bázlik, Miro Bázlik, Roman Berger, Peter Ďurík, Ľubomír Feldek, Ivan Hrušovský, Ivan Kadlečík, Dušan Kállay, Milan Kraus, Janka Krivošová, Víťazoslav Kubička, Ján Vladimír Michalko, Milan Rúfus, Igor Rumanský, Juraj Sarvaš, Ján Solovič, Milan Stano, Elena Šarayová-Kováčová,  Jaroslav Uhel, Ján Valach a Hana Zelinová.
Tranoscius 2013, 147 strán

stepan.jpgMiroslav Štěpán, Petr Holec: Můj život v sametu aneb Zrada přichází z Kremlu    

Je komunismus lepší než kapitalismus? Žili si opravdu někdejší nejvyšší pohlaváři KSČ lépe než současní vysocí politici? Byla Helena Vondráčková milenkou Lubomíra Štrougala? Za který seriál by se měl stydět Jaroslav Dietl? Proč USA původně nepočítaly s Václavem Havlem? Sešel se první polistopadový prezident 17. listopadu 1989 se šéfem StB? A o co a v čí režii se vlastně bojovalo na Národní třídě? Na to vše a ještě spoustu dalších věcí odpovídá v knize Miroslav Štěpán NECENZUROVÁN bývalý šéf pražské KSČ a SSM Miroslav Štěpán, nejnenáviděnější muž Sametové revoluce a později její prominentní vězeň.
Malý Princ 2013, 256 strán

petr_uhl.jpg
Zdenko Pavelka: Petr Uhl. Dělal jsem, co jsem považoval za správné

Petr Uhl (* 1941), strojní inženýr, disident, vězeň svědomí, poslanec, novinář a v neposlední řadě manžel a otec se v obsáhlém rozhovoru se Zdenkem Pavelkou vrací do dětství, prožívaného v Praze a Janských Lázních, vzpomíná na své rodiče, školy a raná i pozdnější šedesátá léta uprostřed studentského dění, na hojné rozhlížení po světě za hranicemi, když to režim umožnil, i seznamování se s radikální evropskou levicí, zejména francouzskou. Bez hořkosti přibližuje své dva dlouhé pobyty v českých věznicích, aktivity kolem založení Charty 77 a Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných i dobu po listopadových změnách v roce 1989, kterou nehodnotí nijak laskavě. Už letmý pohled do textu nenechá nikoho na pochybách, že Petr Uhl je člověk veskrze politický a svět i jeho obyvatele poměřuje přísně a nekompromisně metrem svých levicových idejí, které nezviklala ani drsná léta reálného socialismu, jež nemilosrdně trestala jeho neoblomnou zásadovost, urputnou snahu po zlepšování společnosti a osobní statečnost.
Torst 2013, 600 strán

23_veci.jpgHa-Joon Chang: 23 věcí, které vám neřeknou o kapitalismu

Současná západní společnost přísahá na neoliberální model ekonomiky, který za nezpochybnitelné dogma prohlašuje tzv. volný trh - ostatně i v Čechách svého času byla „neviditelná ruka trhu“ nedotknutelným božstvem. Ha-Joon Chang, jenž (snad díky svému původu) dokáže nahlédnout kapitalistickou ekonomiku západního střihu jaksi zvnějšku, vlastně vyslovuje, popisuje a zdůvodňuje jen to, co v posledních desetiletích začali vnímat mnozí: že volnotržní ekonomika přes všechny proklamace a teoretické ospravedlňování v mnoha směrech selhává. Ekonomiku volného trhu kriticky rozebírá z mnoha úhlů a velmi názorně ukazuje její nedostatky. Nenabádá ovšem k zavedení jakéhosi protikladného socialistického modelu, ale doporučuje řadu opatření, která by současný model dokázala zlepšit k prospěchu všech.
O autorovi: Ha-Joon Chang (* 1963) vystudoval ekonomii na univerzitě v Soulu, pokračoval pak na univerzitě v Cambridgi, kde dnes přednáší. Jeho specializací je ekonomika rozvojových zemí, této problematice se věnoval v řadě odborných publikací. Působil jako ekonomický poradce v rámci řady institucí, k nimž patřila Světová banka, Evropská investiční banka, Oxfam nebo OSN. V roce 2013 ho časopis Prospect Magazine zařadil mezi nejvýznamnější světové myslitele. Předchůdcem přítomného titulu byla kniha Bad Samaritans: The Myth of Free Trade and the Secret History of Capitalism (Nemilosrdní samaritáni: mýtus volného obchodu a skrytá historie kapitalismu, 2008), rovněž určená širšímu čtenářskému publiku.
Ukážky z knihy v pdf: obsah, úvod
Dokorán v spolupráci s Argo 2013, 304 strán

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984