Kniháreň - marec 2017

Počet zobrazení: 4444

Jozef Špaček: Od slova do SLOVA (Recenzie a príležitostné texty) | Tomáš Černák, Martin Mocko: Husák v odboji a SNP 1938 – 1945 | Peter Šajda: Kierkegaardovská renesancia. Filozofia, náboženstvo, politika | Mark Bennetts: Zničím jim život. Putinova válka s opozicí  | Lukáš Perný: Kultúrna revolúcia Laca Novomeského. Ladislav Novomeský o kultúre, umení a politike

j.spacek.od_slova_do_slova.jpgJozef Špaček: Od slova do SLOVA (Recenzie a príležitostné texty)
 

Kniha prozaika a literárneho kritika Jozefa Špačka (1950, Skalica) Od slova do SLOVA (Recenzie a príležitostné texty) svojím obsahom voľne nadväzuje na jeho publikáciu Nepovinné čítanie (2015). V prvej časti zahrňuje recenzie diel známych slovenských autorov a autoriek, ako V. Mináč, L. Ballek, A. Hykisch, Ľ. Feldek, P. Vilikovský, P. Holka, J. Balco, S. Rakús, M. Kočan, J. Juráňová, V. Šikulová, I. Hudec, Ľ. Jurík, P. Pišťanek a mnohých ďalších, publikované v prevažnej miere v printovej či internetovej verzii časopisu SLOVO. Druhá časť obsahuje recenzie kníh inojazyčných autorov, najmä českých a ruských (napr. J. Čejka, K. Sýs, J. Zábrana, V. Sorokin, V. Nabokov a i.). V poslednej časti publikácie ide predovšetkým o texty späté s autorovou rodnou Skalicou a jeho známymi rodákmi P. Bunčákom a P. Dinkom. Autor sa vo svojej knihe usiluje o vystihnutie podstaty tvorivých zámerov jednotlivých autorov na základe pozorného textologického i významového skúmania hlavne prozaických diel, ktoré súvisí s charakteristickými znakmi poetiky jednotlivých tvorcov zasadenými do horizontálnych i vertikálnych kontextuálnych súradníc spojených s aktuálnym literárnym procesom.
Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2017,  295 strán

husak_v_odboji.jpgTomáš Černák, Martin Mocko: Husák v odboji a SNP 1938 – 1945
 

Slovenské národné povstanie vynieslo mladého právnika Gustáva Husáka prvý raz do sfér vysokej politiky, v ktorej sa s prestávkami udržal až do decembra 1989. Jeho životné osudy v rokoch 1939 – 1945 i cesta k organizácii Povstania boli plné zvratov či splnených i nesplnených ambícii. Príbeh ambiciózneho advokátskeho koncipienta, ktorý sa v rokoch druhej svetovej vojny musel vyrovnávať s nástrahami ilegálnej činnosti a nepochopením vo vlastných radoch, čo viedlo až k jeho dočasnému rozchodu s komunistickým odbojom. Husákov profesijný rast i kontakty s predstaviteľmi vládnuceho režimu a návrat k ilegálnej činnosti vyvrcholili prípravami Povstania. Stal jednou kľúčových postáv SNP, čo mu prinieslo pozornosť i rešpekt predstaviteľov zahraničného odboja a po skončení vojny vysoké štátne a stranícke funkcie. Po potlačení Povstania odchádza do hôr Nízkych Tatier, kde takmer prišiel o život a len s veľkou dávkou šťastia sa dostal do kontaktu s Červenou armádou.
Martin Mocko (1986, Myjava) venuje sa komunistickej ilegalite počas druhej svetovej vojny a osobnosti Gustáva Husáka. Študoval archívne fondy v Čechách a na Slovensku, zúčastnil sa na viacerých odborných konferenciách. K danej problematike publikoval sériu vedeckých štúdií a článkov. PhDr. Tomáš Černák, PhD. (1984, Bratislava), vyštudoval Filozofickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, odbor história. Interné doktorandské štúdium absolvoval na Historickom ústave SAV v roku 2014 obhajobou dizertačnej práce Počiatky komunistického režimu na Slovensku – formovanie mechanizmu moci, ktorá sa venovala politickému vývoju na Slovensku po februári 1948. Je autorom monografie Husák – mladé roky Gustáva Husáka 1913 – 1939.
Marenčin PT, 2017, 256 strán

peter_sajda_kierkegaardovska_renesancia.jpgPeter Šajda: Kierkegaardovská renesancia. Filozofia, náboženstvo, politika


Kierkegaardovská renesancia je dobový názov veľkej vlny záujmu o Kierkegaardovo myslenie v nemecky hovoriacom svete v prvej polovici 20. storočia. V tomto období sa nemecké kultúrne prostredie vyznačovalo mimoriadnou tvorivosťou.
Kultúrny rozmach sa uskutočnil na pozadí veľkých politických a spoločenských zmien a nemecky hovoriaca intelektuálna obec opakovane zažila protichodné dynamiky nadšenej jednoty a nezmieriteľného rozdelenia. Hlboké krízy vyvolali kultúrny pohyb, ktorý bol vzdorom proti politickej nivelizácii a hľadaním odpovede na zánik starého sveta. Čítanie Kierkegaarda bolo súčasťou intelektuálneho vyrovnávania so spoločenskými drámami a s duchovnými iniciatívami, ktoré určovali charakter doby. V tvorbe širokej a svetonázorovo rôznorodej skupiny filozofov, teológov, psychológov a literátov sa rozprúdil intenzívny diskurz o Kierkegaardovom myslení. V nemčine začali vychádzať súborné prekladové edície Kierkegaardových spisov, rýchlo rástol objem sekundárnej literatúry, z Kierkegaarda čerpali kľúčové postavy intelektuálneho života, odvolávali sa naňho nové ideové hnutia. O interpretáciu jeho filozofie sa viedli vášnivé spory. Živý nemecký diskurz mal veľký ohlas i v zahraničí a stal sa podnetom pre rozvoj reflexie Kierkegaardovho myslenia v Európe i zámorí. Významne prispel k tomu, že Kierkegaard sa stal filozofom globálneho významu, ako ho poznáme dnes.
Peter Šajda (1977) pôsobí ako samostatný vedecký pracovník na Filozofickom ústave SAV a ako docent na Bratislavskej medzinárodnej škole liberálnych štúdií. Doktorát získal na Filozofickej fakulte UK. Študoval aj na Ženevskej univerzite (2000) a ako bádateľ pôsobil na Viedenskej univerzite (2011 – 2012). Špecializuje sa na filozofiu Sørena Kierkegaarda a jej recepciu v 20. a 21. storočí. Venuje sa antropologickým, etickým, filozoficko-náboženským a sociálno-politickým témam v nemeckom idealizme, filozofii existencie, neomarxizme a modernom katolicizme. Od roku 2003 spolupracuje s Výskumným centrom Sørena Kierkegaarda v Kodani, kde pôsobí ako člen redakčnej rady projektu Kierkegaard Research: Sources, Reception and Resources a redaktor ročenky Kierkegaard Studies Yearbook. Je výkonným redaktorom časopisu Filozofia. V roku 2013 publikoval monografiu Buberov spor s Kierkegaardom. O vzťahu náboženstva k etike a politike (Bratislava: Kalligram).
Premedia, 12. decembra 2016, 248 strán

bennets_putinova_valka.jpgMark Bennetts: Zničím jim život. Putinova válka s opozicí
 

Literární noviny: V posledních letech se na českém trhu vyrojila řada titulů věnovaných osobnosti současného ruského prezidenta či vztahu Ruska k Západu. Nyní vychází publikace, která se z tohoto scénáře vymyká.
Kniha britského novináře Marca Bennettse, žijícího v Moskvě, je jedinečná v tom, že autenticky přibližuje současnou situaci protiputinovské opozice, přičemž dává prostor rozhovorům s oběma stranami – jak opozičníkům, tak představitelům státního aparátu a pravoslavné církvi,“ vysvětluje redaktor českého vydání Jiří Stárek.  
Autor předkládá komplexní pohled na prostředí ruské politiky posledních let, který je pro českého čtenáře objevný a místy značně mrazivý. Po dočtení této knihy bude každému jasné, že ruský státní aparát nebojuje s opozicí pouze o politickou moc – v konečném důsledku totiž svádějí obě strany bitvu o samotnou „duši Ruska“. 
Marc Bennetts žije v Moskvě od roku 1997. Píše reportáže z Ruska, Íránu a Severní Koreje, mimo jiné pro Guardian, Times, Newsweek, Observer a New York Times. Osmnáct měsíců pracoval jako zpravodaj pro ruskou tiskovou agenturu RIA Novosti. Ve své první knize Fotbalové Dynamo zkoumal prostřednictvím nejoblíbenějšího sportu Rusů ruskou kulturu.
Vyšehrad, 30. 1. 2017, 352 strán

SÚVISIACE:
Literární noviny:
Mark Bennetts: Zničím jim život. Putinova válka s opozicí
Vyšehrad: http://www.ivysehrad.cz/kniha/znicim-jim-zivot/

l._perny_novomesky.jpgLukáš Perný: Kultúrna revolúcia Laca Novomeského. Ladislav Novomeský o kultúre, umení a politike
 

Monografia skúma dielo slovenského básnika, politika, novinára, kritika, komunistického intelektuála, spoluzakladateľa skupiny DAV a povereníka pre školstvo a osvetu (1945 – 1950). Cieľom práce bolo opísať Novomeského koncept spoločenského rozmeru kultúry, vzdelávania, vedy, náboženstva a umenia v socializme a zachytiť, ako sa vyvíjali a formovali jeho postoje ku kultúre. A to z rôznych hľadísk – filozofického, politického i estetického. Iným delením je hľadanie súvislostí v štyroch dimenziách – internacionálnej, slovanskej, československej a národnej, slovenskej. Integrálnym doplnkom je prehľad jeho postojov a interpretácií historických a súdobých osobností svetovej i domácej kultúry. V textoch sa premieta aj historický kontext Novomeského pôsobenia od 20. do 70. rokov 20. storočia a celá kapitola venovaná praktickému pôsobeniu v úlohe povereníka (1945 – 1950).
Spoločnosť Ladislava Novomeského, 2017, 140 strán

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984