Právne dejiny Latinskej Ameriky

Počet zobrazení: 3058

Krátko pred Vianocami, takmer ako darček pod stromček, vytlačilo Vydavateľstvo Veda Slovenskej akadémie vied v spolupráci s Vydavateľstvom Typi Universitatis Tyrnaviensis ako svoju 352. publikáciu vedeckú monografiu dvojice autorov Peter Vyšný – Ján Puchovský Právne dejiny Latinskej Ameriky s podtitulom Koloniálne obdobie a obdobie nezávislých štátov (Trnava, 2021, ISBN 978-80-568-0424-7, 336 s.)

puchovsky_obalka_cela.jpgPisateľa týchto riadkov ako otca jedného z uvedenej dvojice mimoriadne teší, že došlo k šťastnej symbióze vedeckého talentu autorov. Náhoda ich zoznámila pred vyše dvadsiatimi rokmi ako študentov Právnickej fakulty UK v Bratislave za pozoruhodných okolností – nie na  ich alma mater pri Dunaji, ale počas národnej púte Slovákov v Ríme v jubilejnom roku 2000. Už vtedy sa ukázala názorová blízkosť, ako aj spoločný svet záujmov a vízií oboch mládencov, ktorý umocnila docentka Gertruda Železkovová, keď ich podporila vo výbere tém študentskej vedeckej odbornej činnosti (ŠVOČ), kde si možno povedať bratsky rozdelili históriu štátu a práva Latinskej Ameriky. Tej sa totiž v slovenskej právnej vede dovtedy prakticky nikto nevenoval a pole neorané bolo voľné. Petra Vyšného fascinovala slávna história Aztékov a synovi Jánovi Puchovskému pre zmenu učarovali veľkolepé dejiny Inkov, hoci časť detstva prežil so mnou a mojou rodinou na Kube, kde som v druhej polovici 80. rokov pôsobil ako spravodajca ČST pre Latinskú Ameriku. Postupne rozšírili svoj záujem aj o koloniálnu etapu latinskoamerických právnych dejín.

Dnes už zrelí autori – počínajúci štyridsiatnici – sa môžu preukázať rozsiahlou vedeckou a publikačnou činnosťou. Aktívne sa zúčastnili na domácich aj zahraničných vedeckých konferenciách a podieľali sa na riešení viacerých vedecko-výskumných projektov. Opierali sa pritom aj o svoje zahraničné študijne cesty. P. Vyšný okrem iného absolvoval niekoľko pobytov v Mexiku na Inštitúte právnych výskumov Mexickej národnej autonómnej univerzity (Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México). Publikoval tri vedecké monografie a na štyroch ďalších participoval ako spoluautor; okrem toho je autorom početných vedeckých článkov, ako aj autorom, resp. spoluautorom troch učebníc a dvoch praktík. J. Puchovský v súvislosti so svojím vedeckým výskumom navštívil Peru, čo výraznou mierou prispelo k úspešnému dokončeniu a obhájeniu jeho dizertačnej práce (2008), ako aj Španielsko a absolvoval študijný pobyt v Stredisku ibero-amerických štúdií Filozofickej fakulty Karlovej univerzity (SIAS FF UK) v Prahe. Je autorom troch monografií a radu vedeckých článkov, spoluautorom ďalších dvoch vedeckých monografií, ako aj troch vysokoškolských učebníc a učebných textov v slovenskom i anglickom jazyku. P. Vyšný po obhájení dizertačnej práce (2009) a habilitácii (2015) na Právnickej fakulte TU v Trnave získal v SIAS FF UK v Prahe aj titul Ph.D. v odbore iberoamerikanistika.

Uvedené dielo nadväzuje na predchádzajúcu monografiu, ktorú autori napísali v roku 2020 pod názvom Právne dejiny Latinskej Ameriky s podtitulom Predkoloniálne obdobie. Tá sa zameriava na históriu štátu a práva na teritóriu dnešnej Latinskej Ameriky v jeho predkolumbovskej epoche, t. j. v období pred conquistou (dobytím) a následnou kolonizáciou tejto časti amerického svetadielu Španielskom, Portugalskom a ďalšími európskymi štátmi. Ťažiskom výkladu prvej časti monografie sú právne dejiny dvoch reprezentatívnych kultúr Mezoameriky (oblasti zahŕňajúcej časť územia Mexika a Strednej Ameriky) – aztéckej a mayskej. Jej druhá časť sa prednostne venuje právnym dejinám najvýznamnejšej kultúry andskej oblasti v Južnej Amerike – Inkov. Viaceré právnohistoricky relevantné črty sociálneho charakteru v organizácii inkskej ríše, ako napríklad kolektívne vlastníctvo pôdy a starostlivosť štátu a komunít obyvateľov obcí (ayllu) o sociálne istoty rodín a jednotlivcov dodnes podnecujú Latinskú Ameriku k oživeniu sociálnych hnutí, ktoré sa  inšpirujú aj týmto modelom riadenia spoločnosti.

Vedecká monografia Právne dejiny Latinskej Ameriky: Koloniálne obdobie a obdobie nezávislých štátov je vlastne pokračovaním tohto diela, na ktoré tematicky nadväzuje a podrobným výkladom obohacuje o vedecké poznatky z koloniálneho obdobia a z dejín vybraného okruhu nezávislých latinskoamerických štátov od 19. storočia až do súčasnosti. Prvá časť monografie (Koloniálne obdobie) zahŕňa kapitolu Právne dejiny španielskej conquisty a kolonizácie Ameriky, ktorá charakterizuje tieto procesy z hľadiska ich právneho režimu, ako aj ich odrazu v dobovej politicko-právnej filozofii, a kapitolu Právne dejiny amerických kolónií Španielska, venovanú dejinám, spoločenskej organizácii, a najmä koloniálnej správe a  právu v amerických koloniách Španielska. Druhá časť práce (Obdobie nezávislých štátov) obsahuje kapitoly venované právnemu, resp. hlavne ústavnoprávnemu vývoju Mexika, Peru a Argentíny, ako aj dvoch štátov socialistickej orientácie – Kuby a Nikaraguy.

V slovenskom akademickom prostredí ide v prípade oboch monografií o prvé súhrnné spracovanie právnych dejín Latinskej Ameriky v jednotlivých historických obdobiach. Ako úplné nóvum možno vyzdvihnúť časť venovanú právnym dejinám vybraných nezávislých štátov Latinskej Ameriky, keďže tomuto úseku latinskoamerickej právnej histórie nebola dosiaľ v slovenskej právnej vede venovaná pozornosť. Poznanie latinskoamerických právnych dejín je prínosom vo viacerých smeroch. Rozširuje záber slovenskej právnej vedy o nové tematické oblasti výskumu a môže zároveň poslúžiť aj ako základný inštrument výučby pre rastúci počet študentov práva, ktorí sa zaujímajú o dianie v Latinskej Amerike. A v neposlednom rade sa môže stať užitočným zdrojom informácii aj pre všetkých tých, ktorých spájajú s týmto kontinentom pracovné povinnosti, príbuzenské väzby, záujem o históriu alebo osobný záujem o atraktívne teritórium, ktoré by radi navštívili ako turisti.

(Autor je publicista a bývalý spravodajca ČST pre Latinskú Ameriku.)

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984