XXX. Literárna Senica L. Novomeského 2016

Počet zobrazení: 8696Trnavský samosprávny kraj, Mesto Senica, Záhorská knižnica Senica, Spoločnosť Ladislava Novomeského Bratislava, Národné osvetové centrum Bratislava, Spolok slovenských spisovateľov Bratislava, Literárne informačné centrum Bratislava, Záhorská galéria Jána Mudrocha

v y h l a s u j ú

XXX. ročník celoslovenskej autorskej súťaže

LITERÁRNA SENICA
LADISLAVA NOVOMESKÉHO 2016


lsa.jpg
 

1. Podmienky súťaže:

- súťaže sa môže zúčastniť každý autor, ktorého práce neboli doposiaľ knižne publikované. (Pokiaľ práca, ktorú nám chcete zaslať ako súťažný príspevok, bola knižne publikovaná samostatne alebo bola súčasťou elektronického či tlačeného zborníka z inej súťaže, porota ju nebude akceptovať.)         

- každý zúčastnený autor môže poslať do súťaže najviac 5 poetických, resp. prozaických útvarov v slovenskom jazyku, v rozsahu maximálne 20 strojom písaných strán (normostrán) formátu A4 v dvoch tlačených verziách a jednej elektronickej kópii (formát textových editorov MS Word .doc, .docx)                                                                                                                                                               

- súťaží sa v literárnych žánroch: poézia, próza, reportáž, cestopis, dramatický útvar a pod.
- súťažná práca musí obsahovať: meno, vek autora, bydlisko, u žiakov a študentov aj navštevovanú školu a ročník. (Súťažiaci priloží k zasielanému súťažnému príspevku vyplnenú prihlášku do súťaže. Súťažiacemu, ktorý ku dňu zaslania príspevku do súťaže nedosiahol vek 18 rokov, podpisuje prihlášku zákonný zástupca)

- súťaž je tematicky voľná a neanonymná.

2. Priebeh súťaže:

- súťaží sa v troch vekových kategóriách:
I. kategória: žiaci 5.-9. roč. ZŠ a 8-ročných gymnázií
II. kategória: študenti stredných škôl
III. kategória: študenti vysokých škôl  a ostatní dospelí

- tlačené práce je potrebné zaslať poštou na adresu:
Záhorská knižnicaVajanského 28,   905 01 Senica                                                                                                  
- práce v elektronickej forme je potrebné poslať na email: 
metodika@zahorskakniznica.sk     
 - kontakt pre poskytovanie informácií k súťaži :                    
metodika@zahorskakniznica.sk,    
tel. 034/6542604, 034/6513782

Uzávierka súťaže je 30. septembra 2016          

3. Vyhodnotenie súťaže

- súťažné práce posúdi odborná porota, ktorá si vyhradzuje právo: pri nedodržaní podmienok súťaže niektoré práce do súťaže nezaradiť alebo neudeliť niektorú z cien;

-  vyhodnotenie súťaže sa uskutoční 1. 12. 2016;

-  výsledky budú publikované na www.zahorskakniznica.eu  a  www.infolib.sk.

- porotou ocenené a odporúčané literárne práce budú publikované v zborníku, ktorý vydajú organizátori súťaže a ten bude využívaný v rámci činností vyhlasovateľa. Publikovanie súťažných prác nebude honorované (súťažné práce nebudú použité v rozpore s autorským zákonom);

-  súťažné práce budú vrátené autorom, ktorí o to písomne požiadajú;

- neprevzaté ocenenia zasielame poštou iba výnimočne, výhercovia si môžu ocenenia prevziať v Záhorskej knižnici v Senici.

4. Ceny:

Hlavná cena
Cena predsedu Trnavského samosprávneho kraja:   100,- €
Cena Literárneho informačného centra

Ostatné ceny budú vecné alebo finančné:

I. kategória
1. cena do 33,- €
2. cena do 25,- €
3. cena do 17,- €

II. kategória
1. cena do 50,- € 
2. cena do 33,- €
3. cena do 25,- €

III. kategória
1. cena do 66,- €
2. cena do 50,- €
3. cena do 33,- €
 

Zaslaním súťažného príspevku do súťaže autor alebo jeho zákonný zástupca súhlasí s tým, aby Záhorská knižnica použila osobné údaje v rozsahu, ktorý súťažiaci poskytne v rámci korešpondencie s ním za účelom ich evidencie v prípade výhry. Tento súhlas autor alebo jeho zákonný zástupca poskytuje do skončenia účelu spracovávania osobných údajov, t. j. 2 roky od vyhlásenia súťaže alebo až do jeho odvolania. Súťažiaci alebo jeho zákonný zástupca zároveň vyhlasuje, že sú mu známe skutočnosti uvedené v zákone č. 122/2013 Z. z.  O ochrane osobných údajov.

Literárnu súťaž  z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom podujatia.

Projekt  je realizovaný s finančnou podporou mesta Senica.

* * *

Prihláška do súťaže Literárna Senica Ladislava Novomeského pre súťažiacich nad 18 rokov

Údaje o autorovi:

Počet súťažných príspevkov /v kategórii poézia počet básní/:  .................................................

Meno a priezvisko autora:  ........................................................................................................

Dátum narodenia: ......................................................................................................................

Adresa:

Ulica: .................................................................               PSČ: .................................................

Obec: ................................................................               Štát: ..................................................

E-mail: ..............................................................                Telefonický kontakt: .........................

Vyhlasujem, že môj príspevok /ani jeho časť/ zaslaný do literárnej súťaže Literárna Senica Ladislava Novomeského nebol nikde verejne publikovaný. Súhlasím s publikovaním môjho súťažného príspevku v bulletine víťazných prác, ak bude ocenený. Zaväzujem sa, že dodržím všetky podmienky pre účasť v súťaži a  som  si  vedomý, že  v prípade  porušenia  mi  môže  vyhlasovateľ  súťaže  udelené  ocenenie  odňať. 

Zaslaním  súťažného príspevku  do  súťaže  súhlasí  autor s  tým,  aby  Záhorská  knižnica  v  Senici použila osobné údaje v rozsahu, ktorý poskytne v  rámci  korešpondencie  s ním  za  účelom ich evidencie v prípade výhry.  Tento  súhlas autor  poskytuje do  skončenia   účelu   spracovávania  osobných údajov, t. j. 2 roky od vyhlásenia súťaže až  do  jeho odvolania.  Súťažiaci  zároveň  vyhlasuje, že sú mu známe skutočnosti uvedené v zákone č.122/2013 Z. z.  O ochrane osobných údajov.

Dátum odoslania príspevku: ..............................                  Podpis: .........................................

* * *

Prihláška do súťaže Literárna Senica Ladislava Novomeského pre súťažiacich do 18 rokov

Údaje o autorovi:

Počet súťažných príspevkov /v kategórii poézia počet básní/:  .................................................

Meno a priezvisko autora:  ........................................................................................................

Dátum narodenia: ......................................................................................................................

Adresa:

Ulica: .................................................................               PSČ: .................................................

Obec: ................................................................               Štát: ..................................................

E-mail: ..............................................................                Telefonický kontakt: .........................

Adresa školy:

Ulica: .................................................................               PSČ: .................................................

Obec: ................................................................               Štát: ..................................................

E-mail: ..............................................................                Telefonický kontakt: .........................

Pedagóg:  .........................................................

Vyhlasujem,  že môj príspevok /ani jeho časť/ zaslaný do literárnej súťaže Literárna Senica Ladislava Novomeského nebol nikde verejne publikovaný. Súhlasím s publikovaním môjho súťažného príspevku v bulletine víťazných prác, ak bude ocenený. Zaväzujem sa, že dodržím všetky podmienky pre účasť v súťaži a  som  si  vedomý, že  v prípade  porušenia  mi  môže  vyhlasovateľ  súťaže  udelené  ocenenie  odňať. 

Zaslaním  súťažného príspevku  do  súťaže  súhlasí  zákonný zástupca  súťažiaceho s  tým,  aby  Záhorská  knižnica  v  Senici použila osobné údaje v rozsahu, ktorý poskytne v  rámci  korešpondencie  s ním  za  účelom ich evidencie v prípade výhry.  Tento  súhlas zákonný  zástupca poskytuje do  skončenia   účelu   spracovávania  osobných údajov, t. j. 2 roky od vyhlásenia súťaže až  do  jeho odvolania.  Zákonný zástupca  zároveň  vyhlasuje, že sú mu známe skutočnosti uvedené v zákone č.122/2013 Z. z.  O ochrane osobných údajov.

Dátum odoslania príspevku: ......................          Podpis zákonného zástupcu: .......................

* * *

Propozície súťaže overte na: Literárna Senica Ladislava Novomeského 2016                                                       

 

                                 

                      

                                             

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984