Záznam z konferencie k výročiu Laca Novomeského

Počet zobrazení: 6903

V pondelok 23. marca bola v Bratislave Konferencia k 110. výročiu narodenia Laca Novomeského. Prinášame informáciu o jej priebehu a ako aj zvukový záznam jednotlivých vystúpení. Pripravené texty, ktoré väčšinou vystupujúci dopĺňali a rozvíjali (prípadne krátili), budú uverejnené v online zborníku; ten bude po skompletovaní prístupný na Slove.

kolaz_konferencia.jpg

Konferencia sa konala pod záštitou rektora Univerzity Komenského v Bratislave, prof. RNDr. Karola Mičietu, CSc., ktorý sa osobne na konferencii zúčastnil, ako aj dekana FF UK, prof. PhDr. Jaroslava Šušola, PhD., a Spolku slovenských spisovateľov, za ktorý bol prítomný jeho tajomník, básnik Ján Tazberík.

Medzi vystupujúcimi a hosťami bol filozof a kulturológ prof. PhDr. Dalimír Hajko, DrSc., poslanec NR SR, prof. PhDr.  Dušan Čaplovič, DrSc., rektor Akadémie médií, doc. Mgr. Eduard Chmelár, PhD. a ďalší hostia; nechýbali ani zástupcovia z Novomeského mesta detstva, zo Senice, medzi nimi pani Milina Rosová.

Pred začatím konferencie zaznel záznam Novomeského Nedele v podaní Dušana Jamricha

01_j._lysy_dj.jpg
Konferenciu otvoril doc. PhDr. Jozef Lysý, CSc., vľavo, slovami: „Splácame dlh Lacovi Novomeského tou normálnou úctou k človeku, ktorý je sám autorom splátky veľké dlhu – myslel ňou Slovenské národné povstanie.“ Ako  prvému udelil slovo profesorovi Dalimírovi Hajkovi.

02_d._hajko_dj.jpg
Profesor Dalimír Hajko, v strede, vystúpil s príspevkom Dilemy Laca Novomeského. "Na jednom poli tejto dilemy bola viera v idey, na druhej trpká skúsenosť s ich domnelým uskutočňovaním. Na pozadí tejto skúsenosti očarujú prostotou viery hodnej prvých kresťanských mučeníkov Clementisove slová o blízkej budúcnosť socialistickej Európy. Slová, ktoré napísal tesne pred popravou," povedal o davistoch prof. Hajko.

03_k._micieta_ep_600x400.jpg
K účastníkom konferencie sa prihovoril aj prof. Karol Mičieta: Keby tu bol s nami Laco Novomeský, bol by určite rád. Hovorím o ňom v minulom čase, ale stále je tu a chcem, aby sme ho vnímali v prítomnosti. Som veľmi rád, že ste tu a že aspoň tento fragment slovenskej spoločnosti na Novomeského myslí.“

04_glusikova_ep_600x400.jpg
Mgr. Oľga Gluštíková prečítala text Mgr. Mariána Grupača Básnik Laco Novomeský – ortieľ vznešeného šialenstva. Veľké, slávne a hrdé národy si vždy ctili svoju reč, svoj jazyk a nemenej svoju poéziu a jej tvorcov,“ zaznelo v úvode príspevku.

m._krno_konferencia.jpg
Za Zväz slovenských protifašistických bojovníkov vystúpil predseda jeho
bratislavského oblastného výboru PhDr. Martin Krno, prvý vľavo..


06_kubriczky_ep_600x400.jpg
V tomto bode podujatie ozvláštnil Ing. Matej Kubriczký, ktorý za sprievodu svojej gitary zaspieval dve zhudobnené básne Laca Novomeského; tu je aj videozáznam jednej z nich:  Prvý deň v Paríži.

07_l._perny_ep_600x400.jpg
Bc. Lukáš Perný oboznámil účastníkov so svojím príspevkom Modernista, ktorý chcel zmeniť slovenské myslenie. „Často prechádzam pod pamätnou tabuľou Laca Novomeského na Štúrovej ulici a predstavujem si, ako kdesi v jednom z tých okien napísal tú nádhernú báseň. Predstavujem si človeka v mojom veku, ktorý chcel meniť svet a veril v krásnu budúcnosť ako horiacu nádej pre všetky bytosti rodu ľudského. Kam zmizli veľké mená humanistov a tých, ktorí verili v dobro človeka? Prečo sa naša atomizovaná spoločnosť dostala do takého hlbokého úpadku, že si nectí mená tých, ktorí sa zaslúžili o rozvoj našej kultúry, intelektuálneho prostredia a umenia?"

08_j._sivicekova_ep_600x400.jpg
Mgr. Jana Sivičeková priblížila Novomeského archívny fond v Slovenskej národnej knižnici v Martine (Analýza publikačnej činnosti L. Novomeského v DAVe). „Novomeský chcel písať o obyčajných ľuďoch o obyčajných veciach. To je znak davistickej generácie: čo najreálnejšie zachytiť čaro každodenného života so všetkým slasťami a strasťami, priblížiť sa kritike reakčnosti režimu a elitárstva, ktoré preniklo do všetkých sfér spoločenského života.“

09_v._pivarciova_ep_600x400.jpg
Bc. Veronika Pivarčiová hovorila na tému Úloha spisovateľov v spoločnosti podľa Novomeského. „Za vrcholné obdobie Novomeského publicistiky sa považujú roky 1963 až 1970. Súvisí to aj s tým, že šesťdesiate roky predstavovali uvoľnenie atmosféry, proces demokratizácie, ktorý mu umožňoval, aby sa znova venoval písaniu. Vo svojich článkoch v tomto období sa venoval okrem iného aj demokratizácii a humanizácii verejného života a činnosti spisovateľov.“    

smejkalova_n.jpg
Témou Mgr. Jaroslavy Smejkalovej bola Raná básnická tvorba L. Novomeského v kontexte českého poetizmu. „Vo vzájomnej súčinnosti slovenskej a českej kultúry videl dôležitý aspekt, pomocou ktorého sa tieto dva organizmy mali navzájom doplňovať a zároveň vnútorne polarizovať,“ uviedla autorka.

05_konferencia_ep_600x400.jpg
Nasledoval krátky film Theora Usheva: Bashnia Tatlina na demonštráciu a uvedenie do kontextu, čo je avantgardný konštruktivizmus (film je venovaný symbolu 3. Internacionály – nezrealizovanej Tatlinovej veži).

11_s._ruppeldtova_ep_600x400.jpg
Mgr. art. Silvia Ruppeldtová rozvinula svoju esej Prekliaty básnik Laco Novomeský. „Vždy, keď myslím na Laca Novomeského, nedokážem sa ubrániť dotieravo sa vracajúcej otázke, ako je možné, že na Slovensku poklady, ktorých je toľko a ktoré sa zväčša ukrývajú priamo pred našimi očami, vidí málokto. V najhoršom – a vôbec nie menej častom prípade – strieda to ticho celkom okaté opovrhnutie či dokonca nenávisť, dieťa historického bezvedomia. Na Slovensku je to často tak, že musí prísť niekto z cudziny, aby nás upozornil na krásy, ktoré doma máme.“

12_b._prochazka_ep.jpg
Na svoje stretnutia s Ladislavom Novomeským spomínal Ing. Boris Procházka.

13_e._chmelar_ep.jpg
So zápalom jemu vlastným hovoril o živote, diele a zápasoch Novomeského Eduard Chmelár.Intelektuálne socializmus s ľudskou tvárou prezentoval práve Laco Novomeský. ... Inváziou sa zrútil jeho celoživotný sen... Pre mňa je Novomeský nesmiernym stelesnením toho najlepšieho ľudského ducha, ktorý tu kedy existoval.“

14_j._sadlon_ep.jpg
Vystúpenia uzavrel RSDr. Ján Sadloň zo Senice, ktorý informoval účastníkov, ako sa v meste starajú
– i čím sa pritom stretávali – o 
pestovanie odkazu Laca Novomeského a pamiatok naňho.

15_konferencia_dj.jpg

Na záver predseda Klubu Nového slova Jozef Lysý poďakoval Lukášovi Pernému za prípravu podujatia, na ktorom sa podieľali aj Jana Sivičeková, Michael Augustín a Jarka Procházková.

A úplne na záver pridal Matej Kubriczký ešte jednu zhudobnenú báseň básnika, o ktorom bola reč, k čomu treba dodať, že jeho veršami a básňami prekladali svoje vystúpenia takmer všetci referujúci.

Koláž Lukáš Perný
Foto: Dušan Janek, Emil Polák
, Marcela Slobodníková

kns_2_novomesky.jpg

Konferenciu pripravil Klub Nového slova v spolupráci s Inštitútom ASA (analýzy, stratégie, alternatívy), Spoločnosťou Ladislava Novomeského, Univerzitou Komenského, MSD, Bratislava 2018: European Youth Capital City, Ústavom politických vied SAV, Spolkomk slovenských spisovateľov, Slovenským zväzom protifašistických bojovníkov, Literárnou Senicou Ladislava Novomeského a Nezávislými.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984