Reklama
Reklama

Archív článkov

Možno sa aj pousmiať nad tým, že je dosť znepokojujúce (pre niekoho), že na Slovensku prekvitá veľa nekvalifikovanosti, nelogickosti, chýb, hlúpostí a až klamstiev. A to v mnohých oblastiach. Napríklad v médiách, reklame, prejavoch. A pritom je na Slovensku vysoký koeficient vzdelanostnej úrovne obyvateľstva – meranej prostredníctvom podielu občanov s maturitným a...

Je priam fantastické, aká pestrá a dostupná je ponuka spotrebných tovarov a služieb na trhu Slovenska (i vo svete). Pre mnohých je samozrejmá a viac menej ju ani nevnímajú. Staršia generácia ju vníma i oceňuje, a to najmä pri porovnávaní s dávnejšou minulosťou. Slobodný ekonomický trhový mechanizmus so slobodnou konkurenciou –bez subjektívneho centrálneho riadenia,...

Trendy vývoja počtu obyvateľstva v spoločnosti a v rodinách majú pozorovateľné – priam zákonitosti. V rámci nich vo väčšine tzv. vyspelých krajín (s aspoň štandardnou životnou úrovňou) pôrodnosť klesla a klesá. Klesá aj pod tzv. záchovnú úroveň (2,2 dieťaťa na rodinu), kedy dochádza k znižovaniu celkového počtu obyvateľov v danom štáte. Tak je to aj na Slovensku.
...

Zločin nie je len individuálny a skupinový, ale aj s prídomkom organizovaný. Takým organizovaným zločinom je aj také rozhodnutie decíznych – rozhodovacích orgánov (parlament, samosprávy), ktoré má za následok poškodzovanie záujmov občanov a organizácií verejnej správy v prospech vybraných jednotlivcov a ich spoločnosti (podniky). Poďme konkrétne k segmentu zdravotníctva...

Tibet, ktorý je na juhozápade Číny, sa označuje aj ako strecha sveta alebo tretí pól. A to s najvyšším vrcholom sveta Mount Everestom (Čomolungou) s výškou 8 844 metrov nad morskou hladinou. Je na pomedzí s Nepálom. Tibet je náhorná plošina s priemernou nadmorskou výškou 5 000 metrov. Leží tu väčšina pohorí Himalájí. Pramenia tu veľké ázijské rieky: Jang-ce-tiang (Žltá...

Štatistici už dlhodobejšie prieskumne získavajú, zisťujú a spracúvajú údaje o príjmoch a životných podmienkach domácností. Ide o európsky harmonizované štatistické zisťovanie príjmov a životných podmienok domácností – tzv. EU SILC (The European Union Statistics on Income and living Conditions). V Slovenskej republike sa robí v ročných intervaloch od roku 2005. EU SILC...

Pojmy: „starý človek“, „starobný dôchodca“ – prísnejšie vzaté – nevystihujú správne podstatu života skupiny obyvateľstva tradične v Európe chápaných nad 60, 62, 65 či 70 rokov. Ani demografi nejako zvlášť správnejšie nehovoria o tejto skupine obyvateľstva, keď ju označujú ako „obyvateľstvo v postproduktívnom veku“.

V skutočnosti ide o skupinu obyvateľstva, v...

Podľa nemeckého ekonóma Maxa Rosera (má 32 rokov), ako uvádza v knihe Our World in Data  – relatívne – vo vývojovom rade žijeme najlepšie časy v histórii ľudstva. Celkovo sa svet vyvíja správnym smerom. Roku 1996 žilo pod extrémnou hranicou chudoby (1,9 dolárov denne) – 30 % ľudí sveta. V roku 2015 to bolo len 10 %. Pod oficiálnou hranicou chudoby (60 % príjmového...

Opodstatnene možno konštatovať dlhodobejšie postupné kryštalizovanie v podstate zjednotenej, funkčnej, modernej a relatívne veľmi úspešnej ľavicovej politickej strany na Slovensku v podobe strany Smer-SD. Jej úspech má európsku i svetovú úroveň. Jej politika je primerane objektívna. Napĺňa obsahovú stránku tej časti Ústavy SR, ktorá hovorí o sociálne a ekologicky...

V oblasti hlavného a teda prevažujúceho príjmu dôchodcov, tzv. reálnych sólo starobných dôchodkov, bol na Slovensku dlhodobo veľmi nepriaznivý vývoj. Reálnosť je očividná len pri vyjadrení a hodnotení nominálnych dôchodkov po očistení o vplyv rastu spotrebiteľských cien.

Nepriaznivosť ich vývoja bola tak v ich absolútnej – stavovej výške ako aj v pomere (...

Nemecký Die Welt uverejnil v humornej sekcii (kde predtým priniesol podobne ladené príspevky o Rusku, Rumunsku či USA) článok o Slovensku, ktorý v našich končinách mnohých pobúril. Možno aj pre titulok, pod ktorým o ňom informovali Topky.sk: Významný nemecký denník totálne zhovadil Slovákov: Vysmiali Tatry a označili nás za sraľov! Jednou z reakcií je aj nasledujúci...

Úvodom niekoľko štatistických údajov:                                                                                                        
                                                                                                               Rok                   €
– priemerná mesačná mzda zamestnancov   – brutto               2013                824,00...

Podľa návrhu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR SR) z decembra 2014 má byť minimálny starobný dôchodok (MSD) od 1. júla 2015 podľa dĺžky poistenia v rokoch – v € – takýto:
- po 30 r.                    269,40
- po 35 r.                    289,30
- po 40 r.                    311,10
- po 45 r.                    340,80.

...


"Vývesný štít," aký by ste
pred dvadsiatimi piatimi
rokmi u nás darmo hľadali.


Podľa ostatných údajov z výberového zisťovania Štatistického úradu Slovenskej republiky o príjmoch a životných podmienkach v domácnostiach za rok 2012 bolo na Slovensku ohrozených rizikom chudoby 12,8 % obyvateľov. To bolo takmer...
Na Slovensku pred voľbami do Európskeho parlamentu sa vyrojilo nepreberné množstvo naivných a až hlúpych „agitiek“. A to na rôznych reklamách, plagátikoch i plagátoch. Okrem toho sú v danom „smogu“ drvivou väčšinou všeobecné vyhlásenia. Veľakrát ani len nie sľuby. Konkrétne napr. všeobecné – k danej situácii nič nehovoriace oznamy a vyhlásenia – bez...
Vstup Slovenskej republiky do EÚ od 1. 5. 2004 sa považuje za najdôležitejšiu udalosť moderných dejín Slovenska. SR tak od roku 2014 patrí medzi 28 štátov EÚ s 506 miliónmi obyvateľmi. Rozlohou je to 4,4 milióna km². Oficiálnych jazykov je 24. Kandidátov na členstvo je 5 (Island, Čierna hora, Srbsko, Macedónsko a Turecko)....

Skladačka k 2-eurovej pamätnej minci k 1 150. výročiu príchodu misie Konštantína a Metoda na Veľkú Moravu, vydala Národná banka Slovenska, júl 2013.

Jednou z významných oblastí fungovania Európskej únie (EÚ) je postupný prechod aj na spoločnú menu – euro.

Je to logická súčasť budovania silného ekonomického zoskupenia, zoskupenia pre...

K II. sporiacemu dôchodkovému pilieru sa nateraz viažu mrazivé a šokujúce zistenia.

Ako je známe v SR je základným systémom zabezpečenia ľudí v starobe dôchodkové poistenie (tzv. I. – priebežný pilier). Jeho zdroje vytvárajú občania, zamestnávatelia a príp. i štát. A to vo výške 18% vzťahovaných na tzv. hrubé mzdy (pred zdanením).

Popri tom na...

Vo svojom pohľade na odmeňovanie vrcholových a iných verejnoprávnych činiteľov vychádzam zo state Zuzany Palovičovej z Filozofického ústavu SAV, ktorá spracovala problematiku sociálnej spravodlivosti, a to v nadväznosti na knihu Davida Millera: Principles of Social Justice, Massachusetts, Londýn, Anglicko, Harvard University Press, 3. vydanie (Filozofia č. 9/2008,...

Východisko:

Každé opatrenie, úloha, sľub nech sú spracúvané cieľavedome, komplexne a  z dlhodobého hľadiska, a to najmä:

1. z hľadiska sociálne a ekologicky orientovanej trhovej ekonomiky, súdržnosti spoločnosti, znižujúcich sa schodkov verejného sektora, postupného saturovania primeranejšieho uspokojovania potrieb školstva, zdravotníctva,...

Autor sa v knihe zaoberá budúcnosťou celého sveta. Možno však oprávnene konštatovať, že predovšetkým z pohľadu USA a dokonca najmä z pohľadu záujmov USA. V mnohom nadväzuje na jeho publikáciu „Nasledujúcich 100 rokov“ (Ikar, Bratislava 2009). Autor je politológom. Založil a riadi Strategic Forecasting (STRAT-FOR) - je to súkromná spravodajská agentúra označovaná...

Zahraničné zadlženie Slovenska sa stalo jednou z hlavných tém opozície v predvolebnej kampani, pričom jej pri tom výrazne asistovali aj médiá. Napríklad istý bulvárny denník opísal problematiku zadlženosti Slovenska veľmi dramaticky a dikciou veľmi nekvalifikovane, takže v mnohom veľmi chybne. To, že to v predvolebnom období robila obdobne, a dokonca ešte šokujúcejšie aj...

Realita súčasného ekonomického a sociálneho systému sveta. O knihe Williama I. Robinsona Teória globálneho kapitalizmu – transnacionálna ekonomika a spoločnosť v kríze. V predhovore k českému vydaniu knihy autor upozorňuje na rozpory svetového kapitalizmu vyúsťujúce do svetovej krízy a depresie v rokoch 2008 – 2010. Nie je však skeptický, podľa neho kríza otvára aj „priestor...

Na vysokých školách ako aj vo vede na Slovensku je veľmi rozšírená klíma nenáročnosti. To má, samozrejme, dôsledky na kvalitu výsledkov práce vysokých škôl a vedeckých ustanovizní. Z dlhodobých skúseností a z praxe vysokých škôl a vedeckých ustanovizní poznám viacero prístupov a postupov s vysokou benevolenciou k úrovni a aj prípadným nedostatkom vo výstupoch. Najhoršie na tom...

Predstavu o harmonickom spoločenskom systéme, o blahobyte a slobode pre všetkých „reálny socializmus“ nenaplnil. V množstve ľudských vizionárskych, prorockých a všeobecne filozofických predstáv, ideí a konštrukcií o harmonickom spoločenskom systéme, „slnečnom štáte“ idea komunizmu nenašla dlhodobé uplatnenie. Dôvody sú najmä v kvalite riadiacich subjektov. Napriek tomu však...

Stránky