Reklama
Reklama

Archív článkov

Jean-Jacques Rousseau (1712 – 1778) bol jeden z najvplyvnejších filozofov novovekej filozofie, ktorý do veľkej miery ovplyvnil Francúzsku revolúciu, marxistickú a neo-marxistickú filozofiu, radikálnu demokraciu, liberálny nacionalizmus (v progresívnom kontexte) alebo utopický socializmus. Všetky tieto myšlienky treba chápať v kontexte doby, v ktorej vznikali, čo iba potvrdzuje ich...

Takzvaní kotlebovci nedávno usporiadali zhromaždenie v Bratislave. Ide o okrajovú organizáciu s pomerne malou verejnou podporou, akých je na Slovensku viac. Tomu zodpovedala i účasť niekoľko sto osôb. Preto zarazilo, že zoskupenie sa dostalo na titulnú stranu istého mienkotvorného pravicového denníka, čo sa rovná jeho propagácii. Denník priamo ideovo neinklinuje k tomuto zoskupeniu, ktoré...

Upravený příspěvek „Korupce v globálním ekonomickém prostředí“,
který zazněl na konferenci „Korupční prostředí v ČR – geneze,
závazky, strategie“ na Vysoké škole mezinárodních a veřejných vztahů.
Korupce je vnímána jako jeden z nejzávažnějších problémů v České republice. A to nejen z hlediska ekonomického, ale nutně také sociálního a morálního (viz dále)....

Korupce je vnímána jako jeden z nejzávažnějších problémů v České republice. A to nejen z hlediska ekonomického, ale nutně také sociálního a morálního (viz dále).

Existuje velké množství definic, jedna z nich říká, že se jedná o zneužití svěřených pravomocí pro soukromý zisk. Korupci můžeme (v určitém, pravděpodobně užším pojetí) vnímat jako jev...

Britské listy přinesly v poslední době více zajímavých pohledů na dnešní finanční a ekonomickou krizi. Většina autorů navrhuje jako východisko z krize pokus o hospodářské oživení: odmítá škrty; problematizuje výši zdanění a dluhy; navrhuje prorůstová opatření. Bude to však stačit? Jde o krizi pouze ekonomickou? Budou mít lidé přiměřenou práci? Ubude chudých? Není...

István Mészáros je emeritním profesorem na Univerzitě v Sussexu, kde patnáct let působil jako profesor filosofie. Za svou knihu Marx’s Theory of Alienation (Marxova teorie odcizení) získal v roce 1970 cenu Isaaca Deutschera. Je také autorem knih Beyond Capital (Po kapitálu), Socialism or Barbarism (Socialismus a barbarství – česky vyšlo v roce 2009 v nakladatelství Svoboda Servis, jako 5....

Co je to vlastně budoucnost? Bylo jí tolik, že už byla.

Vladimír Holan, První testament, 1940

Slovo krize má stejný osud, jaký měla před deseti dvaceti lety globalizace. Obě slova toho označují příliš mnoho na to, aby mohla zároveň něco přesně pojmenovávat a vysvětlovat. Obě trčí v jazykovém prostoru a svou torzovitostí volají po tom, aby...

Je mnoho názvů pro současnou dobu a systém, v němž žijeme. Někdo mluví o postindustriální společnosti, někdo o společnosti vědění, jiný o společnosti nadbytku, další o neoliberalismu a další o globálním kapitalismu. V oběhu je několik desítek různých označení. Nyní se do veřejného prostoru dostalo slovo krize a vrhá stín na všechna pojmenování. Ale můžeme ji připojit ke každému pojmenování,...

Ještě nedávno se v části světa při slavnostních příležitostech hrála a zpívala Píseň práce. Mnozí pamatujeme rozjásané prvomájové průvody v ulicích našich měst. Nerudův fejeton První máj 1890 byl součástí školní výuky. A dnes – mlčení, podivné vyčkávání.

Nejen pustošení přírody, ale i dramatický úbytek hospodářské potřeby živé lidské práce spojenými silami ohrožují...

Autor, generálmajor v. v., Ing. Marián Mikluš je bývalý náčelník Generálneho štábu Armády SR, bývalý obranný poradca MO SR na Stálej delegácii SR pri NATO/SEKO a Stálom zastúpení SR pri EÚ/EDA, člen Klubu generálov SR, člen Zväzu vojakov SR a člen Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika (marian.miklus@zoznam.sk)

Prvú časť nájdete tu>>
...

Kolonie v minulosti sloužily jako prostor ovládaný kolonizátorem, za nerovně nastavených vztahů (v oblasti ekonomické, sociální, kulturní). Kolonie neměla svou vlastní rozvojovou strategii, ale plnila úkoly, které jí stanovilo centrum (dodavatel otrocké práce, např.). Z hlediska dělby práce byla kolonie včleněna do výroby kolonizátora a plnila v něm roli dodavatele...

Autor, generálmajor v. v., Ing. Marián Mikluš je bývalý náčelník Generálneho štábu Armády SR, bývalý obranný poradca MO SR na Stálej delegácii SR pri NATO/SEKO a Stálom zastúpení SR pri EÚ/EDA, člen Klubu generálov SR, člen Zväzu vojakov SR a člen Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika (marian.miklus@zoznam.sk)

Prvú časť nájdete tu>>
...

 

Autor, generálmajor v. v., Ing. Marián Mikluš je bývalý náčelník Generálneho štábu Armády SR, bývalý obranný poradca MO SR na Stálej delegácii SR pri NATO/SEKO a Stálom zastúpení SR pri EÚ/EDA, člen Klubu generálov SR, člen Zväzu vojakov SR a člen Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika (marian.miklus@zoznam.sk)

Prvú časť nájdete tu...

Uvedenie diskusného bloku Pražskej školy alternatív k problematike deprivatizácie verejného sektoru 3.9.2012. Pražská škola alternatív robí prednášky, semináre a workshopy na aktuálne politické, kultúrne a ekonomické témy.

Nepředpojatá (neapologetická,nedogmatická) odpověď na otázku, jaká společenskoekonomická forma majetku by mohla být sociálně a...

 

Autor, generálmajor v. v., Ing. Marián Mikluš je bývalý náčelník Generálneho štábu Armády SR, bývalý obranný poradca MO SR na Stálej delegácii SR pri NATO/SEKO a Stálom zastúpení SR pri EÚ/EDA, člen Klubu generálov SR, člen Zväzu vojakov SR a člen Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika (marian.miklus@zoznam.sk

ABSTRAKT...

Signatár Charty 77, Petr Uhl, sa nedávno vyjadril, že sa pomaly stáva odporcom demokratických pomerov, ktorých bol sprvu stúpencom [1]. Podľa Lecha Walesu z bývalého hnutia Solidarność kapitalistický systém funguje na vytváranie peňazí, no potom nevie čo s nimi robiť, čo by sa malo podľa neho zmeniť [2]. Adam Michnik, jeho ex-kolega z odborového hnutia, dnes vidí okrem európskeho...

Čoraz viac a viac intenzívnym trendom dneška sa stáva flexibilizácia, resp. ako by to povedal Jan Keller, prekarizácia práce. Práca natrvalo a neobmedzene stráca na svojom opodstatnení v kontexte dnešných potrieb trhu a niektorých mimoriadne arogantných zamestnávateľov. Naopak, práca na krátko a obmedzene sa stala „in“ za každých podmienok, ktoré sú pre...

                                                                                                    Motto:

                                                                           Nadovšetko miluj svoj rodný jazyk.
                                                                           Svoju reč....

Na počátku dnešních problémů bylo slovo. Hned po sametové revoluci jsme v tehdejším Česko-Slovensku začali říkat Cikánům Romové. Všichni věděli, že je to jazykově nekorektní – v češtině i ve slovenštině slovo „Cikán“ označuje širší etnikum-národ, jehož podskupinu-větev tvoří Romové. Zdůvodnění této změny bylo dvojjediné: označení požadoval londýnský sjezd Romů v ...

Žiada sa však začať od Adama: pred 250 až 300 rokmi sa rozšírili svetom osviežujúce myšlienky osvietenstva, nastala éra moderny, v ľudských spoločenstvách zarezonovali demokratické idey, monokratické režimy sa menili na parlamentné, vznikali politické strany, občania si chceli sami spravovať štátne a verejné záležitosti. Väčšinou ostávalo iba pri chcení, ale predsa...

V súčasnosti je nepochybne na slovenskej politickej scéne témou číslo jeden korupčná kauza Gorila, o ktorej je aj (implicitne) predkladaný text. O Gorile už síce bolo v priebehu posledných týždňov napísaných niekoľko viac či menej hodnotných textov, v ktorých autori spájajú samotný pojem Gorila s rôznymi významovými konotáciami.  Otázkou však je, či sa týmto...

Na sklonku roka 2011 prišla na svet kniha, na ktorú som sa veľmi tešil už dlhší čas. Ide o knihu významného českého filozofa a môjho priateľa Marka Hrubca. Jeho opus magnum nesie názov Od zneuznania k spravodlivosti (Kritická teória globálnej spoločnosti a politiky). Spis odporúčam každému, koho zaujíma moderná (ľavicová) filozofia a kritická teória. Ide totiž o...

Dokončenie, prvá časť tu:

Že politické smerovanie protestov zodpovedá politickému smerovaniu ešte predtým začatej mediálnej kampane, naznačuje aj spôsob, akým boli v médiách uvedení oficiálni organizátori a predstavitelia protestov. Napríklad 26-ročná, predtým neznáma dievčina Lucia Gallová, údajná organizátorka protestov v Bratislave (?), bola uvedená...

Demonštrácie tisícok občanov v uliciach slovenských miest vzbudili nádeje u kriticky zmýšľajúcich ľudí u nás i v Čechách. Zdá sa však, že nafukovacia Gorila spľasla.

Vecným základom tzv. kauzy Gorila je „uniknutý“ dokument zo Slovenskej informačnej služby (koncom roka 2011 zverejnený na internete), ktorý zahŕňa prepisy odpočúvaní z konšpiračného bytu....

Adorno, Liessmann a zánikvzdělanosti

Návrat instrumentální racionality

V kritické teorii nastaly během posledních čtyřiceti let dva obraty s tím, že druhý obrat je v jistém smyslu návratem před obrat první, tedy obratem k první generaci kritické teorie. Podle Adorna a Horkheimera, představitelů první generace, se v pozdním kapitalismu...