Reklama
Reklama

Archív článkov

SLOVO VČERAJŠKA A DNEŠKA

Jednotný svet včerajška
(roz)púšťal slová
v ideologickej sieti.
A trhový svet dneška
roznáša ich virtuálne
po globálnej sieti.

Napokon SLOVO včerajška i dneška
(s)tvorené v„očkách“ akejkoľvek sieti
si vládcovia vždy pohojdávajú
podľa „svojej“ slovnej siesty.


VČERA A DNES

Včera v ...

Projekt Svetlo pod perinou s mottom „ukážme deťom, že si môžu vybrať, čím chcú byť“ vytvorili dve kamarátky – Lucia a Maja – „pri rozprávaní v kuchyni“. Rozhodli sa predstaviť deťom slovenské osobnosti – „umelkyne/umelcov, aktivistky/aktivistov, vedkyne/vedcov, športovkyne/športovcov a ostatných ľudí z rôznych profesií“ – s cieľom, aby deti na ne/na nich „boli hrdé“. Na...

V čase príchodu nového kalendárneho roka sa v posledný deň na Silvestra už od rána upratovalo, pretože sa verilo pranostike, koľko špiny na Nový rok, toľko chorôb po celý rok. Pred večerou gazda najskôr obriadil statok a pod vianočný stromček sa dalo zrno, jablká, orechy, zemiaky a iné, aby v novom roku bola ešte lepšia úroda ako v práve odchádzajúcom. Potom si všetci...

Štefan Moyses (24. 10. 1797, Veselé – 5. 7. 1869, Žiar nad Hronom) popri významnom účinkovaní v cirkevnom, politickom a slovenskom národnom živote svojou mnohostrannou verejnou činnosťou podstatne prispel aj k rozvoju slovenskej národnej literatúry.

Štefan Moyses, portrét od Jozefa Božetecha Klemensa z roku 1871.

Jozef Škultéty v príspevku Štefan...

Hodnotiaci prístup vo výskume nášho kultúrno-spoločenského vývinu je neraz určovaný snahami začínať po každom historickom zlome jednostrannou negáciou minulého a totálnou inováciou. Pritom sa neberie do úvahy, že po závažných spoločensko-politických zmenách ostáva dedičstvo vytvorené predchádzajúcimi generáciami, čiže pôsobí tu zložitá a vnútorne protirečivá kultúrna...

ČAS


Každý nadáva na čas,
že na nič nemá čas.
Večne ohováraný čas
nedopraje nám čas,
ak premrháme čas
večným nadávaním na čas,
že na nič nemáme čas.
 

CIEĽ ŽIVOTA
 

Život bez reálneho cieľa
môže skončiť bezcieľne.
 

UČITEĽ


„Podnikateľ“ na jánošíkovský spôsob –
predáva bohatstvo za drobné.
 

UČENIE


Učivo...

V nedávnych dňoch pri príležitosti pripomenutia si udalostí z novembra 1989 sa opäť konfrontovali aj názory, pohľady na obdobie pred „nežnou revolúciou“ a na uplynulých 27 rokov od tých „studeno-horúcich“ dní. Určite v uvedenom čase bolo nevyhnutné uskutočniť v spoločnosti zmeny. Po rokoch sa, pochopiteľne, diskutuje aj o tom, či zmeny smerovali viac k pozitívnemu pre...


Jedným z autorov neschematického poetického pohľadu na odkaz Slovenského národného povstania (1944) je básnik Mikuláš Kováč, v poézii ktorého sa potvrdzuje téza, že za vyjadrením pocitu alebo vzťahu v básni sa spravidla skrýva reálna motivácia zakotvená v konkrétnom ľudskom čase a neopakovateľnom priestore. Uvedené konštatovanie potvrdzuje v plnej miere tematická...


Vo vedomí širokej kultúrnej verejnosti je osobnosť Dr. Karola Kuzmányho (16. 11. 1806 Brezno – 14. 8. 1866 Štubnianske Teplice, teraz Turčianske Teplice) zafixovaná predovšetkým ako významného matičného činovníka – stál pri zrode tejto národnej inštitúcie a bol jej prvým podpredsedom -, ako spisovateľa, ktorý osciloval medzi klasicizmom a romantizmom; je známy ako...


Veľký milovník poézie Juraj Sarvaš (tohtoročný jubilant), ktorý neopakovateľným a svojským spôsobom recituje skvosty slova, nedávno v jednom rozhovore spomenul jeden zážitok, keď ... v artikulárnom kostole v Kežmarku – v literárnom meste – zarecitoval som Marínu a ľudia vstali a aplaudovali. To znamená, že ľudia slovenské slovo chcú...".

A práve v tomto...


V súčasnosti sme vo verejnom spoločensko-politickom živote svedkami vzájomného obviňovania niektorých ústavných činiteľov. Cez médiá sa z ich úst valia slová ako chrapúnstvo, svinstvo, diabol, satan, zlodej, zo strany poslancov parlamentnej opozície sa odkazuje niektorým členom vlády SR, aby čo najskôr odišli do basy, čiže väzenia. Vzájomná komunikácia sa obmedzuje...


Polr(n)očná správa o myslení
 

Za katedrou roz(há)d(z)al
plným priehrštím
zrnká kritického myslenia

a na „zvyšku“
sa „Iniciatívne“ pošmykol
v(o) (vý)predaji myslenia...


Myslenie „politika“
 

Ako získať hlasy od voliča?
Možno pomôžu učitelia!?
Keď ich navnadím na platy,
určite sa mi to oplatí...

Fotozdroj: isu.sk

V tomto práve sa končiacom roku sa najmä v jeho prvej polovici neustále zo všetkých možných uhlov pohľadu hovorilo, písalo o druhej svetovej vojne, keďže uplynulo už sedemdesiat  rokov od jej skončenia. Objavilo sa mnoho názorov, z ktorých viaceré hlavne v tzv. menstrímových médiách sa usilovali o „nové“ pohľady s cieľom minimalizovať, resp. aj doslova znehodnocovať...

Ľudovít Štúr (28. 10. 1815 Uhrovec – 12. 1. 1856 Modra) sa narodil v učiteľskej domácnosti dýchajúcej šťastím a mohol sa v nej zaraďovať do národného prostredia bez myšlienkových kríz. V tejto rodine sa starostlivosť iným, služba celku, láskavosť, srdečnosť považovali za každodenné a prirodzené prejavy. Do dvanásteho roku života žil Ľudovít v rodičovskom dome v Uhrovci,...

V slovenskej literatúre sa Jozef Leikert (22. október 1955 Zlaté Moravce) realizuje v dvoch základných, navzájom síce odlišných, ale svojou poetikou sa doplňujúcich, polohách – ako autor literatúry faktu a vo veršoch ako autor lyricko-reflexívnej poézie –, ktoré sú preňho obohacujúce a inšpiratívne. Pri zachytení plnokrvného obrazu skutočnosti pracuje metódou „priameho...

V súčasnosti jednoznačne top témou sú utečenci, ktorí „preplávajúc“ vodami pomaly „zaplavujú“ Európu. Prichádzajú ako cunami, pričom na „starom kontinente“ vyvolávajú v mysliach ľudí – politikov, odborníkov, policajtov, ale napokon takmer každého človeka zaujímajúceho sa o dennodenné dianie –  všetko čo súvisí s človekom ako bytosťou prírodnou, sociálnou a duchovnou. Sme...

                                                                     I.


Od rozhrania druhého a tretieho tisícročia sa aj presadzovaním výpočtovej techniky, fungujúcej na princípe neustáleho zdvojnásobňovania, výrazne zrýchľujú všetky ľudské činnosti. V slovenskej spoločnosti, organicky zakorenenej v európskom kultúrnom priestore, sa uskutočňujú viaceré spoločensko-...

Ukážky z obecných kroník Poltára, Hradišťa a Málinca o dňoch oslobodzovania z pripravovanej knižnej publikácie, v ktorej chceme priblížiť dnešným ľuďom zápisy z viacerých obecných kroník obcí z východného Novohradu a tiež výpovede niektorých priamych účastníkov, ktoré sa zachovali do dnešných čias v písomnej podobe (všetko, samozrejme, so súhlasom obcí a pamätníkov, resp. ich dedičov)....

V čase, keď prebieha „informačná vojna“ a manipulácia niektorých médií pri vraj informovanosti verejnosti už pomaly nepozná hraníc, opäť možno častejšie skloňujeme slovo UČITEĽ. Je to v súvislosti s Medzinárodným dňom učiteľov (28. marec).

V čase môjho detstva prežívaného v novohradskom Málinci jeden zo starších báčikov mi povedal, že podľa...

Básnik Pavol Horov, Matuškov blízky priateľ, napísal v básni Tvár venovanej Alexandrovi Matuškovi tieto verše:

Neklesal nikdy na kolená
Pod šľahmi drsných otázok

Naozaj ni zisk ani sláva
Len trýzňou usúžená hlava
Na hrboch križovaných ciest

Plodom tej trýzne česť

...

Ľudovít Štúr, záber z ateliéru významnej slovenskej sochárky Kláry Pataki. Foto: Emil Polák

V súčasnosti sme stále viac svedkami konfrontácie jedného sveta so svetom „tých druhých“. Na kolektívnej báze ľudí hlásiacich sa alebo živelne inklinujúcich k určitej kultúre dochádza k tomu, čo v mikroprostredí predstavuje jednotlivec, ktorý sa odlišuje „od toho druhého“....

Obec Málinec v Novohrade (okres Poltár) patrí medzi málo známu oblasť na mape slovenského folklóru. Pritom aj v tomto kraji nachádzame viacero zvykov z rodinného i kalendárneho obradového folklóru. Podobne ako v iných kútoch Slovenska, aj v Málinci mnoho zvykov a obyčají sa vytráca. Aj napriek tomu niektoré sa darí udržiavať. Z rodinného folklóru je to najmä zachované...

V práve prebiehajúcom druhom desaťročí 21. storočia si každým rokom pripomíname polstoročný odstup od šesťdesiatych rokov 20. storočia. Toto desaťročie vo vtedajšom Československu predstavuje významný kultúrny rozvoj vo všetkých druhoch umenia. S odstupom rokov sa viacerí vtedajší aktívni účastníci zhodujú v tom, že to v tomto smere boli „zlaté 60. roky“. Uvedené sa na...
V súčasnom svete „post“, keď globalizácia preniká do všetkých zákutí trojrozmerného sveta, dochádza aj v priestore medzi Dunajom a Tatrami ku každodennému pnutiu rôznych protichodných politických, ekonomických, ale i kultúrnych pohľadov na život, ale i prežívanie ľudí. Z týchto sporov, rozporov sa na každého jedinca vedome, podvedome, ale i nechtiac...
V septembri už tradične po letných prázdninách sa otvárajú brány základných a stredných škôl. Nejde pritom len symbolicky o vstúpenie do školských budov, ale predovšetkým do „chrámov výchovy a vzdelávania“, kde hodnoty prírodovedného, technického a humanitného zamerania sa odovzdávajú dorastajúcej generácii tak, aby ich po vstupe do produktívneho...

Stránky