Reklama
Reklama

Archív článkov
Posledné oslavy 17. novembra sa niesli v Čechách i na Slovensku v takom podobnom duchu, až to pôsobí dojmom, akoby boli ich scenáre napísané cez kopírovací papier. Kto sledoval slovenské elektronické médiá, mohol nadobudnúť pocit, že sa konajú oficiálne oslavy víťazného februára niekedy v polovici 50. rokov. V obrátenom ideologickom garde. I pre české...
SÚVISIACE:
JURAJ JANOŠOVSKÝ: Vybrané podvody novembra ‘89
JURAJ JANOŠOVSKÝ: (Z-)obrané ilúzie

Nič neplatí absolútne, vždy niekto stráca a niekto získava. Aj zmeny v roku 1989 sú prirodzene vnímané diferencovane (podľa objemu sprivatizovaného majetku, postavenia vo verejnej správe ako i množstva a pôvodu peňazí, z ktorých žijeme). Nemožno...
V týchto dňoch si pripomíname štvrťstoročie od pádu Berlínskeho múra, ktorý mal predznamenať novú, lepšiu éru v dejinách sveta a Európy. V novembri 1989 vskutku existovala jedinečná možnosť zmazať deliace čiary na európskom kontinente a vytvoriť spoločný európsky dom (ako to nazýval M. Gorbačov), ktorý by znamenal naplnenie snáh o trvalý mierový projekt...
Budovanie demokracie

Stopy sofistikovaného „transformačného“ projektu skúsený sociológ nájde hneď v porevolučnej privatizácií. Tej ekonomickej predchádzalo ovládnutie komunikačného priestoru, „privatizácia“ pojmov. Efektívny aparát ideologických nástrojov a manipulačných techník sa v prvej etape sústredil na predefinovanie pojmového aparátu. Demokracia...

PRO(-dia-)LÓG

Zvykli sme si na znečistenie vody, vzduchu, potravín, krajiny, elektrosmog, svetelný smog, len znečistenie komunikačného prostredia nevnímame. Nostalgicky deklarujeme, že slovo je trvácnejšie ako kameň... Pritom v inflácii slov, výziev, deklarácií, vyhlásení a prehlásení by sme nezaregistrovali ani zvestovanie desatora (ak by to komerčné televízie nedostali zaplatené...

V českom nakladateľstve Ekopress vyšlo v týchto dňoch piate vydanie knihy Oskara Krejčího Mezinárodní politika. V anotácii knihy v Literárních novinách sa uvádza, že po zamatovej revolúcii ide pravdepodobne o najúspešnejšiu prácu z dielne českého politológa. Prvý raz vyšla v roku 1997 a mala vtedy niečo cez päťsto strán. Každé ďalšie vydanie znamenalo aktualizáciu,...

Profesor Ivan Haluška je autorom knihy Budúcnosť Globálnej ekonomiky, v ktorej rozoberá teóriu a prax humanistickej ekonomiky. Venuje sa jej aj v nasledujúcom príspevku.

Prejavy krízy

Súčasnú globálnu ekonomiku, predovšetkým najrozvinutejšie krajiny, gniavia veľmi vážne de facto krízové problémy. Je to predovšetkým prakticky...

 

Z akčného programu 26. summitu NATO, ktorý mal ambície ukázať, že pakt je taký silný a jednotný ako nikdy predtým a práve preto musí reagovať na nové výzvy a stavať si ďalšie úlohy, aby ukázal svetu svoj veľký záujem, pripravenosť aj spôsobilosti (pronatovskí exponenti pri tom čarujú s anglickým slovom capabilities) starať sa o jeho...
V dňoch 8.-10. augusta 2014 sa v Oxforde konal Svetový kongres Medzinárodnej humanistickej a etickej únie (IHEU – International Humanist and Ethical Union), na ktorom sa zúčastnilo viac ako 1 000 zástupcov z vyše 60-tich krajín celého sveta. Svoju zástupkyňu na kongrese mala aj naša najstaršia humanistická organizácia v SR, Spoločnosť Prometheus –...
V posledných rokoch sme si zvykli, že v lete pre médiá nenastáva spravodajská uhorková sezóna, keď sa musia hľadať témy na zaujatie čitateľa, poslucháča či diváka. Od začiatku druhej polovice predchádzajúceho desaťročia, keď sa vyhrotili a doslova „zdiveli“ pomery vyvolané inváziami USA a ich spojencov v Iraku a Afganistane (neskôr bombardovaním Líbye)...


Na doteraz publikované časti fiktívneho románu o živote a pôsobení Alexandra Dubčeka prišlo autorovi Ľubošovi Juríkovi viacero podnetných námetov, pripomienok a spomienok (aj od Dubčekovi blízkych ľudí). Či sa niektoré rozhodne zverejniť alebo uplatniť v konečnej podobe románu, je len na autorovi.

Historik PhDr. Jozef Žatkuliak, CSc., mu ako inšpiráciu k...
Dávame do pozorosti referát, ktorý vyšiel na stránke SOK – Sdružení pro levicocou teorii.

(Předneseno na konferenci Global Studies, 1. března 2014)

Souhrn: V tomto referátu se zkoumá transformační potenciál nadnárodních sociálních hnutí a pokrokových režimů k přeměně globálního kapitalistického... 

A. Úvodné tézy

Segmentácia trhu práce v tranzitnej spoločnosti, v ktorej dochádza k výrazným štrukturálnym zmenám v ekonomike i sociálnej sfére, je typická pre všetky postsocialistické krajiny. Dochádza k zákonitým zmenám v štruktúre zamestnanosti. Klesá podiel kapitálovo náročnej živej práce a súčasne dochádza...
Prohlubující se krize morálky, na kterou ekonomické fakulty reagují výukou marketingu a etiky podnikání, nepřímo otevírá otázku, zda existuje více subjektů morálního jednání.

*
Člověk byl pro etické teorie od jejich počátku jediným a zcela samozřejmým subjektem morálky. Ale ani dnešní rozšiřování předmětu etiky o sociální vztahy a živou...


Človek má na videnie reálneho sveta dve oči, čím sa jeho pohľad prirodzene zostruje a priestorovo rozširuje. Pohľadom jedným okom sa tento obzor samozrejme zužuje. Ani pozeranie „svojimi očami“ však ešte samo osebe pri vnímaní a hodnotení empirickej skutočnosti nevylučuje možné omyly. Videné sa u každého premieta do širšieho celku, v ktorom sa podľa individuálneho...
Uverejňujeme tézy vystúpenia Jána Čarnogurského na konferencii  Európska únia a Rusko – spolupráca, spolužitie, konfrontácia?, ktorú v pražskom Európskom dome 19. júna 2014 spoločne usporiadali Res publica, sdružení pro informace, FONTES RERUM, družstvo pro ekonomická, politická a sociální studia, České sdružení přátel Le Monde diplomatique a Klub...
Britské listy uverejnili časť vystúpenia profesora Oskara Krejčího na konferencii  Európska únia a Rusko – spolupráca, spolužitie, konfrontácia?, ktorú v pražskom Európskom dome 19. júna spoločne usporiadali Res publica, sdružení pro informace, FONTES RERUM, družstvo pro ekonomická, politická a sociální studia, České sdružení přátel Le Monde...
Jedným z najdôležitejších problémov slovenského vidieka je jeho znížená konkurencieschopnosť v porovnaní s urbanizovanými priestormi. Základnou prioritou podpory rozvoja vidieka je vytváranie podmienok a priaznivého prostredia prispievajúceho k odstraňovaniu zníženej konkurencieschopnosti vidieckych oblastí a tým i napomáhaniu teritoriálnej rovnosti...


Postavenie problému.

O trvalej udržateľnosti sa začalo hovoriť začiatkom sedemdesiatych rokov v súvislosti s poznaním, že nekontrovateľný rast populácie, výroby, spotreby, znečistenia prostredia a pod. je v podmienkach obmedzených zdrojov nemožný.

...

Videozáznam prednášky Michaela Hausera o Slavojovi Žižkovi, v ktorej na základe lacanovských schém spoločnosti preberá otázky, prečo ľavica skutočne víťazí až v dôsledku vojny alebo v reakcii na diktatúru, a prečo nevíťazí v liberálnom kapitalizme. Prednáška nadväzovala na premietanie filmu Hauser & Žižek: teoretici postmarxistickej filozofie. Akciu usporiadala...
Súčasní používatelia jazyka reagujú na problematiku jazykovej kultúry neraz protichodne. Na jednej strane sú tí, ktorí ignorujú odporúčania jazykovedcov, resp. stavajú sa polemicky ku všetkým hlasom upozorňujúcim na nekultúrnosť vo verejných prejavoch. Na druhej strane sú používatelia jazyka, ktorí pri sledovaní príspevkov venovaných tejto téme...
V súvislosti so zdržanlivým postojom našich vládnych predstaviteľov vo vzťahu k ukrajinskej kríze a k prípadným možným sankciám vo vzťahu k Rusku, osobitne k možnostiam presmerovania toku plynu, niektorým našim politickým expertom sa zdá, že Slovensko sa stáva „nespoľahlivým partnerom v euroatlantickom zoskupení“, čo – pravdaže, pohotovo vyhlasujú najmä...


Ilustrácia: Detail obálky knihy:  P. Dinuš – L. Hohoš  (eds.): Svet v bode obratu. Systémové alternatívy kapitalizmu – koncepcie, stratégie, utópie, ÚPV SAV, Veda 2011  
Bc. Michael Augustín je študentom 5 ročníka  na Katedre politológie a európskych štúdií, FF UKF v Nitre. So štúdiou, ktorú uverejňujeme, sa zúčastnil na Celoslovenskej...
Keď si sionistické hnutie vytýčilo cieľ vytvoriť národnú domovinu Židov v Palestíne ako vyriešenie tzv. židovskej otázky, ktorá je otázkou spolunažívania Židov v Európe, rozhodlo sa, že najvhodnejším miestom pre tento projekt je Palestína. V záujme propagovania tohto cieľa zvolilo klamlivú rétoriku, ktorá jednak tvrdila, že Palestína je Židom sľúbená...
Dňa 9. apríla 2014 v Salone Práva vyšla esej Václava Bělohradského Kam vítr, tam Mnichov, 17. apríla 2014 redakcia pridala k eseji reakciu Petra Pitharta, ktorú považujeme taktiež za vhodné priblížiť našim čitateľov. Esej Václava Bělohradského uverejňujeme so súhlasom autora ako aj redakcie denníka Právo.

DOPLNĚNO O REAKCI. Novinář František...

Stránky

Autor