Reklama
Reklama

Umenie nás spája

O súčasnosti Základnej umeleckej školy (ZUŠ) Miloša Ruppeldta sme sa zhovárali s jeho riaditeľkou Alexandrou Pažickou.
Počet zobrazení: 1235
Pazicka-m.jpg

O súčasnosti Základnej umeleckej školy (ZUŠ) Miloša Ruppeldta sme sa zhovárali s jeho riaditeľkou Alexandrou Pažickou. Škola je najstaršou hudobnou vzdelávacou inštitúciou pre Slovensko. V čom vnímate jej výnimočnosť dnes?
Škola si zachovala tradíciu vysokej profesionálnej kvality a je vyhľadávanou inštitúciou v oblasti základného hudobného vzdelávania nielen v rámci hlavného mesta SR. Pozitívom je, že popri vyučovaní klasickej hudby sa nevyhýbame ani moderným trendom.

Je známe, že v priebehu 20. storočia sa z mnohých absolventov školy stali vynikajúce osobnosti nášho hudobného života. Mohli by ste uviesť aspoň niektoré z nich?
Mnohí z nich účinkovali aj na jesennom koncerte k výročiu školy. Patrí medzi nich Tibor Kováč, Juraj Alexander, Eugen Prochác, Viktor Šimčisko, Ida Černecká, Elena Händler, Egon Krák, z dorastajúcej generácie spomeniem Miriam Garajovú, Lindu Ballovú alebo členov Pressburger Klezmer Band. Zo staršej generácie nemožno nespomenúť predovšetkým Eugena Suchoňa, Ľudovíta Rajtera, Evu Fischerovú – Martvoňovú, Silviu Maczudzińsku...

Aké najväčšie úspechy zaznamenáva škola dnes?
Naša škola vynikajúco reprezentuje mesto i Slovensko na mnohých kultúrnych podujatiach a naši žiaci dosahujú výborné výsledky na rôznych súťažiach, prehliadkach a iných akciách. Už aj tento školský rok sa nám podarilo získať takmer desiatku ocenení žiakov i pedagógov.

S akými najväčšími problémami musíte bojovať?
Predovšetkým s priestorovými. Preto je naším prvoradým cieľom obnova priestorov školy, jej budovy. Postupnými krokmi sa snažíme dosiahnuť dostatočné a vyhovujúce priestory, aby vyučovanie prebiehalo v dôstojnom prostredí, aké prináleží histórii a menu školy.

Pred niekoľkými rokmi hrozil ZUŠ Miloša Ruppeldta zánik, mala byť zrušená. Čo k tejto situácii viedlo a ako sa školu podarilo zachrániť? Nehrozí aj v súčasnosti niečo podobné?
Pevne verím, že je to už len minulosť a naše cieľavedomé kroky vedú opačným smerom! V súčasnosti nám aj postoj vedenia mesta dáva nádej na úspešné riešenie v prospech školy, čiže predovšetkým v prospech žiakov.

Ako je škola financovaná?
Sme rozpočtovou organizáciou hlavného mesta SR Bratislavy, takže sme financovaní z podielových daní a v súvislosti s tým je namieste poďakovanie za ústretovosť a podporu vedeniu mesta počas tohoročných osláv 90. výročia založenia školy.

Na aké zaujímavé akcie by ste chceli jej priaznivcov upozorniť?
V Pálffyho paláci sa uskutočnil Mikulášsky koncert a máme za sebou náročný víkend – zorganizovali sme totiž súťaž v sólovom klasickom speve Dni Miloša Ruppeldta. Súťaž bude pokračovať aj v budúcom kalendárnom roku v klavírnych duách. Nadväzujeme tým na tradíciu. V minulosti sme už takúto súťaž uskutočnili, mala však iba interný charakter. Naším cieľom je urobiť z nej prestížne verejné podujatie. Do konca kalendárneho roka ostáva už len pár dní, ale podujatí bude ešte dosť. Za všetky spomeniem Vianočný koncert v Mirbachovom paláci 16. decembra a účasť na rôznych vianočných benefičných akciách.

* * *

Slávnostná vizitka


– Pre rodičov, žiakov a všetkých milovníkov hudby škola pripravila cy­klus koncertných podujatí pod názvom Oslavujte s nami, ktoré boli venované 90. výročiu ZUŠ Miloša Ruppeldta a 80. narodeninám ZUŠ Jozefa Rosinského v Nitre. Prvým spoločným podu­jatím bol koncert s názvom Umenie nás spája.

– V priestoroch Mirbachovho paláca sa uskutočnil Jarný koncert a pri príležitosti Dňa matiek v koncertnej sieni Klarisky koncert Z lásky a vďaky.

– Podujatím Môj prvý verejný koncert boli v koncertnej sále školy oficiálne uvedení do koncertného života najmenší žiaci školy. Dôkazom toho, že nám vyrastajú ďalší šikovní budúci umelci, bola plná sála, skvelá atmosféra, radosť z hry.

– Vlaňajší úspešný školský rok sa zavŕšil Záverečným koncertom v Pálffyho paláci. Bol to zároveň galakoncert víťazov súťaží, žiakov školy. Predchádzala mu verejná nahrávka v Slovenskom rozhlase s rozhovormi účinkujúcich, ktoré spolu s vystúpeniami odzneli na Rádiu Devín v relácii pre deti Zvonko­hra. Nahrávka vyšla v spolupráci so Slovenským rozhlasom na reprezentatívnom CD školy.

– Pri príležitosti okrúhleho výročia založenia školy sa uskutočnila konferencia poukazujúca na význam vzniku základného umeleckého školstva a sy­stematického hudobného vzdelávania a jeho vplyv na rozvoj kultúrneho života Bratislavy a Slovenska. Na konferencii vystúpili o.i. Alena Kručayová, František Pergler, Zuzana Zamborská, Adrian Rajter. Odborným garantom konferencie bol Egon Krák. Na konferencii sa predstavila aj oficiálna zvučka školy, ktorú skomponoval Frico Kafenda a upravil Juraj Lehuta.

– V októbri sa v priestoroch školy konala konferencia, ktorú zorganizovalo Hlavné mesto SR Bratislavy v spolupráci so ZUŠ Miloša Ruppeldta. Jej súčasťou bola aj prezentácia pomníka opernej speváčky Oľgy Trebitschovej, zrekonštruovanom hlavným mestom prostredníctvom mestského investora pamiatkovej obnovy PAMING. Udalosť prišli podporiť predstavitelia Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy a aj bývala absolventka, profesorka Ida Černecká, koncertná umelkyňa, prodekanka Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU. Od tohto dňa nesie koncertná sieň meno speváčky Oľgy Trebitschovej.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama