Rusko 2020 - naivná vízia, alebo holá pravda?

Koncepcia národnej bezpečnosti Ruskej federácie schválená 17. 12. 1997 a modernizovaná 10. 1. 2000 už neplatí. Prezident Dmitrij Medvedev podpísal 12. 5. 2009 výnos č. 537, ktorým vstúpil do platnosti nový dokument – Stratégia národnej bezpečnosti Ruskej federácie do roku 2020 (www.scrf.com.ru/documents/99.html).
Počet zobrazení: 3231
wikimedia-m.jpg

Koncepcia národnej bezpečnosti Ruskej federácie schválená 17. 12. 1997 a modernizovaná 10. 1. 2000 už neplatí. Prezident Dmitrij Medvedev podpísal 12. 5. 2009 výnos č. 537, ktorým vstúpil do platnosti nový dokument – Stratégia národnej bezpečnosti Ruskej federácie do roku 2020 (www.scrf.com.ru/documents/99.html). Na základe zadania Vladimíra Putina, ale podľa strihu D. Medvedeva ho vypracoval expertný tím Rady národnej bezpečnosti Ruskej federácie na čele s Nikolajom Patruševom. Bolo to 104 profesionálov, z ktorých je 20 akademikov a 70 percent z celkového počtu sú doktori vied.

Text Stratégie... (pracovný preklad do českého jazyka je na www.blisty.cz/art/46859.html) sa začína slovami, ktoré ihneď evokujú myšlienku, že to bude dobré čítanie a vynikajúci navigátor toho, ako vnímajú svet mozgy, ktoré riadia Rusko a v mnohom aj svet: „Rusko prekonalo následky systémovej politickej a ekonomickej krízy 20. storočia – zastavilo pokles úrovne a kvality života ruských občanov, vydržalo nápor nacionalizmu, separatizmu a medzinárodného terorizmu, odvrátilo pokusy o diskreditáciu ústavného zriadenia, uchovalo si suverenitu a teritoriálnu celistvosť, obnovilo možnosti rastu svojej konkurencieschopnosti a presadzovania národných záujmov ako kľúčový subjekt formujúcich sa multipolárnych medzinárodných vzťahov.“

Dokument je v mnohom novátorský. Autori nepoužili klasický prístup k interpretácii národnej bezpečnosti pomocou vojenských alebo geopolitických kategórií, ale priklonili sa ku komplexnejšiemu chápaniu. Najdramatickejšia časť textu je pravdepodobne tá, ktorá sa venuje ekonomike a kde možno celkom jednoducho vypreparovať rozhodujúce posolstvo autorov – hlavnou a primárnou hrozbou pre Rusko do roku 2020 je udržanie exportno-surovinového modelu národnej ekonomiky. Druhou je závislosť krajiny od svetovej ekonomickej konjunktúry. Kým sa prišli k týmto logickým a korektným záverom, pracovali s rôznymi svojimi scenármi. A to je dobre, pretože Moskva dosť dlho pracovala s cudzími schémami strategického myslenia. Ponuka ruského strategického myslenia je ďalšie pozitívumdokumentu.

Gambit, Mozaika, Pevnosť, Túžba
V rámci prípravných prác sa ruskí analytici pokúsili o niekoľko scenárov vývoja Ruska do roku 2020. Prvý scenárom je Kremeľský gambit, ktorý predpokladá, že najdynamickejšie sa budú rozvíjať ekonomiky Brazílie, Ruska, Indie a špeciálne Číny. Globalizácia bude pokračovať a porastie aj konfliktný potenciál spojený s energetickými zdrojmi a budú prítomné aj nové konflikty na južnom Kaukaze a v Strednej Ázii, neohovoriac o tom, kam dovedie situáciu Severná Kórea. Vo vnútornej politike Ruska sa bude upevňovať ruská suverénna demokracia. Uskutoční sa gambit – teda ohraničenie politickej a ekonomickej konkurencie v mene strategického cieľa, modernizácie krajiny.

Scenár Pevnosť – Rusko predpokladá, že v roku 2020 bude svet v chaose, v ktorom bude hrať rozhodujúcu úlohu sila, pretože sa programovo staval k medzinárodnému právu tak, ako sa stavia dnes. Rusko sa zjednotí voči vonkajším hrozbám a stane sa v širokom oceáne chaosu pevnosťou.

Tretí scenár, Ruská mozaika, vychádza z možnosti, že globalizácia ide podľa plánov Západu, ktorý bude udávať úroveň ekonomických, technologických a sociálnych štandardov. Iné krajiny (Čína, India, Brazília, Turecko...) si udržia svoje národné špecifikum, ale strategicky idú smerom, ktorý určuje Západ. Rusko začne pod tlakom akceptovať neruské pravidlá. Krajina bude dezintegrovaná, medzi regiónmi narastie konkurencia a Moskva stratí možnosť tieto procesy ovplyvňovať. Rusko sa mení na mozaiku. V roku 2020 bude svetová ekonomika stabilizovaná, dopyt po energiách neklesne a rozdiely medzi severom a juhom sa nezmenia. Rusko sa bude môcť sústrediť na vnútornú modernizáciu. Scenár Nová túžba predpokladá nástup nového pokolenia, ktoré túži po zmenách, ktoré však môže realizovať len samo.

Podľa expertov by pre Rusko bolo najlepšie, ak by sa realizačný potenciál týchto scenárov zoradil nasledujúco: Nová túžba, Kremeľský gambit, Pevnosť-Rusko a Ruská mozaika. Žiaľ, triezvy odhad z Moskvy hovorí o takomto najpravdepodobnejšom poradí: Kremeľský gambit, Ruská mozaika, Pevnosť-Rusko, Nová túžba.

Načasovanie
Zaujímavé sú dva termíny. D. Medvedev podpísal dokument len niekoľko dní po tom, ako sa na summite v Prahe rozhodlo o ďalšom pokuse smerovanom na postsovietsky priestor s kódovým označením Východné partnerstvo (dopadne ako predchádzajúce projekty – Európska susedská politika a Európska susedská politika plus).

Druhým je gradovanie rokom 2020. Znamená to že, ak sa exprezident V. Putin nevráti späť do Kremľa, bude v tom roku jeho politický vplyv definitívne sublimovať? Je to však aj odkaz na to, že tandemokracia (v schematickom európskom chápaní označenie pre vládu tandemu Medvedev-Putin) sa v Rusku jednoducho de facto nekoná.

Ale vráťme sa k textu Stratégie.... Po prvom čítaní človeku napadne: prehnane optimistická, mimo reality, vždy je lepšie niečo ako nič! Lenže podrobnejšie skúmanie obsahu a zmyslu textu, spresnenie faktov a oprášenie historickej matérie nás dovedie k iným záverom. Predovšetkým, dokument nie je apologetická zmes slov a akceptuje fakt, že sa postupne moc v krajine začína depersonalizovať, aj keď utilitárna politická kultúra patrí prirodzene k dnešnému Rusku.

Zo štruktúry a obsahu je zjavné, že pre 104-členný autorský tím nie je hodnotou konkurencia, ale výsledok. Tento pragmatizmus sa v texte prejavuje najmä tým, že obsahuje menej politických a viac ekonomických či ekonomicko-bezpečnostných kategórií. Stratégia... nekoliduje ani s Koncepciou rozvoja Ruskej federácie do roku 2020. To je dobre, aj keď dynamika a paradigma dnešnej globálnej ekonomickej a finančnej krízy môže veci korigovať ľubovoľným smerom.

Zabezpečenie dôstojných podmienok života v Rusku patrí medzi rovnaké priority národnej bezpečnosti ako obranyschopnosť či bezpečnosť štátu. Sociálna a sociálno-politická dimenzia Stratégie... je zjavná.

Strategické hrozby
V texte sú sformulované strategické hrozby tak, ako ich vníma dnešný politický establišment Ruska. Moskva nemenuje nijakú krajinu, ktorá by Rusko priamo ohrozovala. Lenže logika sústreďovania medzinárodnej politiky na získavanie energetických zdrojov, je pre krajinu dostatočný signál, aby len tak nedopustila rekonfiguráciu veliteľského postu v rámci Heartlandu, či Eurázie.

Max Weber rozoznáva štyri základné druhy konania: účelovo-racionálne, hodnotovo-racionálne, emocionálne a nakoniec tradičné. Ak bude Ruská federácia v budúcnosti konať v súlade s svojou najnovšou Stratégiou... (a prečo nie?), čaká nás zmes weberovských konaní. Prečo? Pretože v súčasnosti sa v krajine udomácnil zdravý konzervativizmus, takže tento odhad na záver má pevný základ a svoje miesto v systéme očakávaní. V čase, keď sa systém vzťahov z Jalty odobral do histórie a nový sa zatiaľ rodí, bolo by navyše naivné predpokladať, že Kremeľ sa bude nečinne prizerať, ako sa mení svet a ladia mocenské vzťahy.

Vyjasnieva sa
Podľa dokumentu sú strategické priority Ruska jasné. Má síce početne menej nepriateľov než v minulosti, ale ich kvalita narastá. A tomu, kto by za tento dokument chcel len tak zo zotrvačnosti na Rusko útočiť, odporúčame báseň A. S. Puškina Osočovateľom Ruska (1831): O čom to tárate?/Čo vaše sliny zmôžu?/ Prečo zas na Rusko púšťate toľkú hrôzu?.

Koncom februára 1946 napísal vtedajší tajomník veľvyslanectva USA v Moskve George Kennan analýzu situácie v Sovietskom zväze a vo svete. Telegram obsahoval osemtisíc slov. Tento dokument, ktorý poznajú zrejme všetci študenti medzinárodných vzťahov a diplomacie, je v literatúre označovaný ako „dlhý telegram“, je stále aktuálny. Predovšetkým z pohľadu rozloženia síl medzi USA a Ruskom. Európa sa znovu stala arénou rusko-americkej konfrontácie. Stratégia 2020 ráta s tým, že studenú vojnu nahradil studený mier, ale ráta aj s tým, že Rusko má dostatočne široký potenciál na skvalitňovanie vzťahov s Európou. Dôvod na to, aby bola medzi Sovietskym zväzom a Európu betónová stena, pominul. Navyše je dnes Rusko krajinou so slobodnou ekonomikou, vyvíjajúcou sa demokraciou, ktorá nechala rezíduá komunizmu a imperiálne chúťky v predsieni.

A Rusko je jediný priestor, kam môže Európa kultúrne a ekonomicky expandovať, samozrejme, ak nepripustí, aby jej do toho zasahoval Washington.

Text vyjadruje osobné názory autora

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984