Reklama
Reklama

Matica slovenská vecne

Snem Matice slovenskej v Žiari nad Hronom vyhlásil, že táto inštitúcia sa dostala do stavu ohrozenia. Čo to vlastne znamená? Súčasné vedenie Matice sa cíti byť ohrozené súčasnou vládou Slovenskej republiky.
Počet zobrazení: 1461

Snem Matice slovenskej v Žiari nad Hronom vyhlásil, že táto inštitúcia sa dostala do stavu ohrozenia. Čo to vlastne znamená? Súčasné vedenie Matice sa cíti byť ohrozené súčasnou vládou Slovenskej republiky. Podľa časti delegátov snemu je jasné, že táto vláda zapredala Slovensko a jednou z jej prvoradých úloh je likvidácia Matice slovenskej, ktorá je jediným obrancom slovenských národných záujmov.

Musím uznať, že súčasné matičné vedenie veľmi umne manipuluje s časťou členskej základne. Hrá na národnú strunu, na hrdosť z Matice slovenskej Rétorika minulého storočia nachádza u časti členskej základne živnú pôdu. Volanie po zachovaní celistvosti Matice slovenskej, výzvy na zabránenie zoštátnenia časti majetku Matice sa citlivo dotýkajú matičiarov. Celkom tri konštruktívne diskusné príspevky na sneme, ktoré sa pokúsili o analýzu krízy MS zapríčinenej súčasným vedením sa nestretli s pochopením a zanikli v potoku útokov na vládu Slovenskej republiky a na Ministerstvo kultúry.

Problém pritom vôbec nie je na úrovni akéhosi vyrovnávania politických účtov - ide hlavne o odborné stanoviská a snahu štátu, reprezentovanú iniciatívou ministerstva kultúry, na zaistenie priameho plnenia úloh, ktoré mu vyplývajú zo zákonných noriem. Zákon, svojho času prijatý v NR SR, postavil Maticu slovenskú do mimoriadne výhodnej pozície a zveril jej úlohy v širokom rozsahu. Matičné vedenie šírku zverených úloh využilo a v krátkej dobe vytvorilo v mnohých oblastiach so štátom paralelné štruktúry. Snahy po uzurpácii niektorých vedeckých ústavov Slovenskej akadémie vied sa skončili pre Maticu slovenskú síce neúspechom, to však nezabránilo vytvoreniu nových takýchto ústavov priamo na matičnej pôde. Matica slovenská má právo vykonávať takýto výskum, otázkou však zostáva, či má právo od štátu žiadať na jeho realizáciu finančné prostriedky. Pri vzniku a prijímaní matičného zákona bola pritom zanedbaná základná požiadavka - prizvanie odbornej verejnosti.

Problém odborný O čo teda navrhovateľom zákona ide a čo vyvoláva taký odpor matičného vedenia a časti členskej základne Matice slovenskej? V zmysle návrhu by sa Slovenská národná knižnica v Matici slovenskej vrátane Pamätníka národnej kultúry stala Slovenskou národnou knižnicou v pravom zmysle slova, teda so všetkými funkciami, ktoré takéto pracovisko má plniť. Zriaďovateľom takejto knižnice bude štát, presnejšie Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Myslím si, že z hľadiska ochrany knižničných fondov môže ich ochranu v plnej miere skutočne zaistiť len štát a tak isto je to aj s ostatnými nezastupiteľnými funkciami, ktoré národné knižnice vo svete plnia. Na celom svete je teda prax celkom zrejmá. Štát všade prebral garanciu nad fungovaním národnej knižnice a nikde nevyužíva na plnenie tejto funkcie prostredníka - teda až na Slovenskú republiku. Toto nezmyselné prepojenie bráni SNK v MS plniť všetky úlohy prináležiace národným knižniciam. Zákon o Matici slovenskej totiž zapríčinil, že časť týchto funkcií musela byť delimitovaná do Univerzitnej knižnice, hoci toto pracovisko nemôže v plnej miere prevziať úlohy národnej knižnice. Práve odborná verejnosť pokladá SNK v MS za jedinú knižnicu schopnú plniť všetky úlohy vyplývajúce z postavenia národnej knižnice. Je povinnosťou štátu plne rešpektovať stanovisko odborníkov, a to o to viac, že predtým sa tak nedialo.

Z celkovej koncepcie návrhu Knižničného zákona vyplýva nutnosť novelizácie zákona č.68/1997 o Matici slovenskej, pretože prijatím návrhu Knižničného zákona sú priamo dotknuté niektoré jeho paragrafy. Nutnosť novelizácie však celkom iste vyplynie aj z pripravovaného návrhu novelizácie zákona o zahraničných Slovákoch. V prípade vzniku navrhovaného Úradu zahraničných Slovákov dôjde k novelizácii zákona o zahraničných Slovákoch, ktorý sa dotkne zákona matičného. Novelizácia zákona o Matici slovenskej je teda nutná. V prípade jej realizácie bude potrebné odstrániť všetky anomálie, ktoré vznikli prijatím zákona č. 68/1997 tak, aby Matica slovenská mohla plniť úlohy, ktoré jej prináležia z hľadiska jej zamerania a historickej nadväznosti.

Problém finančný Najvyhrotenejšie sa vo vzťahu MK SR a Matice slovenskej prezentuje otázka jej financovania. Ak v roku 1998 dostala zo štátnych zdrojov okolo 170 miliónov korún, tak v roku 1999 jej bol stanovený štátny príspevok vo výške cez 96 miliónov, ktorý bol v priebehu roku navŕšený o ďalších 11 miliónov korún. Pri tom však treba poznamenať, že v roku 1998 bol príspevok zo štátneho rozpočtu presahujúci 111 miliónov korún a ostatné zdroje boli pridelené nesystémovo. Ak sa teda hovorí, že MK znížilo príspevok Matici o polovicu, je to zámerná dezinformácia. Príspevok Matici slovenskej bol krátený tak, ako bol krátený príspevok všetkým celoslovenským kultúrnym inštitúciám v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR.

Vlastný majetok MS podľa zákona predstavujú peniaze, cenné papiere, hnuteľné a nehnuteľné veci, ako aj iné majetkové práva a peniazmi oceniteľné hodnoty. Matica vykonáva podnikateľské aktivity najmä prostredníctvom najmodernejšieho polygrafického zariadenia na Slovensku - Neografia, a.s., ktorú získala od štátu za symbolickú 1 Sk. Matica vlastní Matičný investičný fond z 1. vlny kupónovej privatizácie s údajne nulovou hodnotou akcií. Obchodné a ubytovacie služby v sídle bratislavského sekretariátu predsedu MS poskytuje firma Metod, spol. s r.o.. Cestovná kancelária Gorazd, spol. s r.o., má vo svojom poslaní sprostredkovanie návštev krajanov. Reštaurácia Libresso pri Vajanskom poskytuje služby v priestoroch 1. budovy MS v Martine, kde je umiestnené Slovenské národné literárne múzeum. MS je zriaďovateľom Nadácie Matice slovenskej, nadácie Prebudená pieseň a nadácie Mladá Matica.

Financovanie MS je pritom podľa údajov vedenia MS vo viac ako v 90% závislé na štátnom rozpočte. Výnosy z podnikateľských aktivít MS, ako aj výnosy z Národného pokladu, ktorý spravuje MS, nie sú štátnym orgánom známe.

Duplicita v rôznych oblastiach Zákonom o Matici slovenskej došlo k stavu, keď vedenie Matice slovenskej vytvorilo stav paralelných štruktúr so štátom, v niektorých nie nepodstatných oblastiach. Sekretariáty predsedu a správcu MS sa rozrástli v priebehu posledných rokov až na neuveriteľných 51 zamestnancov, teraz už je však stav iný. Súčasťou sekretariátu je aj Informačná agentúra MS. Otvorené bolo Slovenské informačné centrum v New Yorku a Slovenské kultúrne a informačné stredisko v Toronte (Matica oznámila jeho uzatvorenie pre nedostatok financií). Ide o duplicitnú činnosť so štátom, keď kultúrne a informačné strediská zriaďuje MZV SR a v súčasnosti vzhľadom na nedostatok finančných prostriedkov uvažuje o ich redukcii. Krajanské múzeum MS je definované ako ústredné pracovisko pre styk a spoluprácu s krajanmi v zahraničí.

Súčasťou múzea je aj Kabinet výskumu dejín slovenského exilu a Stredisko národnostných vzťahov. Tieto činnosti vykonáva aj Dom zahraničných Slovákov a na MK SR pôsobí od r. 1998 Sekcia menšinových kultúr. Slovenský historický ústav MS sa zaoberá výskumom slovenských dejín. Ten sa však vykonáva v ústavoch SAV, na pracoviskách vysokých škôl a viacerých pracoviskách rezortu kultúry. Slovenský literárny ústav má za úlohu výskum dejín slovenskej literatúry doma aj v zahraničí. Činnosť je identická s poslaním Ústavu slovenskej literatúry SAV, viacerých vysokoškolských katedier a špecializovaných pracovísk v rezorte a odvetví kultúry. Domy MS, ktorých je celkom 18, majú plniť kultúrne, spoločenské a metodické ciele voči členskej základni a verejnosti. Sem možno zaradiť aj Oblastné pracoviská MS, ktorých je 12. Činnosti v oblasti miestnej a regionálnej kultúry zabezpečuje široká sieť osvetových a kultúrnych zariadení, zriadených krajskými úradmi, resp. miestnymi samosprávami a v rezorte kultúry Národné osvetové centrum. Vydavateľstvo MS sa stará o periodickú tlač - Slovenské národné noviny, Slovenské pohľady, Slovensko a odborný mesačník.

Slovenská národná knižnica Slovenská národná knižnica (SNK) v Matici slovenskej prešla vo svojej histórii viacerými vývojovými etapami. Rozvinula snahy Bibliotéky MS, založenej pred 135 rokmi, plniť funkcie Slovenskej národnej knižnice. Po svojom vzniku roku 1941 sa rozvíjala ako samostatná inštitúcia. Roku 1954 sa spojila s Bibliotékou MS a stala sa súčasťou inštitučnej zložky MS, ktorá roku 1997 splynula so spolkovou zložkou MS do jedného celku. Rozhodujúci vplyv na postavenie SNK v MS majú dva zákony: Zákon č. 53/1959 z 9. júla 1959 o jednotnej sústave knižníc a Zákon č. 68/1997 z 13. februára 1997 o Matici slovenskej. Avšak pracovníci SNK v MS sa na príprave zákona nepodieľali a nemali možnosť vyjadriť sa k nemu. Všetky návrhy, odporúčania a kritické pripomienky, ktoré ku koncepcii zákona predložila ostatná knihovnícka komunita a odborná verejnosť, predkladatelia zákona ignorovali. Zákon odstránil tzv. dualizmus v činnosti MS, teda zlúčil spolkovú a inštitučnú zložku MS do jedného celku. Súčasťou SNK je Ústav knižničných vzťahov, Národný bibliografický ústav, Databázové centrum, Útvar reštaurovania a konzervovania dokumentov, Útvar pre knižničné analýzy a prognózy a Útvar pre súborný katalóg.

Pamätník národnej kultúry, ktorého súčasťou je Archív literatúry a umenia je po SNK MS najväčšie zbierkové interdisciplinárne odborné a výskumné pracovisko. Ďalšou zložkou PNK je Biografický ústav. Slovenské národné literárne múzeum sa vyvinulo ako špecializované pracovisko vyčlenením časti fondov zo SNK a Archív literatúry a umenia.

Podľa oficiálnych matičných údajov je v Slovenskej republike vyše 60 tisíc členov MS, ktorí sú organizovaní v 570 MO MS. Informácie o príspevkovej disciplíne nie sú známe. V MS pracujú aj záujmové odbory, medzi nimi športový, politologický a iné. Z vedeckých odborov najaktívnejšie sú národopisný a historický odbor MS. K celkovej inštitucionálnej organizácii Matice slovenskej samozrejme ešte patria obslužné útvary.

Problém politický? Na činnosti Matice slovenskej v celej jej histórii bolo pozoruhodné, že si udržiavala apolitickosť. Dokonca aj v rokoch vojnovej Slovenskej republiky sedával v jej orgánoch napr. Vavro Šrobár, jednoznačne označovaný za čechoslovakistu. V období komunistickej éry v Matici slovenskej pôsobili významní kultúrni dejatelia, ako Laco Novomeský alebo Vladimír Mináč. Napriek tomu, že aj súčasné vedenie MS rado hovorí o svojej apolitickosti, je od nej veľmi ďaleko. Práve Matica slovenská dala priechod znovuzrodenia ľudáctva na Slovensku v jeho vojnovej podobe a je nositeľom myšlienok dehonestujúcich najvýznamnejšiu udalosť novodobých dejín Slovenska - Slovenské národné povstanie. Vzťah k vstupu do EÚ a NATO je ďalším kameňom úrazu. Matica slovenská patrí, aspoň podľa toho, čo publikujú jej čelní predstavitelia, k zásadným odporcom tohto procesu. Podpora určitých politických strán deklarovaná vedením Matice slovenskej je tiež zrejmá. Prejavila sa podporou Vladimíra Mečiara v období priamej voľby prezidenta Slovenskej republiky, ale hlavne bezprecedentnou dvojstrannou zmluvou o spolupráci so Slovenskou národnou stranou podpísanou 5. júna 1996. Kde sa podela apolitickosť?

Napriek všetkému uvedenému si uvedomujem, že presadenie novelizácie Knižničného zákona, zákona o zahraničných Slovákoch a zákona o Matici slovenskej nebude jednoduché. Mnohí totiž pri Matici slovenskej podliehajú sentimentu, celkom prirodzenému vzhľadom k jej histórii a úlohe v slovenských dejinách. Máme vlastný štát a práve on musí garantovať potreby svojich občanov. Štát totiž nechce Maticu slovenskú pripraviť o žiadny majetok, ani nechce nič zoštátňovať, pretože nemôže zoštátňovať štátne. Takými sú všetky tri budovy Matice slovenskej a minimálne 90% jej zbierok, ktoré dal štát Matici slovenskej len do správy. Teraz jej ponúka ich spoločnú správu a spoločné užívanie budov ako rovnocenný partner na možnom zmluvnom základe tak, aby to bolo na prospech občanom Slovenskej republiky.

Autor (1957) je historik.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama