MANIFEST Generácie 2000

My, ktorým bytostne záleží na vytváraní silnej zjednotenej demokratickej ľavice na Slovensku, vedení túžbou dosiahnuť spoločné dobro pre všetkých, inšpirovaní humanistickým posolstvom historického zápasu za slobodu, sociálnu spravodlivosť, solidaritu a demokraciu, odhodlaní integrovať všetkých podobne zmýšľajúcich ľudí na základe spoločných ideálov, rozhodli sme sa predstúpiť pred verejnosť s myšlienkami, ktoré majú ambíciu osloviť celú ľavicovú obec, bez ohľadu na osobné či názorové spory.
Počet zobrazení: 7891

My, ktorým bytostne záleží na vytváraní silnej zjednotenej demokratickej ľavice na Slovensku, vedení túžbou dosiahnuť spoločné dobro pre všetkých, inšpirovaní humanistickým posolstvom historického zápasu za slobodu, sociálnu spravodlivosť, solidaritu a demokraciu, odhodlaní integrovať všetkých podobne zmýšľajúcich ľudí na základe spoločných ideálov, rozhodli sme sa predstúpiť pred verejnosť s myšlienkami, ktoré majú ambíciu osloviť celú ľavicovú obec, bez ohľadu na osobné či názorové spory. Nastal čas, keď sa treba zjednotiť na spoločných cieľoch, obetovať im momentálnu nevraživosť a v záujme vyšších princípov objaviť cestu, ktorá nás nielen spája, ale aj predurčuje na vytváranie lepšieho sveta.

SDĽ sa nachádza v zlomovom období svojho vývinu. Buď sa nechá unášať zotrvačnosťou udalostí, až kým sa nerozplynie v neprehľadnom politickom spektre, alebo radikálnym spôsobom prehodnotí svoje doterajšie účinkovanie a vydá sa na cestu poctivého hľadania vlastnej identity, ktorá jej dodá nielen novú tvár, ale aj nový rozmach. SDĽ nerobí dobrú politiku. Je najvyšší čas, aby sme našli odvahu povedať si pravdu o sebe a živote okolo nás. Príliš rýchlo sme uverili vo svoju pripravenosť postaviť sa tvárou v tvár prevratným zmenám po roku 1989, čeliť im vlastnou systémovou alternatívou a prevziať za ne mocenskú zodpovednosť. Nedostatok invencie sme prekryli planými sľubmi a nové témy nahradili starými heslami. Stále nás vzrušujú nepriatelia, ktorí už neexistujú. Strana žije zo symbolov včerajška a modernizáciu spoločnosti prenechala svojim súperom. Inými slovami, SDĽ spoločnosť nelieči, ale podáva jej morfium. Reforma bývalej štátostrany na modernú politickú silu uviazla na mŕtvom bode. Dynamizmus nového vedenia SDĽ sa nepreniesol do nižších orgánov strany, a tak politickú činnosť opäť paralyzuje ťažkopádnosť a formalizmus rozhodovacích mechanizmov. Klientelizmom presiaknuté stranícke aparáty sú živnou pôdou pre šírenie nedôvery a skepsy v spoločnosti. Tento stav znásobuje nedostatočná sebareflexia strany, vyznačujúca sa nápadnou extenzívnosťou, no aj tú vedia vyvolať iba výsledky medzivolebných preferencií.

Dnešná SDĽ je jednoducho pre voliča neatraktívna. Odpudzuje ho nejasným štýlom svojej politiky, nedostatkom nových myšlienok, neaktuálnym programom i osobnosťami, ktoré ho stelesňujú a reprezentujú. SDĽ stráca akékoľvek modernizačné nadšenie, jej odhodlanie vyjsť v ústrety novým výzvam je nepresvedčivé a svojou neschopnosťou vliať ľuďom nádej do budúcnosti speje k jednoznačnej veľkej porážke. Tento manifest nevznikol preto, aby pestoval nové ilúzie. Naším cieľom nie je šíriť optimizmus, ale odvahu. Odvahu k zásadným systémovým zmenám, ktoré možno otrasú vierou v prežité modely, no zároveň postavia socialistické hnutie na úplne nových základoch zbavených zvyškov neoboľševizmu, ale i falošných lákadiel bezbrehého pragmatizmu, pod maskou ktorého často vystupujú všetci neschopní či neochotní zlepšovať tento svet. Neprichádzame s novým posolstvom nemennej pravdy, neponúkame jednoduchú odpoveď na zložité problémy. Voláme len po čistote slov a úprimnosti činov, voláme po návrate k poctivému hľadaniu skutočných možností rozvoja spoločnosti, ktorému budeme schopní obetovať i účasť na moci. Voláme po otvorenosti našich zámerov, voláme po odhodlaní čestne sa vysporiadať s nástrahami doby a nepodliehať virtuálnej realite mocenských centier.

Na splnenie týchto cieľov potrebujeme občiansku energiu všetkých, ktorí nechcú budovať novú spoločnosť na základe sklamania, ale entuziazmu a ktorí nechápu modernizáciu ako rezignáciu, ale ako príležitosť na socialistickú inováciu vývoja v podmienkach 21. storočia. Socializmus v našom ponímaní pritom nemožno redukovať iba na hodnotový prístup. Socializmu treba vrátiť jeho dejinotvornú funkciu autonómnej spoločnosti s vlastnými hodnotami. Socializmus je pre nás civilizácia humanizmu, ktorej konečným cieľom je integrálne oslobodenie ľudskej bytosti. Je to radikálna odpoveď na dva extrémy 20. storočia: kapitalizmus a komunizmus. S vedomím týchto východísk predkladáme vlastnú predstavu o inovácii a modernizácii Strany demokratickej ľavice, na ktorej by sa mohli zjednotiť jej všetky názorové prúdy.

SDĽ musí vrátiť politike česť Slovenskú politiku rozožiera korupcia, neprekonateľné osobné spory, stranícky egoizmus a často aj mafiánske praktiky jej predstaviteľov. Všeobecné sklamanie zo spôsobov uplatňovania moci demoralizuje spoločnosť, nahlodáva dôveru v jej politické mechanizmy a rozleptáva vieru v možnosti pozitívnych zmien. Úlohou našej strany nie je zahmlievať podstatu veci a obetovať pravdu v prospech drobných víťazstiev. Takáto závislosť od výkonnej moci otriasa dôverou v úprimnosť našich snáh. SDĽ musí cítiť človeka tak, aby človek mohol cítiť ju. Jej činnosť musí oduševňovať vízia budúcnosti povzbudzujúca nové generácie tvorcov spravodlivejšieho sveta.

Nová krajina v novom svete potrebuje novú motiváciu s novými ľuďmi Ak chce SDĽ meniť spoločnosť, musí byť v prvom rade schopná meniť sama seba. Personálne výmeny na všetkých úrovniach riadenia strany sú historickou nevyhnutnosťou pre záchranu stratených pozícií a pre kvalitatívny i kvantitatívny rozmach socialistického hnutia na Slovensku. Je dôležité, aby túto nevyhnutnosť pochopili všetci, aby sa neurážali, aby nevnímali úsilie o dosadenie nových moderne mysliacich ľudí ako vnútrostranícky puč, ale ako príležitosť, ktorá v budúcnosti prinesie ovocie nám všetkým. Osobnostnú obrodu SDĽ si však nemožno zamieňať s mechanickým návratom opotrebovaných predstaviteľov našej ľavice. Treba zdôrazniť, že k dnešnej kríze nás priviedli obe vyprofilované krídla strany: svojou neschopnosťou zásadnej politickej inovácie. Treba vytvárať podmienky pre sústavnú a plynulú výchovu kádrov, ktoré budú pripravené plniť náročné politické úlohy nielen svojím mladým atraktívnym vekom, ale aj svojimi morálnymi vlastnosťami a odborným kreditom.

Prehlbovanie demokracie je základným predpokladom úspechu ľavicovej politiky Socialisti nemôžu redukovať svoj predmet záujmu iba na sociálne otázky. Demokracia je pre naše konanie nevyhnutným predpokladom a prioritou, lebo ju chápeme širšie ako liberálne teórie. Nemôžeme si preto dovoliť nechať jej obhajobu v rukách tých, ktorí ju svojím výkladom okliešťujú. Socialistické prehlbovanie demokracie by sa malo pretaviť do účasti menšín na moci, presadzovania polopriamej demokracie a do deľby rozhodovania.

Účasť menšín na moci Vláda väčšiny nie je nevyhnutne humánnou a demokratickou. V minulosti bol zápas za vládu väčšiny humánny a oslobodzujúci, lebo sledoval spravodlivú slobodu pre chudobných, ktorí tvorili väčšinu. Vo viacerých krajinách Afriky, Ázie a Latinskej Ameriky takým zostáva dodnes. No pre nás je pravdou pravý opak. Skutočne chudobní už nemusia nevyhnutne byť v početnej prevahe. Už to nie sú väčšiny, ale menšiny, ktoré sú pre socialistov dôležité. A to nielen národnostné, ale aj sociálne, kultúrne, názorové a podobne. Riešenia tejto situácie musia hľadať socialisti v nových tvorivých opatreniach na prijatie a legitimizáciu rozmanitosti: vo vytváraní nových inštitúcií, ktoré sú vnímavé k rýchlo sa meniacim potrebám nestálych a počtom rastúcich menšín.

Polopriama demokracia Dosiahnuť obrat od závislosti na zastupiteľoch k zastupovaniu sa samými sebou je druhým stavebným kameňom nového socialistického politického systému. Spojenie oboch princípov sa nazýva polopriama demokracia. Dnes máme o to väčšiu šancu rozvinúť tento moderný demokratický nástroj, že staré komunikačné obmedzenia už polopriamej demokracii nestoja v ceste. Súčasné pozoruhodné pokroky v informačnej technológii po prvý raz v dejinách ľudstva otvárajú ohromné množstvo možností pre priamu občiansku participáciu na politickom rozhodovaní. Staňme sa hlásateľmi oveľa citlivejších a inteligentnejších demokratických procesov!

Deľba rozhodovania Liekom na politickú paralýzu nie je iba preskupenie lídrov, ale rozbitie rozhodovacej mašinérie, ktorá blokuje pridelenie rozhodovacích kompetencií tým, ktorým patria. Noví socialisti by sa mali zasadzovať za väčšiu distribúciu rozhodovania, urobiť ho spoločným pre všetkých a meniť jeho centrum podľa toho, ako si to budú vyžadovať samotné problémy. Súčasné politické usporiadanie hrubo narúša tento princíp. Problémy sa presúvajú, ale rozhodovacia moc nie. Jednoduchá politická decentralizácia nie je garantom prehĺbenia demokracie. Treba zredukovať predovšetkým rozhodovacie bremeno v preťaženom centre - štáte.

Bez rovnoprávnosti niet demokracie V nijakej spoločnosti, ktorá umelo delí svojich občanov a ktorá v praxi vylučuje a degraduje niektorých z nich, sa nemôže udržať demokracia. SDĽ sa musí stať advokátom skupín, ktoré bojujú za rovnoprávnosť. Musí sa zasadzovať za zlepšenie postavenia Rómov. Musí navrhovať konkrétne opatrenia na potláčanie diskriminácie žien. Musí sa vrátiť k pôvodným medzinárodným hodnotám demokratickej ľavice, odstrániť zo svojej činnosti nacionalizujúce prejavy a získať späť dôveru maďarskej menšiny. Musí aktívnejšie vystupovať voči všetkým prejavom neznášanlivosti a nepodceňovať dôsledky svojej pasivity v tejto oblasti. Je nevyhnutné, aby SDĽ našla odvahu dať na svojej kandidátnej listine radikálne významnejšie miesto ženám a menšinám, ktoré by reálne odrážalo štruktúru obyvateľstva Slovenskej republiky.

Cesta k rovnosti vedie cez vzdelanie Najdôležitejšími zložkami hospodárskeho rastu rozvinutých ekonomík už nie sú suroviny, pôda či výrobné závody a zariadenia. Motorom rastu sa stáva proces, prostredníctvom ktorého sa v ekonomike vytvárajú, aplikujú a ťažia hodnoty z vedomostí. Našou najaktuálnejšou úlohou je uvedomiť si, že výroba sa ani nezačína, ani nekončí v továrni. SDĽ sa musí naučiť chápať vzdelanie ako zdroj novej hodnoty. Ako svoj najdôležitejší ideologický nástroj. Ako svoju obrovskú šancu pozdvihnúť sociálnu, ekonomickú i civilizačnú úroveň Slovenska. Na to jej má poslúžiť aj masívna podpora rozvoja informačných technológií, ktoré jediné nám v dnešnom svete zaručia udržanie kroku s vyspelými krajinami.

Socialistické ciele potrebujú ekologické argumenty Hodnotový systém spoločnosti je v rozklade a latka morálnych zábran človeka sa neustále znižuje. Naštrbená je i všeobecná úcta k zákonom. Naša generácia pociťuje nedostatok zmyslu pre samú seba a nevie, kde ho hľadať. Tradičné formy filozofie, náboženstva, vedy, etiky a politiky už nie sú schopné primerane reagovať na súčasnú krízu a zastaviť zhoršovanie života na Zemi. Ak nezasiahneme, budú na konci tejto bezcieľnej cesty vysoké ceny surovín a palív, vyčerpané zdroje, nespočetné tony odpadov, stámiliónové zástupy nezamestnaných, hladných, chorých a predovšetkým nevyčísliteľné ľudské tragédie. Nová socialistická politika potrebuje pádne ekologické argumenty pre to, čo všetko je v stávke. SDĽ by sa mala zasadiť za vyčlenenie niektorých ekologických problémov z politického zastupiteľského rozhodovania a urobiť ich predmetom priameho ľudového hlasovania. Väčšina ľudí má totiž naozajstný záujem na zachovaní rozmanitosti života a pri riešení ekologických otázok je ochotná ísť ďalej ako súčasná, na ekonomickom raste príliš závislá politická reprezentácia.

Skutočná spravodlivosť môže byť iba globálna Slovensko pristupuje k dianiu na európskej a svetovej politickej scéne zarážajúco neaktívne a netvorivo. Medzinárodná pasivita slovenskej diplomacie sa stala metódou jej práce. V tomto kontexte sa aj SDĽ na jednej strane hrdí svojimi medzinárodnými kontaktmi, na druhej strane ich skoro vôbec nevyužíva. Je životne dôležité, aby SDĽ prekonala svoj pasívny prístup k európskej integrácii, aby tento proces prestala chápať iba ako vyjadrenie politickej vôle a aby sama ponúkala vlastné predstavy o vízii budúcej zjednotenej Európy, do ktorej chce občanov Slovenska doviesť. Úspech európskej integrácie bude pre socialistov pozitívnou inšpiráciou pre globálnu integráciu sveta, založenú na rovnocenných regiónoch. Zahraničnú politiku však ľavica nemôže redukovať na integračné otázky. Najvyšším princípom socialistickej zahraničnej politiky sa musí stať mier. SDĽ musí mať prvoradý záujem na vytváraní systému globálnej bezpečnosti a tomu podriadiť aj svoje strategické integračné ambície. V medzinárodnom kontexte sa hodnota solidarity stala pre SDĽ iba prázdnym pojmom, nevyhnutnou súčasťou nášho politického slovníka. Nerobíme nič pre vytváranie európskej a globálnej identity, nevydávame stanoviská na podporu utláčaných vo svete, neorganizujeme pomoc pre hladujúce či vojnami sužované národy. SDĽ musí zmeniť svoj ľahostajný prístup ku globálnym záležitostiam, musí pridať svoj hlas a um za vytváranie spravodlivejšieho svetového poriadku, za rovnoprávnosť národov a štátov, za budovanie nových politických inštitúcií globálneho riadenia, ktoré budú vyvažovať nekontrolovateľnú ekonomickú globalizáciu s jej negatívnymi sociálnymi, kultúrnymi a ekologickými dôsledkami. V tomto kontexte je povinnosťou socialistov podporovať posilňovanie postavenia OSN vo svete, ktorej ciele sú porovnateľné s našimi.

SDĽ musí svoje politické ciele obohatiť o občiansky rozmer Moderné poňatie socializmu nemožno zúžiť iba na prvoplánové politické aktivity. Naše idey by sa mali stať súčasťou širšieho záberu spoločenského života, mali by sa obohatiť o kultúrny a filozofický rozmer a mali by sa premietnuť do komplexného systému uchopenia reality, vrátane vedecko-výskumnej činnosti a jej inštitucionálneho zabezpečenia. SDĽ neospravedlniteľne podcenila prínos a mienku občianskych zoskupení. V dôsledku arogancie a ignorancie tretieho sektora stratila kontakt s občanmi, ktorí sú organizovaní v záujmových združeniach. Preto sa náprava prakticky neexistujúcich väzieb na tieto zoskupenia musí dostať do centra pozornosti novej SDĽ. Socialistické myšlienky sa nemôžu stať iba politickou hračkou na jedno mocenské použitie. Musia prerásť do otvoreného hnutia, ktorého ideálom budú ľudia rozumieť, budú sa s nimi bytostne stotožňovať a budú ich odhodlaní z vlastnej vôle napĺňať. Iba takto uchopený moderný socializmus sa môže stať príťažlivým modelom samosprávnej demokratickej spoločnosti.

Dozrel čas na zásadnú štrukturálnu reformu strany SDĽ živí a udržiava rozsiahle neefektívne byrokratické štruktúry, ktorých chod stranu finančne i časovo príliš vyčerpáva. Pritom ich politický efekt je minimálny. Treba sa začať zamýšľať nad zoštíhlením aparátu a nad jeho nahradením regionálnymi koordinátormi, ktorí by vedeli pružnejšie reagovať na potreby svojho kraja a strany ako celku. Navrhujeme rozdeliť funkciu predsedu a lídra strany. Rovnako navrhujeme zdemokratizovať voľbu lídra SDĽ, o ktorom by mala rozhodnúť hlasovaním celá členská základňa, nie zjazd. Osobitným problémom sa nám javí zloženie Republikového výboru SDĽ, ktorého členmi sú väčšinou zástupcovia ministerského a poslaneckého klubu. Navrhujeme, aby sa tieto funkcie oddelili, pretože súčasný stav znemožňuje objektívnu politickú kontrolu činnosti našich zástupcov vo vláde a parlamente. Výsledkom dnešnej situácie je nedostatočná spätná väzba a prenášanie chýb z činnosti vládneho kabinetu do rozhodovania najvyšších orgánov strany. Na zabezpečenie kvalitnej politickej oponentúry našich predstaviteľov zákonodarnej a výkonnej moci je potrebné skonkretizovať zodpovednosť každého člena RV SDĽ za príslušnú oblasť. Sme presvedčení, že pred masmédiami musia prednášať svoje stanoviská aj zástupcovia odborných sekcií, ktoré nemajú svojho straníckeho nominanta na príslušnom ministerstve. Tieto názory však musí strana v záujme efektívnosti svojej politiky prezentovať jednotne. Socialisti by sa mali zdokonaliť v načúvaní návrhov od jednoduchých ľudí. Za nevyhnutné považujeme vytvorenie mechanizmu, prostredníctvom ktorého by sa ich podnety implementovali do aktivít strany. SDĽ sa bezpodmienečne musí naučiť efektívnejšie využívať informačné technológie pre svoje politické ciele. Poslanci NR SR, ktorí získali drahé počítače, by mali byť schopní využívať svoje e-mailové schránky na komunikáciu s občanmi, na odpovede interpelujúcim voličom. Navrhujeme vytvoriť na internetovej stránke SDĽ špeciálne miesto, kde budú pravidelne vydávané informácie o našich verejných činiteľoch a ich aktivitách. Budú tak konfrontovaní s kritickým odpočtom svojej činnosti a plnenia volebného programu strany, čím sa zabezpečí obojstranne prospešná kontrola SDĽ občanmi.

Naším cieľom je oživiť koncepciu etického socializmu Dnešná demokratická ľavica zabudla na to, že socialistická teória sa nezrodila u Karla Marxa, že tieto idey tu boli už pred ním. Jedna z najväčších chýb súčasnej demokratickej ľavice spočíva v tom, že stotožňuje zlyhanie marxizmu so zlyhaním socializmu. My sa opierame o pôvodnú ideu tzv. etického socializmu, ktorá znamená predovšetkým zospoločenštenie ľudstva, odvážnu víziu budúcnosti vyzdvihujúcu mravnú obrodu civilizácie. Človek musí pre socializmus najprv duchovne dozrieť, musí prekonať egoizmus a prevahu materiálnych záujmov. Sovietsky model socializmu bol totiž budovaný na kapitalistickej alebo polofeudálnej morálke. Jeho cieľom bolo, aby ekonomika zmenila ľudí, kým skutočný socializmus si vyžaduje, aby ľudia zmenili ekonomiku. Historické poslanie ľavice treba vidieť práve v zmene hodnôt, v zmene myslenia, v humanizácii spoločnosti. Socialista nepotrebuje ľudí ovládať, ale meniť. Jeho cieľom nie je moc, ale pomoc.

Toto nie je výzva na vytváranie frakcií v SDĽ. Štiepenie strany považujeme za nezodpovedný hazard s dôverou občanov, ktorý neposilní žiadne názorové krídlo, ale iba našich súperov. Toto je snaha o vysvetlenie zmyslu jednoty, o nájdenie nových impulzov, ktoré jediné môžu prekonať staré spory a presunúť našu pozornosť na nové výzvy a nové riešenia. Sme na začiatku hľadania. Naša komplexná predstava o politickom, ekonomickom i sociálnom usporiadaní spoločnosti sa musí ešte len zrodiť. No už dnes vyhlasujeme, že naše odhodlanie napredovať je obrovské, naša viera v možnosť spravodlivejšieho sveta neotrasiteľná a naša túžba pomáhať dobrým ľuďom väčšia ako kedykoľvek predtým. Preto sa obraciame nielen na intelektuálnu zložku spoločnosti, ale aj na vás všetkých, ktorým sa trochu hanlivo hovorí obyčajní ľudia. A očakávame od vás presne to, čím ste. Aby ste sa usilovali chápať svet a konať v súlade s impulzmi svojej slušnosti. Aby ste sa snažili zmeniť svet k lepšiemu. Vieme, že mnoho ľudí je ochotných to robiť. Len musia veci rozumieť. Musia mať rovnaký záujem pomáhať ľuďom, musia sa naučiť brániť voči vonkajšej moci, musia prevziať vládu nad vlastným životom a podať ruku tým, ktorí ju potrebujú. Obroda socialistickej cesty nie je iba vecou vrcholových politikov, ale nás všetkých, ktorí chceme dopriať sebe aj iným ten obyčajný pocit ľudského šťastia, vytrácajúci sa z útrap dnešného života. Ak ste v sebe objavili to nadšenie pre pozitívne zmeny, ak sa nechcete vzdať ideálov, ktorým veríte, ak to s touto krajinou a týmto svetom myslíte úprimne, podporte nás a staňte sa súčasťou prúdu, ktorý znamená budúcnosť… Eduard CHmelár, šéfredaktor týždenníka SLOVO, edo.chmelar@journalist.com Ivan Štefunko, viceprezident MDĽ, ivan@stefunko.sk

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984