Reklama
Reklama

Povstanie sa neprihodilo, vzniklo z vôle i zámeru

Felix Vašečka, v jeseni 1944 vedúci úradu povstaleckej SNR, Alexander Rehák, v SNP bol šéflekár 2. paradesantnej brigády, Karol Schwarz, predseda Združenia vojakov zahraničných armád SZPB, Ladislav Pittner, podpredseda Ústrednej rady SZPB
Počet zobrazení: 1804

Počnúc 19. číslom sme v ankete týždenníka SLOVO uverejňovali názory žijúcich významných účastníkov protifašistického odboja a súbežne s nimi aj predstaviteľov súčasnej mladej generácie na to, či je ešte vôbec aktuálne sa vracať k odkazom Slovenského národného povstania a ak áno, tak prečo. Teraz uverejňujeme ešte názory tých, ktorí zareagovali na našu výzvu, aby sa vyjadrili k tejto téme.

Naďalej len svedkami

Malý slovenský národ v stredoeurópskej geopolitickej situácii, determinovaný silokruhmi mocných, dlho živoril na periférii svetového diania. Považovali nás za národa bez dejín - "ak vôbec sme národ". Naše dejiny sa nám tak svojím spôsobom vlastne - prihodili. V dobrom i zlom, pričom zlé prekrýva dobré. Až SNP znamená historický obrat. Až týmto počinom - povedané slovami Alexandra Matušku pri prvom výročí Povstania: "...sme skromnou mierou prispeli spravodlivej veci celej Európy a mierou dosiaľ nebývalou veci svojej vlastnej... Naše povstanie sa nám neprihodilo, vzniklo z vôle i zámeru." Ľudia súdni a na slovo súci majú záujem, aby fenomén konať podľa vlastnej vôle pri tvorbe a realizácii svojich spoločenských zámerov sa u nás udomácnil ako jeden z trvalých odkazov Povstania. Matuška, vedomý si rôznorodosti a zložitosti vplyvom minulosti, považoval za potrebné nastoliť otázku: "Dovolíme a strpíme teraz, aby sme boli naďalej len svedkami svojich príhod alebo sa rozhodneme pre reguláciu a keď treba pre metódy, o ktorých je isté, že sa im porozumie?" Pri 55. výročí SNP musíme konštatovať, že odpoveď na túto otázku nebola v minulosti a nie je ani po roku 1989 zďaleka iba pozitívna. Jednou z nezanedbateľných príčin takéhoto stavu po roku 1989 je navidomoči skutočnosť, že oficiálne Slovensko - jeho výkonná moc podporovala najmä prvé tri roky (s dozvukmi dodnes) antipovstaleckú hystériu extrémnych nacionalistov a kryptoklerikálov, zastúpených vo vládnych aj opozičných zoskupeniach. Dnes sa už oficiálne Slovensko hlási aspoň deklaratívne, i keď hanblivo, k odkazu SNP, k jeho aktualizovaným hodnotám. Iba takáto úroveň sa dosahuje "vďaka" tomu, lebo na štátnej moci sa podieľali nielen donedávna, ale aj dnes predstavitelia politických subjektov, ktorí k Povstaniu nemajú pozitívny vzťah. Vyplýva to z ich prežívajúceho kladného vzťahu k fašistickej vojnovej slovenskej štátnosti, jej idolom a hodnotám. Je zákonité, že koalícia s nimi vedie v každom prípade do bludiska kompromisov, v ktorom sa opúšťajú princípy a občania sa stávajú svedkami toho, čo nechceli.

Felix Vašečka, v jeseni 1944 vedúci úradu povstaleckej SNR

Nestrkajme hlavu do piesku

Odkaz SNP pre dnešok ostáva bohatý napriek úsiliu niektorých zapálených ohováračov, ktorí sa ho snažia vymazať z vedomia národa tým, že chrlia oheň a síru na všetko, čo s Povstaním súvisí. Bolo by vylievaním vody do mora vracať sa k základným odkazom, ako bolo volanie po spravodlivom usporiadaní spoločnosti, ľudskosti, priateľstve a solidarite medzi národmi, túžbe zaradiť sa medzi civilizované národy sveta. Radšej by som spomenul jeden z "tabuizovaných" odkazov SNP, ktorý je napriek tomu všetkému aktuálny pre našu súčasnosť, ba dokonca azda väčšmi ako ostatné. Slováci okrem iného odsúdili v SNP "farskú republiku" ako dôkaz toho, že pod vlajkou náboženskej viery boli (a vždy budú) niektoré kruhy ochotné upísať sa trebárs aj čertovi, len aby si mohli uzurpovať pre seba čo najväčšiu moc i legitimitu na ovládanie národa. Práve tento odkaz by nás mal nútiť zamýšľať sa nad tým, či sa práve tieto tendencie nevkrádajú zadnými dvierkami do súčasného smerovania štátu. Stačí sa pozrieť, z ktorých kruhov sa regrutujú hlavní koryfejovia, šliapajúci po ideáloch SNP. Bolo by naivné, keby predstavitelia štátnej moci strkali hlavu do piesku pred týmito tendenciami, ktorých cieľom je uzurpovať značný podiel moci do rúk kléru, alebo by dokonca tomu nahrávali. Jediná cesta je občianska pluralitná spoločnosť, ktorá sa musí stať vlasťou veriacich i neveriacich, ak chceme nastúpiť cestu do rodiny naozaj demokratických civilizovaných národov. Každá odchýlka od smerovania našej štátnosti od takejto spoločnosti nie je nič iného ako pestovanie zárodkov scenára ďalšieho Severného Írska či Kosova.

Alexander Rehák, v SNP bol šéflekár 2. paradesantnej brigády

Slovenský chlieb

O prípravách SNP som bol informovaný už koncom roku 1943, keď som ako veliteľ roty 2. čs. samostatnej paradesantnej brigády vykonával cvičenia so zameraním na boj v tyle nepriateľa. Vlastné použitie brigády úzko súviselo s vývojom situácie na území ČSR. Na špeciálnych mapách, plánoch i plastických stoloch sa riešili bojové akcie najmä v priestore východného Slovenska, ktoré úzko súviseli s dislokáciou dvoch slovenských divízií. Po vypuknutí SNP sme manifestačne žiadali urýchlené nasadenie do bojov. Najskôr však čakali našu brigádu v dňoch 11. až 19. 9. 1944 boje na Karpatoch, kde prelomila tri silne vybudované obranné postavenia fašistov, prenikla do hĺbky 12 kilometrov. Do konkrétnych bojov v SNP zasiahla parašutistická brigáda až začiatkom októbra 1944, keď situácia na povstaleckom fronte bola už veľmi kritická. Jednotky 2. práporu protiútokom dobyli Trnavú Horu, Hronskú Dúbravu a Jalnú. Úspešné boje viedli jednotky brigády prakticky až do konca februára 1945, keď sa z tyla prebojovali späť k 1. čs. armádnemu zboru. Moje pôsobenie v radoch brigády prerušilo prvé zranenie, z ktorého som sa po doliečení vrátil na duklianske bojisko. Tu ma generál Ludvik Svoboda určil za veliteľa práporu automatčíkov v 3. čs. brigáde, velenie po tragicky padlom veliteľovi práporu por. Karolovi Pagáčovi som prevzal priamo v boji. Už 4. októbra 1944 sme bojovali na severných svahoch dedinky Krajná Bystrá. Tu som prvý raz po dlhom čase na pôde Slovenska dostal zo zvráskavených rúk starkej na posilnenie mliečnik horského medu a krajec čierneho chleba. Ďalší zápas o oslobodenie vlasti bol ešte pred nami. Pri srdci ma hreje, že bol úspešný.

Karol Schwarz, predseda Združenia vojakov zahraničných armád SZPB

Ako v budúcnosti

Naši odbojári boj proti fašizmu začali v horúcom Španielsku, pokračovali vo Francúzsku, Anglicku, spoločne s Červenou armádou oslobodzovali svoju vlasť a v Povstaní zaradili Slovensko medzi víťazné krajiny. Na počiatku 40. rokov sa konštituovala mladá slovenská inteligencia, ktorej príslušníci neprijali ponúkanú možnosť konjunkturálnej kariéry vo vazalskom štátiku. Nastúpili ako vlastenci do zápasov proti domácim zapredancom, pomáhali oddeľovať pravdu od viery, hlásanej o budúcom blahobytnom Slovensku v lone nemeckej ríše. Vypracovali program, deklarovaný vo Vianočnej dohode, zjednotili sily pre jedinečné vystúpenie v Európe - Slovenskom národnom povstaní. Pri príležitosti jeho 55. výročia a 51. výročia založenia jednotnej organizácie účastníkov odboja sa zamýšľame, ako ďaleko sme došli pri naplňovaní našich programových cieľov. Zdokonaľovanie demokracie od odbojárov čaká, že budú smelšie využívať svoje životné skúsenosti a autoritu, ktorú sme získali v bojoch za slobodu. Analyzujeme, čo sledujú a kam vedú svojou politikou náš národ sily, ktorým sa v posledných rokoch podarilo vybudovať štruktúry a mýlia mladých. Tieto roky sú pre SZPB zlomovými, hodnotíme i vnútrozväzový život, pracujeme na návrhoch novej koncepcie a modernejšej organizačnej štruktúre. V nijakom prípade však nedopustíme odtrhnutie sa od koreňov, na ktorých Slovensko v SNP získalo autoritu v demokratickom svete. Verím, že dokážeme postupne inovovať naše sily, ktoré budú razantnejšie vystupovať proti všetkým recidívam neofašizmu a pravicového extrémizmu. Medzi naše priority zaradíme zástoj záujmov mládeže, jej práva na prvé zamestnanie, bývanie, bezplatné štúdium, kvalitnú zdravotnú starostlivosť. Chceme vytvoriť podmienky, aby sa nateraz prevažne stavovská organizácia postupne stala združením následných generácií. Zveríme im, aby v duchu SNP vychovávali úctu k tradíciám, stmeľovali vlastencov v zápasoch za Slovensko demokratické, hospodársky rozvíjajúce sa a sociálne spravodlivé.

Ladislav Pittner, podpredseda Ústrednej rady SZPB

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama