V doprave podnikajú už len nenapraviteľní optimisti

V čase schvaľovania tzv. dane z luxusu doslova všetci bili na poplach proti jej prijatiu. Bolo jasné, že ak sa návrh zákona neprijme, ministerka financií tie 2,5 mld. Sk chýbajúce do štátnej kasy niekde vyzbierať musí. A spôsob sa našiel. Otázne je, či nie je v mnohých ohľadoch deštrukčnejší ako ten prvý.
Počet zobrazení: 980

V čase schvaľovania tzv. dane z luxusu doslova všetci bili na poplach proti jej prijatiu. Bolo jasné, že ak sa návrh zákona neprijme, ministerka financií tie 2,5 mld. Sk chýbajúce do štátnej kasy niekde vyzbierať musí. A spôsob sa našiel. Otázne je, či nie je v mnohých ohľadoch deštrukčnejší ako ten prvý.

Nedávny kolotoč rokovaní, hádok a pobúrenia okolo napĺňania položiek štátneho rozpočtu dokazuje, že verejnosť nedokáže negatívne reagovať na dve za sebou idúce nepopulárne opatrenia. Ak je zrejmé, že daň z luxusu neschválil parlament aj vďaka tlaku verejnej mienky, v prípade schvaľovania zákona o cestnej dani a dani z uhľovodíkových palív a mazív si viacerí len povzdychli, že asi to tak musí byť. Nebola daň z luxusu len prostriedkom na vyčerpanie laikov aj odborníkov, ktorí už nedokázali reagovať na zvýšenie ďalších daní? Pritom sú to zákony týkajúce sa okrem verejnosti aj širokej skupiny podnikateľov a dopravcov, ktorá odvádza do štátnej pokladnice nemalé zisky.

Každý vodič si už iste všimol, že len od momentu, kedy sa schválilo a vyhlásilo zvýšenie dane z uhľovodíkových palív a mazív (s dátumom vstupu do platnosti 1. január 2000), sa cena benzínu zvýšila v priemere o 50 hal. na liter. Konkurencia predajcov uhľovodíkových palív a mazív sa na Slovensku síce rozrastá, ale prirodzene pre každého z nich je výhodnejšie, keď ešte do avizovaného zvýšenia o dve koruny na liter benzínu od budúceho roka zdvihne ceny, čím chce zvýšiť svoj príjem už aj v tomto roku. Našťastie nás od záveru roka delí len čosi vyše mesiaca... Zvýšia sa nelegálne úbytky nafty či benzínu zo štátnych podnikov a mnohí z vlastníkov automobilov si rozmyslia, či pôjdu autom alebo autobusom. Je možné, že sa bude opakovať situácia po zdražení potravín: napriek očakávaniu zisky predajní a spotrebných družstiev nevzrástli, pretože ľudia jednoducho nakupujú menej alebo lacnejšie komodity.

Ak sa pri schvaľovaní spomenutej dane neozývali príliš hlasné protesty, zákon o cestnej dani si všimlo len pár bystrejších. Je to pomerne prekvapujúce, pretože sa vzťahuje na všetkých, ktorí používajú svoj automobil na podnikateľské účely - a tých naozaj nie je málo. Tridsaťtripercentné zvýšenie konkrétne znamená, že vlastníci osobných automobilov so zdvihovým objemom motora 1200-1500 cm3 budú platiť namiesto pôvodných 2200 už 2900 Sk, s objemom do 2000 cm3 to bude 3700 Sk.

Mnohí prídu o prácu

V prípade úžitkových vozidiel a autobusov dosahuje výška cestnej dane päťciferné sumy od cca. 10 000 do cca. 72 000 Sk v závislosti od počtu náprav. Je teda zrejmé, že daň veľmi zaťaží slovenských dopravcov, Združenie ČESMAD Slovakia ju dokonca považuje za priamy krok k likvidácii sektora cestnej nákladnej dopravy. Cestná doprava ako celok je najväčším vývozcom služieb na Slovensku s realizáciou takmer 40% devízových príjmov SR ročne (300 mil. USD). Cestná daň predstavuje priame zaťaženie podnikateľského subjektu a bez jej zaplatenia nie je možné podnikanie v doprave. Prezident ČESMAD-u Rudolf Valentíny sa pre médiá už niekoľkokrát vyjadril, že vplyvom opatrení prijatých tento rok slovenskí nákladní dopravcovia už v auguste hospodárili v priemere so stratou 3 až 4 Sk na kilometer a ďalšie zvyšovanie nákladových položiek je pre nich neúnosné. Veľmi závažným faktom je, že rozloženie podnikov tohto typu v regiónoch je rovnomerné a v prípade ich likvidácie stratí prácu množstvo ľudí v oblastiach, kde nemožno inak podnikať. Je síce chvályhodné, že výnos z cestnej dane už ministerstvo financií rozčlenilo, a to 70% do Štátneho fondu cestného hospodárstva a 30% je určených ako príjem obcí - s predpokladom opraviť cestnú sieť. Ak však nebude dopravcov, plánovaná výška výnosu z dane (500 mil. Sk) sa nedosiahne. A čo je nepochopiteľné, schválená novela žiadnym spôsobom nezvýhodňuje ekologicky dokonalejšie vozidlá. Nemá štát záujem motivovať podnikateľov, aby nekupovali staré, ojazdené, ale nové, k prírode šetrné motorové vozidlá na prepravu tovaru?

Zahraniční dopravcovia daň neplatia

Prirodzene, cestnú sieť okrem tuzemských vodičov využívajú aj vodiči zo zahraničia. Paradoxné však je, že dopravcovia z väčšiny štátov na území Slovenska cestnú daň neplatia. V krajinách Európskej únie sa totiž platí daň z motorových vozidiel patriaca do kategórie daní z majetku, a keďže jestvujú a platia bilaterálne dohody o zamedzení dvojitého zdanenia, na území Slovenska takéto vozidlá cestnej dani nepodliehajú. A keďže daň sa priamo viaže k opotrebovaniu cestnej komunikačnej siete, prinajmenšom nelogické je ustanovenie zákona, podľa ktorého platbe podlieha každý náves: každý väčší dopravca vlastní k jednému ťahaču niekoľko návesov (a obmieňa ich podľa druhu a množstva prevážaného tovaru), pričom na dopravenie danej komodity na miesto určenia potrebuje k jednému ťahaču výlučne jeden náves, t.j. neopotrebúva vozovku s dvoma, ale vždy len s jedným návesom.

Záverečné ustanovenia dokumentu Analýza podmienok podnikania v medzinárodnej cestnej doprave na Slovensku, ktorý si dali vypracovať slovenskí dopravcovia, na záver odporúčajú "zásadným spôsobom zmeniť filozofiu spoplatnenia užívania cestnej siete, stanoviť výšku cestnej dane porovnateľne s jej úrovňou v krajinách na rovnakom stupni ekonomickej transformácie a zohľadniť v platbe cestnej dane ekologické aspekty". Ako sa zdá, ani sila argumentu nepresvedčila Ministerstvo financií SR, aby upustilo od návrhu zákona.

Neúmerná cena nafty

Pri hodnotení dosahu cestnej dane na podnikanie dopravcov sme nespomenuli ďalšie množstvo opatrení, ktorých prijatie má vláda a Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií v pláne. Okrem zvýšenia úhrad za diaľničné nálepky sa ráta v roku 2007 s vyberaním mýta za používanie diaľnic. Ak nebudú dovtedy postavené podľa plánu, mýto sa iste bude vyberať za tie, ktoré budú sprístupnené a zjazdné. Poplatky za prepravné povolenia do zahraničia sa v jeseni už niekoľkonásobne zvýšili a predstavujú úplne nový druh nákladov pre dopravcov.

V úvode už spomínané zvýšenie dane z uhľovodíkových palív a mazív znamená pre väčších dopravcov ďalšie zvýšenie nepriamych nákladov. Podľa generálneho tajomníka ČESMAD-u, Róberta Domečka, "nikto nezohľadňuje, že nafta je súčasťou výrobného procesu, pričom dopravná politika hovorí o vzájomnom pomere medzi oboma palivami na úrovni 76 %". Skutočne, Direktívy EÚ č. 92/82 a 92/81 o fiškálnej harmonizácii stanovujú pomer medzi spotrebnou daňou z motorovej nafty a bezolovnatého benzínu k 1. 1. 2000 na 76,22% (podľa priemeru v krajinách EÚ). Pomer medzi cenou nafty a cenou bezolovnatého benzínu na Slovensku je po zvýšení okolo 98%. Ak nedodržiavame Direktívy EÚ, škodíme sami sebe dvojnásobne: napriek našim integračným snahám sa od tohto zoskupenia vzďaľujeme, pretože nie sme schopní akceptovať princípy jeho fungovania a navyše znevýhodňujeme tuzemských podnikateľov, ktorí zamestnávajú našich občanov a svoj produkt realizujú v prospech štátu.

Na záver uvediem už len pár faktov. Okrem spomenutých výdavkov musí každý slovenský dopravca zaplatiť zákonné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, poistenie liečebných nákladov v cudzine, poistenie podľa dohody CMR (Dohovor o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave), havarijné poistenie, poplatky za ručenie colného dlhu, poplatky za používanie ciest v zahraničí, DPH za pohonné hmoty, dovoznú prirážka a pod. S každou neočakávanou prekážkou, prestojom či nedodržaním termínu v zahraničí sa hodnota jednotlivých položiek zvyšuje. Takmer jedinou konkurenčnou výhodou sú nízke mzdy našich vodičov a relatívne nízke poistné. Podľa výsledkov spomenutej Analýzy podmienok podnikania v MCD, náklady na 1 km sú pre slovenského prepravcu o 2,87 Sk vyššie v porovnaní s prepravcom českým. To znamená, že český dopravca môže ktorémukoľvek klientovi na Slovensku ponúknuť rádovo o 10 000 Sk nižšiu cenu v porovnaní so slovenským dopravcom. Chce ešte niekto začať podnikať v doprave? Podľa odborníkov je táto oblasť na hranici finančného kolapsu.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984