Reklama
Reklama

"Manifest Globální máj" hnutí Occupy

Vo vyhlásení, ktoré preberáme z Britských listov, sa uvádza, že nehovorí za všetky hnutia  globálnej jari/Occupy/Obsaďte námestia. Je to pokus zosúladiť vyhlásenia rôznych zhromaždení na celom svete. Vznik vyhlásenia sa zakladal na konsenzuse, bolo otvorené a pravidelne uverejňované na medzinárodných komunikačných platformách. Ide o pracovnú verziu predloženú na diskusiu.
Počet zobrazení: 1341
uvod occupy.jpg

Globální hnutí Occupy chce lepší svět. Takový svět je možný - a zde je návod...

Žijeme ve světě řízeném silami nezpůsobilými poskytnout obyvatelům svobodu a důstojnost. Svět, kde se nám říká "neexistuje žádná alternativa" ke ztrátě práv získaných prostřednictvím dlouhých, tvrdých bojů našich předků a kde úspěch je definován v protikladu vůči základním lidským hodnotám, jako je solidarita a vzájemná podpora. A co více, cokoliv, pokud to nepodporuje konkurenceschopnost, sobectví a chamtivost, je považováno za nefunkční.

Ale my jsme nemlčeli! Od Tuniska přes náměstí Tahrír a Madridu či Reykjavík, od New Yorku až po Brusel lidé rebelují, aby odsoudili status quo. Naše úsilí říká "dost!" a začalo s prosazováním změn po celém světě.

To je důvod, proč se opět sjednocujeme, aby náš hlas byl letos 12. května slyšet po celém světě.

Odsuzujeme současné rozdělování ekonomických zdrojů, kdy pouze malá menšina uniká chudobě a nejistotě a budoucí generace jsou kvůli environmentálním zločinům bohatých a mocných odsouzeny žít s jedovatým dědictvím. "Demokratické" politické systémy, tam kde existují, byly zbaveny smyslu, byly podřízeny nemnohým, jež mají zájem na zvyšování moci korporací a finančních institucí.

Nynější krize není přirozeně vzniklou nehodou; byla způsobena chamtivostí těch, kteří vedou svět ke zhroucení, s pomocí ekonomiky, která se již nezajímá o obecné blaho, ale stala se ideologií ve službách finanční moci.

Probudili jsme se, a ne jen proto, abychom si stěžovali! Naším cílem je určit skutečné příčiny krize, a navrhnout alternativy.

Následující prohlášení nemluví za všechny v hnutí globálního jara/Occupy/Obsaďte náměstí. Je to pokus některých uvnitř zmíněných hnutí smířit prohlášení napsaná a schválená různými shromážděními po celém světě. Proces vzniku prohlášení byl založen na konsensu, otevřený všem a byl pravidelně zveřejňován na našich mezinárodních komunikačních platformách. Byl to tvrdý a dlouhý proces, plný kompromisů; toto prohlášení je předkládáno lidovým shromážděním po celém světě za účelem diskusí, revizí a schvalování. Jde o pracovní verzi.

Nežádáme nic od vlád, korporací nebo poslanců, jež někteří z nás považují za nelegitimní, neodpovědné nebo zkorumpované. Mluvíme k lidem tohoto světa, a to jak uvnitř i mimo naše hnutí.

Chceme jiný svět - a takový svět je možný:

1. Ekonomika musí být podřízena blahobytu lidí a podporovat životní prostředí a sloužit jemu, nikoli soukromému zisku. Chceme systém, ve kterém je práce hodnocena podle společenské užitečnosti, nikoli podle finančního či obchodního zisku. Proto požadujeme:

 • Volný a všeobecný přístup ke zdravotní péči, vzdělávání od základní školy po vysokoškolské vzdělávání a bydlení pro všechny lidské bytosti. Odmítáme úplnou privatizaci managementu veřejných služeb a využívání těchto základních služeb pro soukromý zisk.
 • Plné respektování práv dětí, včetně péče o děti zdarma pro všechny.
 • Starobní důchod, abychom mohli žít důstojně v každém věku. Povinné univerzální dávky v pracovní neschopnosti a placenou dovolenou.
 • Každá lidská bytost by měl amít k dispozici příjem odpovídající jejímu živobytí, žádáme tedy o práci, nebo případně o zaručený univerzální základní příjem.
 • Korporace by měly za své činy nést odpovědnost. Například by měly být odstraněny dotace korporacím a daňové úlevy, pokud uvedená společnost převádí pracovní místa do zahraničí, aby snížila platy, poškozuje životní prostředí nebo porušuje práva zaměstnanců.
 • Kromě chleba chceme i růže. Každý má právo využívat kulturu, podílet se na tvůrčích a obohacujících volnočasových aktivitách ve službě pokroku lidstva. Proto žádáme o postupné zkracování pracovní doby bez snížení příjmu.
 • Měla by být prosazována potravinová svrchovanost prostřednictvím udržitelného zemědělství jako nástroj pro zajišťování potravin ku prospěchu všech. To by mělo zahrnovat neomezené moratorium na výrobu a uvádění na trh u geneticky modifikovaných organismů (GMO) a okamžité snížení použití agrochemikálií.
 • Žádáme politiku, která funguje na základě pochopení, že naše měnící se životní vzorce by měly být buď organické/ekologické, nebo by vůbec neměly existovat. Tato politika by měla být založena na jednoduchém pravidle: Nebudeš porušovat rovnováhu ekosystémů kvůli pouhému zisku. Porušení této politiky by mělo být stíháno po celém světě jako čin proti životnímu prostředí, s těžkými sankcemi pro ty, kdo budou odsouzeni.
 • Politiku podporující přechod od fosilních paliv k obnovitelným zdrojům energie, a to prostřednictvím masivních investic, které by měly pomoci změnit výrobní model.
 • Požadujeme vytvoření mezinárodních environmentálních standardů povinných pro státy, firmy, korporace a jednotlivce. Ekocida (úmyslné poškození životního prostředí, ekosystémů, biodiverzity) by měla být mezinárodně uznána za nejtěžší trestný čin.

2. Jsme přesvědčeni, že abychom těchto cílů dosáhli, ekonomika musí fungovat demokraticky na všech úrovních, od místní až po globální. Lidé musí mít demokratickou kontrolu nad finančními institucemi, nadnárodními korporacemi a jejich lobby. Za tímto účelem požadujeme:

 • Kontrolu a regulaci finančních spekulací prostřednictvím zrušení daňových rájů a zavedením daně z finančních transakcí (Financial Transaction Tax, FTT). Do té doby, dokud budou existovat, musí být Mezinárodní měnový fond, Světová banka a Basilejský výbor pro bankovní regulaci radikálně demokratizovány. Jejich povinností by od nynějška měla být podporovat hospodářský rozvoj založený na demokratickém rozhodování. Bohaté vlády nesmějí mít více hlasů, protože jsou bohaté. Mezinárodní instituce se musejí být řídit zásadou, že každý člověk je roven všem ostatním - Afričan, Argentinec nebo Američan; Řek či Němec.
 • Dokud existuje, musejí globální obchodní systém a Světová obchodní organizace projít radikální reformou a demokratizací. Komercializace života a zdrojů, stejně jako mzdový a obchodní dumping mezi zeměmi musejí přestat.
 • Žádáme demokratickou kontrolu nad globálním veřejným vlastnictvím, které je definováno jako přírodní zdroje a hospodářské instituce nezbytné pro řádné hospodaření. Tímto veřejným vlastnictvím jsou: Voda, energie, vzduch, telekomunikace a spravedlivý a stabilní ekonomický systém. Ve všech těchto případech musí rozhodování být odpovědné občanům a zajistit jejich zájmy, ne zájmy malé menšiny v podobě finanční elity.
 • Dokud budou existovat sociální nerovnosti, mělo by zdanění na všech úrovních udržovat princip solidarity. Ti, kteří mají více, by měl přispět k udržení služeb o kolektivní blahobyt. Maximální příjem by měl být omezen a minimální příjem nastaven na snížení nehorázných sociálních rozdílů v našich společnostech a jejich sociálních politických a ekonomických důsledků.
 • Žádné další peníze na záchranu bank. Tak dlouho, dokud bude existovat dluh, podle příkladů v Ekvádoru a na Islandu požadujeme sociální audit pohledávek vlastněných státy. Nelegitimní dluh vůči finančním institucím by neměl být splácen.
 • Absolutní konec fiskálních úsporných opatření, z nichž má prospěch pouze menšina a způsobují velké utrpení většiny.
 • Dokud budou existovat banky, musí dojít k oddělení obchodních a finančních bank, aby se zabránilo vzniku bank, které jsou "příliš velké, než aby směly padnout" ("too big to fail").
 • Konec právní subjektivity korporací. Společnosti nemohou být vyzvednuty na stejnou úroveň práv jako lidé. Právo veřejnosti chránit dělníky, občany a životní prostředí by měl převážit nad ochranou soukromého majetku nebo investic.

3. Jsme přesvědčeni, že politické systémy musejí být plně demokratické. Proto požadujeme úplnou demokratizaci mezinárodních institucí a odstranění práva veta několika vlád. Chceme politický systém, který bude skutečně reprezentovat rozmanitost a různorodost našich společností:

 • Všechna rozhodnutí ovlivňující celé lidstvo by měla být přijímána na demokratických fórech jako participativní a přímé parlamentní shromáždění OSN nebo lidové shromáždění OSN, nikoliv v bohatých klubech jako G20 nebo G8.
 • Na všech úrovních požadujeme rozvoj demokracie, která je jako participativní jak je to jen možné, včetně nezastupitelské přímé demokracie.
 • Dokud jsou praktikovány, volební systém by měly být tak spravedlivé a reprezentativní, jak je to možné, vyhýbat se zaujatosti, která narušují princip proporcionality.
 • Vyzýváme k demokratizaci přístupu do médií a jejich řízení. Ta by měla sloužit ke vzdělávání veřejnosti v protikladu k vytváření umělého konsensu o nespravedlivé politice.
 • Žádáme demokracii ve firmách a společnostech. Pracovníci nezávisle na výši mzdy nebo pohlaví by měli mít skutečnou rozhodovací pravomoc ve firmách a společnostech, v nichž pracují. Chceme podporovat družstevní podniky a korporace jako skutečně demokratické ekonomické instituce.
 • Nulová tolerance korupce v hospodářské politice. Musíme zastavit nadměrný vliv velkého byznysu v politice, která je dnes hlavní hrozbou pro skutečnou demokracii.
 • Požadujeme úplnou svobodu projevu, shromažďování a demonstrací, stejně jako zastavení pokusů cenzurovat internet.
 • Požadujeme respektování práv na ochranu soukromí na internetu i mimo něj. Firmy a vláda by neměly provádět vytěžování dat (data mining).
 • Jsme přesvědčeni, že vojenské výdaje jsou pro rozvoj společnosti politicky kontraproduktivní, takže požadujeme jejich snížení na minimum.
 • Občanská, kulturní, politická a ekonomická práva etnických, kulturních a sexuálních menšin by měla být plně uznána.
 • Některé z nás věří v novou Všeobecnou deklaraci lidských práv odpovídající potřebám 21. století, kterou je třeba sepsat participatorním, přímým a demokratickým způsobem. Dokud naše práva definuje současná Všeobecná deklarace lidských práv, musí být uplatňována ve vztahu ke všem - jak k bohatým, tak chudým zemím. Měla by vzniknout prováděcí instituce, která vynutí její dodržování a trestání, aby jako globální soud stíhala sociální, ekonomické a environmentální zločiny páchané vládami, korporacemi a jednotlivci. Na všech úrovních, na místní, celostátní, regionální a globální, je třeba zvážit nové ústavy pro politické instituce, jako na Islandu nebo v některých zemích Latinské Ameriky. Spravedlnost a právo se musejí platit pro všechny, jinak spravedlnost není spravedlnost a právo není právo.

Jedná se o celosvětové globální jaro. Budeme tam a budeme bojovat, dokud nevyhrajeme. Nepřestaneme být lidmi. Nejsme čísla. Jsme svobodní ženy a muži. Za globální jaro!

Za globální demokracii a sociální spravedlnost!

Vyjděte v květnu 2012 do ulic!

Zdroj: http://www.blisty.cz/

Foto: David Shankone

 

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
     

Komentáre

Obrázok používateľa Anonymný
#1
(neuvedené)
14. máj 2012, 18:44
okna umyt netreba?
Obrázok používateľa Anonymný
(neuvedené)
15. máj 2012, 04:46
Sám skeptik, nie som priateľom strachu z globálnej oligarchie. Tí, čo písali deklaráciu majú určite dobre umyté okná a otvorené oči. Možno sa skovať za svoje "neumyté okná" a nič nevidieť: však to zasa niekdo, niekde za nás vyrieši... Treba si však pripustiť, že ako vždy sú dve možnosti... A tá "oficiálna" ma priamo mrazí: zisk diktuje tvrdé genocídne pravídlá: technológie nepotrebujú masovú pracovnú silu, manuálni pracovníci sa menia bioautomaty, ktorým dávkujú prísun energie a oberajú ich o ľudskú podstatu... Svet podľa vulgárnych liberálov je nehostinné miesto, kde by nechcel skapať ani pes!
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama