Reklama
Reklama

Ad.: Kolúzna väzba a rozviazané ruky kukláčov

Názor sudcu a advokáta, výzva takmer 150 právnikov
Počet zobrazení: 2100

V Slove sme 13. januára 2021 uverejnili článok Kolúzna väzba a rozviazané ruky kukláčov, ktorého autor, prof. JUDr. Jozef Beňa, CSc., rozoberá, čo znamená v zmysle kolúzna väzba a na čo sa využíva. A kladie otázku: „... ako je možné, že osoba, ktorá sa podľa práva považuje za nevinného, pri pobyte v kolúznej väzbe má ťažšie, tvrdšie podmienky ako osoba uznaná súdom za vinnú a odsúdená za ťažký trestný čin na trest odňatia slobody?“

Téma kolúznej väzby sa však začala v širokej verejnosti viac pertraktovať až po tragickej smrti generála Milana Lučanského, často sa však v médiách nepísalo o nej kvalifikovane.

Druhou temnou stránkou je obvinenie a väznenie obvineného – často v tzv. kolúznej väzbe – na základe výpovede tzv. kajúcnikov...

Po uverejnení článku prof. Beňu sme boli upozornení na dve závažné výpovede v Právnych listoch na dané témy. Napokon dnes TASR uverejnila výzvu takmer 150 právnikov na dôsledné zachovávanie právneho štátu.

Prvý je z 29. 12. 2020, autorom je JUDr. Peter Šamko, sudca Krajského súdu v Bratislave. V úvode píše: „V ro­ku 2020 ma v tres­tnom prá­ve prek­va­pi­la až ná­bo­žen­ská vie­ra v prav­di­vosť vý­po­ve­dí ka­júc­ni­kov (spolu­pra­cu­jú­cich ob­vi­ne­ných, či ko­run­ných sved­kov). Or­gá­ny čin­né v tres­tnom ko­na­ní vo svo­jich uz­ne­se­niach o vzne­se­ní ob­vi­ne­nia, sú­dy vo svo­jich vä­zob­ných uz­ne­se­niach, či via­ce­ré mé­diá vo svo­jich opa­ku­jú­cich sa člán­koch sa pri tej­to té­me dos­lo­va až pred­há­ňa­li v hľa­da­ní tých správ­nych ar­gu­men­tov, z kto­rých pred­sa mu­sí byť kaž­dé­mu jas­né, že ka­júc­nik ne­má dô­vod kla­mať, ho­vo­rí prav­du a ak niek­to kla­me, tak to mu­sí byť prá­ve oso­ba vo­či kto­rej ka­júc­nik vy­po­ve­dá.“
Celý článok tu:
Kult kajúcnika ako trend roku 2020 alebo čo nás môže naučiť prípad prokurátora JUDr. Jozefa Mamráka.

Druhý je zo 16. 1. 2021, autorom je advokát, JUDr. Martin Ribár. V úvode píše: „V člán­ku čer­pám zo svo­jich dl­ho­do­bých osob­ných skú­se­nos­tí a poz­nat­kov ako ad­vo­ká­ta pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by v tres­tných ve­ciach a od 28.10.2019 aj z osob­ných  skú­se­nos­tí  vä­zob­né­ho stí­ha­nia v ko­lúz­nej väz­be v spo­je­ní s vy­uží­va­ním in­šti­tú­tu ka­júc­ni­ka. Môj člá­nok nie je ob­ha­jo­bou v mo­jom tres­tnom ko­na­ní – cí­tim však pot­re­bu vy­jad­riť sa ku sku­toč­nos­tiam uve­de­ných v člán­koch JUDr. Šam­ka, pou­ká­zať na reál­ne pod­mien­ky vo vý­ko­ne väz­by, naj­mä ko­lúz­nej, ako aj na niek­to­ré ne­žia­dú­ce tren­dy v tres­tnom ko­na­ní, kto­ré sú žiaľ v pos­led­nej do­be príl­iš čas­to prí­tom­né v tres­tných ko­na­niach pri vy­uží­va­ní in­šti­tú­tu ka­júc­ni­ka.“
Celý článok tu:
„Pohľad z oboch strán mreží na nadužívanie kolúznej väzby a inštitútu kajúcnika v trestných konaniach.“

Napokon čerstvá správa TASR: „Takmer 150 sudcov, advokátov a príslušníkov ďalších právnických profesií v utorok zverejnilo výzvu na dôsledné zachovávanie princípov právneho štátu v SR.
Sformulovali v nej výhrady k viacerým udalostiam, ku ktorým podľa signatárov došlo a dochádza v SR a ktoré majú za následok porušovanie princípov právneho štátu. TASR o tom informovali sudcovia Okresného súdu Bratislava II Patrik Števík a Eva Bieliková.
(...)
Signatári kritizujú aj spôsob využívania inštitútu spolupracujúceho svedka či podmienky výkonu kolúznej väzby v SR. Upozorňujú pritom na urýchlenú potrebu ich zosúladenia s európskymi štandardmi. „Za veľký problém považujeme aj vzťah orgánov činných v trestnom konaní a médií, pričom negatívne vnímame úniky zo spisov a zverejňovanie zápisníc obvinených z prípravného konania v celom znení," píše sa vo výzve.“
Celá správa TASR tu:
Sudcovia a advokáti vyzývajú na zachovanie princípov právneho štátu

SÚVISIACE:
Branislav Fábry: Etické pravidlá pre sudcov a vzťahy s novinármi


Úvodná kresba: Ľubomír Kotrha, detail

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama