Reklama
Reklama

Čo urobiť pre podnikateľov?

Počet zobrazení: 3015

Členovia Spoločnosti pre občanov Slovenska na svojom ostatnom stretnutí diskutovali o ekonomickom prostredí a podmienkach  pre vznik a fungovanie malých a stredných podnikov na Slovensku. V diskusii sa v tomto kontexte okrem iného zaoberali  aj námetmi pre zlepšenie podnikateľského prostredia, tak ako boli predložené na januárové zasadnutie Vlády SR.

I keď problematika malého a stredného podnikania je široko diskutovaná, v skutočnosti však neexistuje exaktná definícia toho, čo sa v slovenských podmienkach pod pojmom malý a stredný podnik rozumie. Ide najmä o definovanie počtu zamestnancov či objemu výroby. Nejednoznačnosť tohto pojmu spôsobuje, že sa pod klišé podpory tomuto segmentu podnikania skrývajú často propagandistické a inak nejasné aktivity inštitúcií, ktoré by mu mali  podporu poskytovať.

Pre podporu malého a stredného podnikania zohráva kľúčovú úlohu finančný sektor. Úloha finančného sektora pre rozvoj tohto segmentu hospodárstva sa dlhodobo podcenila. Aj dnes sme svedkami toho, že finančné inštitúcie preferujú bezpečnosť svojich ziskov pred podporou rozvoja malých a stredných podnikov. Sme svedkami toho, že viac sa orientujú na bezrizikový nákup  štátnych dlhopisov, štátnych pokladničných poukážok a iných štátmi garantovaných finančných aktív pred poskytovaním úverov podnikom. V tejto súvislosti musí ďaleko aktívnejšiu úlohu včítane prijímania rizík, zohrať ako Slovenská záručná a rozvojová banka tak aj Eximbanka SR.

Za obzvlášť dôležité považujeme prijatie zásadných nástrojov v daňovej oblasti pre podporu výskumu a vývoja tak, ako to navrhuje aj minister hospodárstva. Táto oblasť je dlhodobo poddimenzovaná a musí zohrať zásadnú úlohu pri zvýšení konkurencieschopnosti slovenskej výroby.

Doterajší vývoj slovenskej ekonomiky potvrdzuje, že neoliberálny koncept hospodárskej politiky sám osebe nerezultuje do efektívnejšieho využívania pracovnej sily ani vytváraniu rovnakých šancí pre každý jednotlivý ekonomický subjekt. Potvrdzuje sa, že je nevyhnutná zrozumiteľná stratégia rozvoja ekonomiky.

Za dôležité preto považujeme rehabilitáciu štátu ako organizátora a agenta hospodárskych programov. Je na čase zbaviť túto oblasť ideologických predsudkov a jasne definovať miesto štátu v ekonomike a formulovať hospodársku politiku  v súlade so stratégiou rozvoja a úlohy malého a stredného podnikania. Bez takej stratégie nemožno počítať s úspechom hospodárskej politiky v dlhodobejšom časovom horizonte. V tejto súvislosti akcentujeme, že akoby sa zabudlo na s veľkou slávou prijatú Stratégiu rozvoja Slovenska do roku 2020. Aj ona musí zohrávať významnú úlohu pri organizovaní hospodárskeho života. Kým napríklad v Poľsku existuje štátny Inštitút pre stratégiu, na Slovenku ako by sa po prijatí tohto dokumentu vody zatvorili. Tu je treba pripomenúť i úlohu dnešnej opozície, ktorá počas svojho krátkeho vládnutia tento dokument marginalizovala, ak nie sa pokúsila odložiť ad acta. Preto bude vhodné pri oživení prác na Stratégii aktivizovať čím širší vejár subjektov vrátane podnikovej sféry, neziskových organizácií i opozície tak, aby sa Stratégia nestala len dokumentom. ktorý bude využívať len táto vláda a po jej odchode upadne znovu do zabudnutia. Na takúto diskusiu by sa mala využiť aj pôda výborov NR SR. Pripomíname, že rozkvet Slovenska je vecou občanov a nielen tej či onej vlády.

V diskusii zaznela výrazná podpora počinu ministra hospodárstva SR, ktorý sa po prvý krát pokúsil definovať niektoré problémy, ktoré trápia malé a stredné podniky na Slovensku. Členovia spoločnosti sa stotožnili z väčšinou navrhovaných opatrení a odporúčajú vláde Slovenskej republiky po ich dopracovaní ich aj urýchlene prijať

Bratislava 15. 1. 2013

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     

Komentáre

Obrázok používateľa Peter Zajac-Vanka
#1
Peter Zajac-Vanka
24. január 2013, 22:55

To je pre túto novú webstránku Slova príznačné:

Vychádza tu prehlásenie nejakého SPOSU, triezvo "žiadajúce" vládu o podporu malého a stredného podnikania.

Páni, tu na ľavicovom webe by nemalo (ale asi nie od Vás) zaznieť:

"A čo urobia podnikatelia pre slovenský národ v kríze?" Hm?

Viete, som teraz priamo na "fronte" podnikania na Slovensku a vidím to priamo z prvej línie:

po 23 rokoch BUDOVANIA KAPITALIZMU NA SLOVENSKU je už dosť smiešne žiadať štát o podporu podnikateľov - pretože tí, ktorí to vedia, podnikajú, tí, ktorí to nevedeli, už nie sú podnikateľmi ( buď sú "zavodou" podvodnými čachrami, alebo skončili v basách, po súdoch, v samovraždách, sú v dlžobách a preklínajú chvíľu, ke´d sa dali "na podnikanie" nahuckať ideami liberalizmu.

Tí, ktorí dnes podnikajú, nepotrebujú podporu "štátu". Potrebujú TRHY, na ktoré by umiestňovali svoju produkciu.Potrebujú ZDROJE, ktoré ich nebudú ruinovať pri každom znížení cash-flow, teda mesačného toku peňazí - tak ako to "naše" medzinárodné banky s radosťou robia, a potrebujú predovšetkým kvalitných odborníkov, riadiacich pracovníkov, ktorí nebudú iba "bábkami" zamestnanými majiteľmi z pozadia na vyžmýkavanie zisku z podkapitalizovaných prevádzok doslova za každú cenu.

Ešte som nevidel na Slovensku nijakého Baťu, ani Čubu, ale dokonca ani Manderlu a Brouka či Babku z prvej ČSR, ktorí by konečne povedali pravdu:

že VLASTNÍSTVO ZAVäZUJE!!! A teda ak potrebujem predávať, potrebujem aj vyrábať, ak potrebujem vyrábať, potrebujem zaškoliť a zamestnať ľudí, ak ich zaškolím  a zamestnám, potrebujem ich motivovať a udržať ich čo najdhšie vo svojom podniku.To, čo sa udialo za posledné roky, to je MASAKER prácischopného obyvateľstva na Slovensku, 14 percent práceschopného obyvateľstva Slovenska hnije doma, tu už nejde o to, že nezarába, ale hnije doma - a Vy tu, páni, trepete čosi o "pomoci podnikateľom?" FUJ!

Obrázok používateľa Peter Zajac-Vanka
#2
Peter Zajac-Vanka
25. január 2013, 01:08

Úloha ministra hospodárstva SR

doplňujúco ešte reagujem na:

" V diskusii zaznela výrazná podpora počinu ministra hospodárstva SR, ktorý sa po prvý krát pokúsil definovať niektoré problémy, ktoré trápia malé a stredné podniky na Slovensku. Členovia spoločnosti sa stotožnili z väčšinou navrhovaných opatrení a odporúčajú vláde Slovenskej republiky po ich dopracovaní ich aj urýchlene prijať"

Nemal by minister hospodárstva skôr než prideľovaním dotácií podkapitalizovaným a doteraz neschopným podnikateľom,

zaoberať sa,

kde sú tie TRHY  pre slovenské podniky?

Viete, sú územia na východo-východ od našej malej republiky, kde poznajú Československo, dodnes tam jazdia naše autobusy, električky, trolejbusy, ale tie už dlhé roky nik neservisuje. To nezachráni dotácia na chránenú dieľňu ktorá vyrába šúpolové bábiky, verte mi.

Sú krajiny, ktoré by potrebovali zalesňovať, a tie krajiny majú na to aj peniaze, ale nemajú technológie a odborníkov na to. Ale to nezachráni dotácia na výrobu slaných tyčiniek pre pani podnikateľsku, ktorá inak nedokáže zamestnať štyroch ndezamestnaných.

Sú krajiny, ktoré by radi pili našu dobrú minerálnu vodu a zaplatili by aj prepravu, ale to by pán minister musel vycestovať, jednať o dodávkach s tamojším ministrom pre zdravotníctvo a potraviny a hlavne by potom už bolo zbytočné dotovať zo štátneho rozpočtu malú eseró, ktorá rada šroubuje malé príruby pre výrobcu plastových okien.

Nás zabíja "malosť" slovenského náhľadu na podnikanie, pričom svet je hladný po našich službách a tovaroch, iba že my ich nedokážeme nielen spropagovať, ale ani zorganizovať výrobu a export pre ne. Dúfam, že pán riaditeľ EXIM Banky Ing.Lichnovský, inak môj spolužiak, nepodľahne ministerskému tlaku poskytovať poistenia pre "výrobcu" sáčkov do vysávačov, či pre exportéra "štuplíkov do flaštičiek", ale poobhliadne sa po Slovensku po firmách, ktoré skutočne ako ľadoborec prerážajú bariéry zahraničného obchodu a konkurujú na svetových trhoch - tam má byť definovaná podpora štátu, tam treba podporiť slovenské podniky pri prerážaní na svetové TRHY, nie dotáciami chránených dielní, preboha....

Obrázok používateľa koncek
#3
Peter Konček
26. január 2013, 19:54

Po prečítaní vyhlásenia sa vôbec nečudujem, že podnikateľské prostredie na Slovensku je úplne zdevastované. Toľko všeobecných drístov som už dávano nečítal. Autori netušia čo sa vlastne na Slovensku deje. Možno by pomohlo od teórie prejsť do praxe, teda z kancelárií a od počítačov k reálnemu poznaniu podnikateľského prostredia na Slovensku. 

Obrázok používateľa Peter Zajac-Vanka
#4
Peter Zajac-Vanka
29. január 2013, 22:41

Jediný správny krok pre podnikateľov - poslať ich hľadať trhy

Už tu mám monológy, dotknutí členovia S.P.O.S. sa ani len neozvali. Jediný správny krok odvtedy urobil riaditeľ SARIO, keď začína orientovať svoje činnosti na posielanie našich podnikateľov na Východo-východ, nech si tam hľadajú svoje trhy - teraz bude akcia Astrachaň, potom ďalšie aktivity na rusky a čínsky hovoriacich trhoch.  Jeden takýto zákazník ak "zaberie" - a budeme potrebovať celý "klaster" subdodávateľov aby sme stačili plniť ročné objednávky takého zákazníka...

Obrázok používateľa Peter Zajac-Vanka
#5
Peter Zajac-Vanka
29. január 2013, 22:44

Áno, podnikateľské prostredie je zdevastované

mátep pravdu, konček, celé podnikateľské odvetvia čakajú na záchranu od Eurofondov tak ako bangladéšska ekonomika čaká na medzinárodnú pomoc po záplavách - natrčia ruky, spíšu projekty a konzumujú to, čo má patriť na partnerské spolupodnikanie. Kým sa na to príde, sú dávno v osobnom krachu...

Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama