Ďalší krok na ceste k čínskej superveľmoci

Počet zobrazení: 4570

Najväčšou politickou udalosťou tohto roku v Číne, ktorá pozorne sledovali aj v zahraničí, bol 19. zjazd Komunistickej strany Číny (ďalej len KSČ). V systéme distribúcie politickej moci a jej zmeny vytvorenom v tomto storočí v Číne sme svedkami špecifických zhruba desaťročných cyklov, v ktorých sa tento proces uskutočňuje.

Základná otázka, ktorá priťahovala pozornosť západných politicko-mediálnych kruhov, bola spojená s tým, či sa podarí súčasnému čínskemu vodcovi Si Ťin-pchingovi, ktorý sa nachádza v polovici tohto cyklu, upevniť svoju moc. Záujem bol ešte väčší o obsahovú stránku zjazdových materiálov, prípadne vystúpení na ňom i jeho mediálnu prezentáciu, čo všetko hovorí o tom, ako Peking hodnotí situáciu a vývoj doma i vo svete a čo chce presadzovať.

Na zjazde sa piate čínske vedenie na čele so Si Ťin-pchingom, ktorý je aj prezidentom ČĽR, symbolicky prihlásilo ku kontinuite s minulosťou. V prvom rade predsedníctva rokovania sedeli politickí veteráni – bývalí generálni tajomníci strany Ťiang Ce-min (*1926) a Chu Ťin-tchao (*1942), ako aj bývalí predsedovia vlády Li-Pcheng (*1928), Ču Žung-ťi (*1928) a Wen Ťia-pao (*1942). Najstarší prítomný bývalý člen Stáleho výboru Politbyra, ktorý v ňom bol ešte v rokoch 1989 – 1992, patriaci k druhej generácii čínskych vodcov, Sung-pching, sa v apríli dožil 100 rokov.

Hlavný referát – správa Ústredného výboru (ďalej len ÚV) zjazdu strany –, ktorý tri a pol hodiny prednášal Si Ťin-pching ako generálny tajomník, mal názov „Dosiahnutie rozhodujúceho víťazstva pri budovaní spoločnosti strednej hojnosti, dosiahnutie veľkého víťazstva socializmu s čínskymi črtami v novej ére“. V nadväznosti naň boli prijaté ďalšie dokumenty politického charakteru.

Zjazd zvolil nový ústredný výbor s 204 členmi (a 160 kandidátmi), z ktorých je 70 % nových. Ten zo svojich radov na prvom zasadnutí volil užšie, najvyššie orgány KSČ: Politbyro a jeho Stály výbor. Do Politbyra bolo zvolených 25 osôb (z toho jedna žena) vo veku od 55 do 67 rokov a do Stáleho výboru, ktorý možno označiť za hlavné centrum moci aj v celom štáte, sa dostalo sedem osôb.

Došlo k radikálnej obnove Stáleho výboru. Okrem Si Ťin-pchinga (*1953), ktorý bol znovu zvolený za generálneho tajomníka strany, si túto pozíciu udržal len predseda vlády Li Kche-čchiang (*1955). Ďalší členovia výboru sú noví: zástupca predsedu vlády (tretí v poradí) Wang Jang (*1955), vedúci tajomník strany v Šanghaji Chang Čen (*1954), vedúci kancelárie ÚV KSČ Li Čan-šu (*1950), vedúci organizačného oddelenia ÚV KSČ Čao Le-ťi (*1957) a vedúci Strediska politických výskumov pri ÚV KSČ – hlavný ideológ strany, teoretik mäkkej sily ČĽR a odborník na čínsko-americké vzťahy Wang Chu-ning (*1955).

Očakáva sa, že viacerí z nich prejdú, resp. budú zvolení v krátkom čase, najmä po pravidelnom jarnom zasadnutí Všečínskeho zhromaždenia ľudových zástupcov, do iných funkcií. Predsedom zhromaždenia, ktorý je v štáte osobou č. 2, by sa mohol stať Li Čan-šu.

Napriek veľkej obmene zloženia výboru sa však jednoznačne nevyriešila otázka nástupcu Siho, lebo okrem jedného staršieho ide o jeho rovesníkov, mladších len o niekoľko rokov. Nenaplnila sa ani zásada, že dvaja členovia by mali byť mladší ako 57 rokov, aby sa pripravili na prevzatie funkcie generálneho tajomníka spolu s prezidentskou pozíciou a predsedu vlády. A tak zostáva aj alternatíva, že súčasný generálny tajomník a prezident môže vykonávať funkcie aj v treťom období.

Pozícia i autorita Siho v strane sa jednoznačne posilnila. Začalo sa to už dávnejšie už pred zjazdom, keď bol na vlani na pléne ÚV zaradený do „jadra“ strany. Táto pocta sa zatiaľ udelila len hlavám prvých troch generácií čínskych vodcov Mao Ce-tungovi, Teng Siao-pchingovi a Ťiang Ce-minovi.  

Okrem toho sa do stanov strany dostala popri záveroch o tom, že strana sa riadi marxizmom-leninizmom, myšlienkami Mao Ce-tunga, teóriou Teng Siao-pchinga, teóriou o troch reprezentáciách a vedeckým chápaním vývoja sveta, aj pasáž o myšlienkach Si Ťin-pchinga. Poukazuje sa v nich na socializmus s čínskymi črtami. Si je po Maovi len druhý čínsky komunistický vodca, ktorého ideám sa ešte za jeho života dostalo takejto pocty.

V prejave na zjazde bolo charakterizovaných 14 základných čŕt čínskeho socializmu. Spomenieme len tri prvé: je nevyhnutné zabezpečiť vedúcu úlohy strany na všetkých smeroch; všetky kroky a opatrenia sa uskutočňujú v záujme ľudu; všetko zahrňujúci proces reforiem sa bude rozvíjať.   

Zaujímavé je aj zaradenie pasáže o absolútnom vedení ozbrojených síl stranou do stanov strany. Ide aj o súvislosť s vyjadreniami, kde Si uviedol, že Čína musí upraviť svoju pohľady na bezpečnosť a vybudovať ozbrojené sily na úrovni najsilnejších štátov svete. Vojenská reforma v Číne začala v roku 2015 a má byť dokončená v roku 2020. Si vyhlásil, že Peking nič nezľaví z politiky jednej Číny a nebude tolerovať žiadne snahy o nezávislosť Taiwanu. Podporil aj výstavbu umelých ostrovov v spornej oblasti Juhočínskeho mora.

Zjazd ukázal, že Čína stojí pevne na zemi a s optimizmom pozerá na budúcnosť výstavby socializmu s čínskymi črtami. Napriek kuvičím hlasom neoliberálnych ekonómov, ktorý svet zaviedli do nesmierne hlbokej a rozsiahlej krízy, sa KSČ nebojí, že čínska „bublina“ spľasne.  Okrem sociálno-ekonomických a právnych krokov, ktoré majú prispieť k rozvoju Číny na jej ceste k pozícii superveľmoci, výrazne odlišnej od tej, akú dnes predstavujú USA, sa pozornosť venovala aj samotnej strane ako záruke tejto cesty. Poukázalo sa na potrebu zaistenia tvrdých metód jej riadenia, rozvíjania jej jednoty, ideologickej výchovy a socialistickej morálky v nej, čo všetko vyžaduje aj zvyšovanie jej disciplíny.
 

Autor prednáša medzinárodné vzťahy na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Komentár vyšiel v Literárnom týždenníku 37 – 38/2017

 

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984