Reklama
Reklama

Dohoda uzavřena, vláda sestavena

V Itálii se čeká na vyjádření prezidenta republiky
Počet zobrazení: 4621
Naděžda Bonavanturová píše v časopise !Argument o formovaní novej vlády v Taliansku. Na čom konkrétne sa obe koaličné strany dohodli?

 

V úterý v 18.00 odnesl Matteo Salvini prezidentovi Sergiovi Mattarellovi společný program Hnutí pěti hvězd a středopravé koalice pod vedením strany Lega a společný návrh personálního složení nové vlády.  Program byl hotov v pátek večer a v sobotu a v neděli byl schvalován přímým hlasováním voličů jak středopravé koalice, tak Hnutí pěti hvězd, podpisové akce se zúčastnilo obrovské množství lidí, i těch, kteří nešli volit, přičemž v 97 procentech lidé s programem vyslovili souhlas. Teprve když takto získali Di Maio a Salvini mandát k uzavření spojenectví a k předložení programu prezidentovi, odebral se Salvini na Quirinál, za ony již čtenářům známé zavřené dveře.  Když asi po dvou hodinách vyšel, usmíval se a prohlásil: jsme připraveni. Máme program, máme tým. S ironickým úsměvem komentoval výkřiky, které se začínají ozývat tu z Francie, tu z Německa, tu z Financial Times, které hovoří dokonce o konci demokracie v Itálii a o Výmarské republice. Doporučil nejmenovanému německému ministrovi, aby se staral o Německo, o dobro Itálie se totiž postará nová italská vláda. Každý týden mají být kroky této „antidemokratické vlády“ konzultovány s občany stejně, jako byl konzultován a sestavován volební program. Každý týden Matteo Salvini předstoupí znovu před voliče a sdělí jim, jak pokračuje plnění programu, co se daří, co se nedaří, proč a co bude uděláno, aby se to podařilo, protože vláda bude vládnout společně s voliči, a ne voličům. Uvádí na pravou míru mistrování z Bruselu: ano, při vší úctě, jak můžeme přijímat vaše rady, když v době, kdy jsme vás poslouchali na slovo, vzrostl veřejný dluh o 300 miliard, nezaměstnanost, prekariát a chudoba dosáhly historického maxima, porodnost historického minima, a dvacet procent Italů bere psychofarmaka, protože nevidí nejmenší perspektivu?

Bez práce – a to ne na časově omezenou smlouvu za tři eura za hodinu, ale na stabilní pracovní smlouvu za důstojný plat – nelze založit rodinu a mít děti, bez stability práce není ekonomický  růst, bez ekonomického růstu nelze snížit ani onen slavný veřejný dluh.  „Nikdo nemusí mít strach – Brusel bude v maximální míře respektován, ale nebudeme už sluhy, žádné ‚ano, pane‘, když bude poškozována Itálie, řekneme: je nám líto, ale tohle ne a basta! Prekariát zabíjí. Úsporná opatření zabíjejí. Škrty v sociální oblasti zabíjejí. Nekontrolovaná imigrace zabíjí. Evropské závazky a omezení zabíjejí. Není možné, aby tahle země žila ze strachu, z nejistoty a z prekariátu, z psychofarmak.“…

italbeh.jpg  Kresba: Ľubomír Kotrha

„Křik o dluhu, spredu, riziku, který se již zvedá, není kritika, protože je možné kritizovat věci, teprve, když jsou udělány, to, co slyšíme, není kritika, ale předsudky, navíc od těch, kdo dovedli zemi do současné nesnesitelné situace. A to prý: uskrovňujte se v zájmu dětí, aby se měly lépe – a zatím byla Itálie stále více devastována. Cílem této vlády je nechat dětem Itálii lepší. Takže se do toho všichni pustíme“.

Toto je zjednodušený obsah 58 stran programu:

Fungování vlády a parlamentních skupin

“Chceme posílit důvěru v naši demokracii a ve státní instituce“.

Skupiny v parlamentu budou spolupracovat, bude zde smírčí rada a závazek nezahnat protivníka do menšinové pozice i v otázkách, které nejsou obsaženy v programu. Di Maio a Salvini se společně zavazují, že převedou body programu do praxe vlády. Pokud budou na některé otázky, neobsažené v programu, odlišné názory, bude se hledat společné řešení, pokud se k němu nedospěje, převezme záležitost smírčí výbor, složený z premiéra, z předsedů obou stran, z předsedů obou parlamentních skupin v poslanecké sněmovně a v senátu a kompetentní ministři. Podstatné je, že vůči Bruselu musí vláda vystupovat kompaktně a jednotně.

Etický kodex členů vlády:

Ve vládě nemohou být lidé odsouzení za praní špinavých peněz, mafii, korupci, zpronevěru a falšování účetnictví, včetně těch, kdo vědí, že jsou za podobné skutky vyšetřováni, a také členové zednářských lóží a osoby ve střetu zájmů.

Smlouva předpovídá pětileté období realizace programu a ověřování dosažených výsledků v polovině období. Vše bude publikováno na internetu.

Smlouva nemá vliv na regionální volby, kde oba partneři budou vystupovat odděleně, ale vzájemně korektně.

Voda je společným veřejným vlastnictvím

Je to bod z programu M5 hvězd – tedy jedna z pěti hvězd, které tvoří jeho základ. Tento požadavek vyplynul z referenda v roce 2011. Bude se investovat do rozvodné sítě a nahrazení materiálů škodících zdraví bezpečnými látkami.

Zemědělství a rybolov made in Italy

Předcházející vlády nehájily tato odvětví, to se teď změní, dokumenty EU musí být nejprve schváleny parlamentem národních států. Musí být odstraněna některá existující omezení.

Životní prostředí, zelená ekonomika, žádný odpad.

Tento bod obsahovaly programy obou partnerů, Lega dodala konkrétní model ekologického fungování provincie Treviso. Bod obsahuje řadu konkrétních opatření, např. zmapování zamoření azbestem počínaje školami a postup odstraňování,  při řešení následků zemětřesení konečně přejít od řečí k realizaci, vyřešit zamoření přístavu a průmyslové zóny Tarentu atd.

Banka pro investice a úspory

Plánuje se banka pro investice a rozvoj ekonomiky a podniků, se státní garancí. Dozor nad ní bude vykonávat orgán veřejné kontroly, za účasti ministrů ekonomiky a rozvoje, bude se podílet na financování malých a středních firem a na financování iniciativ ve veřejném či strategickém státním zájmu.

Ochrana úspor – zostření trestů za zaviněné úpadky, odškodnění střadatelů. Revidovat parametry ratingu. Oddělení bank, poskytujících úvěry pro veřejnost od investičních bank. Zákaz zákroků proti dlužníkům bez soudního projednání a rozsudku.

Střet zájmů

Střet zájmů rozšířen i na osoby, které mají vliv na politická rozhodnutí, jako starostové velkých měst nebo vedoucí zainteresovaných společností.

Kultura

Stát se musí kromě ochrany kulturních hodnot starat o valorizaci uměleckých děl a památek.

Veřejný dluh a deficit

Vláda se zaměří na snížení veřejného dluhu, ale nikoli daněmi a úspornými opatřeními, ale růstem HDP povzbuzením vnitřní poptávky a politikou podpory kupní síly rodin. Deficit po přehodnocení dohod s EU bude plánován v horizontu více let. Finanční zdroje budou získány též snížením plýtvání veřejnými penězi na soukromé cíle. Prostředky vynakládané na veřejné investice nebudou zahrnovány do aktuálního deficitu.

Obrana

Zvážit, zda italská účast na zahraničních misích je v národním zájmu, nebo ne. Posílit bezpečnostní složky, zvýšit početní stavy policie, zlepšit podmínky práce a života lidí, zaměstnaných u policie a ve vojsku.

Zahraničí

Na žádost prezidenta Sergia Mattarelly se v programu zmiňuje explicitně členství v NATO a USA jsou zmíněny jako privilegovaný spojenec, Rusko je však současně definováno jako ekonomický a obchodní partner a úkolem nové vlády je okamžitě zrušit sankce. Je nutné uznat roli Ruska jako strategického partnera při mezinárodním řešení regionálních krizí, jako například v Sýrii, v Jemenu, v Lybii. Posílit spolupráci se zeměmi, které bojují proti terorismu na jihu Evropy.

Daně, rovná daň a zjednodušení daní

Zrušení klauzulí EU, které požadují zvyšování DPH a spotřební daně. Zavedení rovné daně 20 a 15 procent, pro rodiny se počítá s odpočtem 3000 euro na základě příjmů, osoby s nízkými příjmy nebudou zdaněny vůbec. Zkrácení doby zpracování daňových přiznání, důkazní povinnost má stát. Zostřit postih velkých daňových úniků, trestat takové případy vězením. U menších dluhů se má postupovat individuálně tak, aby občan byl schopen dluh splatit. Klíčové slovo je daňový smír, aniž by však byly dluhy odpuštěny. V mezinárodním měřítku se má dosáhnout takové výměny informací, aby bylo možné zdanit velké zahraniční kapitály.

Rychlé a výkonné soudy

Reorganizace a zefektivnění soudnictví, oddělení od politiky. Zavedení kalendáře průběhu soudního řízení.

Legitimní obrana. Pojem legitimní obrany bude znovu definován a rozšířen tak, aby zaručil občanu právo na sebeobranu a na obranu obydlí v případě napadení či vniknutí do domu. Mají být odstraněny veškeré pochybnosti o tom, co je to legitimní obrana oběti trestného činu.

Zavedení zkráceného trestního řízení u závažných zločinů trestaných doživotím- např. spiknutí za účelem páchání trestné činnosti, ekologické zločiny, porušení zákonů týkajících se imigrace. Zostření postihů za znásilnění, domácí násilí, násilí proti ženám, dětem, důchodcům. Zvláštní školení a instruktáž bezpečnostních složek, přijímajících oznámení násilí proti ženám. Omezení snížení trestní zodpovědnosti na skutečně dětský věk.

Zrušit opatření předchozích vlád, která měla vyprázdnit věznice převedením mnoha deliktů z trestných činů na administrativní přestupky a přestupky v rámci občanského práva. Zostřit postih za krádež v bytě, loupež, pouliční krádež a podvedení starých lidí.

Ekologické zločiny – implementace zákonů o zločinech proti životnímu prostředí a proti zvířatům.

Mafie – zostřit postihy v případě ovlivňování politiků mafií, konfiskace majetků.

Místo vyprazdňování věznic bagatelizací trestných činů bude stát stavět nové struktury a přijímat nové pracovníky ostrahy věznic.

Imigrace

Redukce přílivu imigrantů na hranicích, kontrola nad evropskými misemi ve Středomoří, případně zákaz operování v italských přístavech, sdílených s jinými zeměmi EU. Zastavení byznysu s imigrací a odstranění mezinárodních kriminálních organizací, které se tímto obchodem s lidmi zabývají.

Je nutné, aby žádosti o azyl byly posuzovány na vyslanectví v zemích původu nebo v tranzitních strukturách, zaručujících dodržování lidských práv a pokud bude azyl přiznán, byly tyto osoby rozdělovány podle spravedlivého klíče do všech zemí EU. Je nutné revidovat normy o slučování rodin a sociální podpoře – zabránit zneužívání. Okamžité vyhoštění z Itálie, pokud bude azylant přistižen při trestných činech. Zablokování prodeje zbraní do míst konfliktů.

Islám a mešity: zřízení rejstříku imámů, kázání v italštině, zprůhlednění financování stavby mešit a kultovních míst. Kontrola mešit a okamžité uzavření a postih v případě, že bude zjištěno, že jde o centrum radikálního islamismu nebo o neregulérně zřízené kultovní místo.

Ubytování azylantů – kontrola výdajů a fondů, povinnost zveřejňovat účetnictví pro provozovatele ubytovacích zařízení. Zrušení soukromého provozování ubytovacích služeb pro azylanty a jejich převedení pod regionální správu. V každém regionu musí být alespoň jedno zařízení zajišťující dočasný pobyt před repatriací. Pobyt osob v tomto zařízení musí být zajištěn tak, aby během maximálně osmnácti měsíců proběhla repatriace.

Práce

Zavedení zákona o minimální hodinové mzdě. Konec neplacených stáží, praxí a brigád. Posílení úřadů práce. Stabilní pracovní smlouvy na dobu neurčitou a zjednodušení byrokracie pro zaměstnavatele. Podpora malých podniků a drobného samostatného podnikání (mikropodnikání).

Boj s korupcí

Přísné antikorupční zákony, zvýšení trestů, znemožnění dohodnout se o slevách z trestu či alternativních trestech. Zákaz veřejné činnosti pro odsouzené. Možnost používat nahrávky a tajné agenty.

Ministerstvo pro zdravotně postižené.

Reforma celého nepostačujícího systému přidělování podpory a práce chráněným kategoriím, zvýšení příslušné položky ve státním rozpočtu. Odstranění architektonických bariér.

Důchody- zrušení zákona Fornero

Bude vynaloženo 5 miliard euro na to, aby mohly jít do důchodu kategorie, které zatím nemohly, napříště budou mít možnost jít do důchodu všichni, pro něž bude součet věku a let, kdy platili příspěvky, roven stu. Ženy budou moci jít do důchodu mezi 57-58 lety života a po 35 letech placení příspěvků.

Podpora rodin

Posílení rozpočtu regionů tak, aby mohly podporovat rodiny. Školky zdarma pro rodiny Italů i cizinců, kteří sídlí regulérně v Itálii alespoň pět let. Struktury a aktivity pro důchodce. Prodloužení mateřské dovolené, zvýšení příspěvků, daňové úlevy pro firmy, které zaměstnávají matky s dětmi. Nulové DPH na výrobky pro děti. Odpočet výdajů na jesle a hlídání dětí od daní.

Základní příjem

Kdo jej bude pobírat, bude musit přijmout nabídky veřejných prací od úřadů práce, v případě odmítnutí nebude vyplácen. Bude na to vyčleněno 17 miliard ročně. Do reorganizace a rozšíření úřadů práce mají být investovány dvě miliardy. Od institucí EU bude požadováno, aby na to poskytly 20 procent z Evropského sociálního fondu. Bude zajištěn základní nepodmíněný důchod pro důchodce, kteří žijí pod hranicí chudoby.

Reformy institucí, autonomie, přímá demokracie

Snížení počtu poslanců parlamentu na 400 a senátorů na 200. Závazek mandátu za stranu, za níž byl poslanec zvolen, což zabrání přeběhlictví. Posílení schvalovacího referenda, odstranění kvóra, povinnost, aby se k němu parlament vyjádřil a stanovil k tomu datum. Průhledné financování stran a finanční aktivity nadací, vázaných na strany.

Jasné zakotvení principu převahy italské ústavy nad unijním právem v zákonech. Všem regionům, které požádají o větší autonomii, to bude umožněno a bude použit již fungující lombardský model přesunu kompetencí a zdrojů.

Zavedení elektronického občanství od narození, s právem používat zdarma internet a mít možnost kontrolovat práci veřejné správy na základě materiálů, které bude publikovat.

Zdravotnictví 

Výběr vedoucích pracovníků podle zásluh a kompetence, nikoli podle politické příslušnosti. Redukce spoluúčasti pacientů na nezbytné minimum. Kontrola a revize neprůhledného systému vedení zdravotnictví a hospodaření s léky, centralizace nákupů. Digitalizace kartoték a receptů.

Direktivně stanovené maximální čekací lhůty tak, aby soukromá zařízení neměla výhody. Bude přijímán další personál. V domovech důchodců budou ve správě zástupci klientů.

Školství

Celý systém zaměstnávání učitelů bude reformován, nebudou neustále přesouváni z místa na místo, bude omezen prekariát mladých učitelů, bude zrušen projekt „Buona scuola“ včetně škodlivého povinného střídání školy a práce bez ohledu na druh práce a zaměření studia.

Bezpečnost, zákonnost, bezpečnostní složky

Významné posílení – modernizace vybavení, spolehlivá výstroj a výzbroj adekvátní hrozbě terorismu, zvýšení počtu policistů, vybavení všech hlídek videokamerou na uniformě, v autě a v cele předběžného zadržení. Vytvořit specializovaná oddělení policie (pohraniční, vlaková, poštovní, námořní). Re

Reorganizace místní policie a zavedení přístupu k centrálním databázím s údaji z vyšetřování (SDI), povinné minimální přístrojové vybavení.

Hasiči – přijmout další zaměstnance, srovnat platy s ostatními bezpečnostními složkami. Stabilní smlouvy na neurčito, opatření, která zabrání fluktuaci.

Zvýšení internetové bezpečnosti, boj proti šikaně, bude odměněn, kdo oznámí šikanu. Naprostý zákaz reklamy na hazard, omezení heren jen na malý počet míst vzdálených od škol a jejich činnosti na několik hodin.

Zrychlit vystěhování nezákonně zabraných obydlí. Pokud je zabrali cizinci, budou repatriováni.

Uzavření všech nelegálních romských kočovnických táborů, postih spalování jedovatého odpadu, povinnost školní docházky – při neplnění odebrání dítěte nebo ztráta rodičovských práv.

Sport

Vládní kontrola financování a hospodaření olympijského výboru. Příspěvky drobným amatérským sportovním spolkům, podpora budování sportovišť řízených sportovními sdruženími.

Jih

Pro italský jih se nepočítá se zvláštními opatřeními, protože všechna opatření, obsažená v tomto programu, mají univerzální platnost a cílí na homogenní rozvoj celého italského území.

Snížení výdajů na politiku a instituce

Zásadní redukce důchodů a výsluh poslanců na systém, platný pro všechny občany, i se zpětnou platností. Zrušení „zlatých penzí“ vyšších než 5000 euro měsíčně, pokud se nezakládají na příspěvcích v odpovídající výši. Úsporné používání služebních aut, státních letadel, eskort.

Doprava, infrastruktury, telekomunikace

Redukce užívání aut na benzin a na naftu, zvýhodnit daňově nákup elektrických a hybridních vozidel, financování cyklostezek a rozvoje železniční dopravy, v přístavech nemůže probíhat jen překládka z lodě na loď, ale vždy i proclení zboží, podpora národního dopravce Alitalia.

Rozhlas a televize – větší průhlednost financování, konec závislosti na politických stranách.

Turistika

Zřízení zvláštního ministerstva pro turistiku. Kromě jiných opatření zrušení pobytové taxy. Daňové zvýhodnění pro firmy, které přijmou mladé. Vypracování jednotné národní platformy pro reklamu, informace a on-line rezervace. Vyloučení nekalé konkurence on line.

EU

Uskutečnit zcela maastrichtskou dohodu, stanovit náplň pojmu Občan EU tak, aby vyjádřil stejné zájmy občanů členských států a zaručil stejná práva pro všechny občany EU na území EU. Rozšířit úzkou spolupráci v oblasti spravedlnosti a vnitra.

Požaduje se posílení role a funkcí Evropského parlamentu jako voleného orgánu. Revidovat měnovou politiku, pakt stability, fiskální kompakt. Opuštění politiky omezující malé a střední podnikání, zabránění vnitřnímu dumpingu, před jakýmkoli ekonomickým zájmem má přednost zdraví. Ochrana Made in Italy. Odstranění škodlivých dopadů Direktivy Bolkestein, na všech úrovních se postavit proti dohodám jako je Ttip, Ceta, MesChina.

Univerzita a výzkum

Posílení financování univerzit a výzkumných pracovišť, synergie s Bankou pro investice. Reforma vysokého uměleckého školství. Zlepšení platových podmínek vyučujících. Odstranění prekariátu. Vytvoření Národního centra výzkumu.

 

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
     
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama