Reklama
Reklama

Európsky parlament potvrdil prísnejšie pravidlá pre ratingové agentúry

Zodpovednosť agentúr za vlastné hodnotenia | Menší dôraz na ratingy pri tvorbe investičných rozhodnutí
Počet zobrazení: 2074

Poslanci v stredu (16. 1. 2012) schválili nové pravidlá určujúce kedy a ako môžu ratingové agentúry hodnotiť štátne dlhy a finančnú situáciu súkromných spoločností. Agentúry budú môcť vydávať nevyžiadané ratingy štátneho dlhu iba v určitých obdobiach a súkromní investori získajú právo žalovať ich pre nedbanlivosť. Podiely agentúr v hodnotených subjektoch budú obmedzené, aby sa zabránilo konfliktu záujmov.

V snahe sprehľadniť tvorbu hodnotení poslanci schválili požiadavku, aby ratingové agentúry ozrejmili kľúčové faktory, na ktorých sa tieto hodnotenia zakladajú. Agentúry by sa mali zdržať snáh o ovplyvnenie štátnych hospodárskych politík a v tejto oblasti by nemali poskytovať žiadne odporúčania. Nové pravidlá už boli predbežne odsúhlasené aj Radou EÚ.

 „Pravidlá v oblasti hodnotenia štátneho dlhu boli vďaka Európskemu parlamentu sprísnené," uviedol spravodajca nových pravidiel poslanec Leonardo Domenici (S&D, IT) dodávajúc, že "toto je iba prvá fáza. Musíme na ňu nadviazať a hľadať ďalšie možnosti," vyhlásil.

 Ratingový kalendár

Nevyžiadané ratingy štátov budú môcť byť publikované najviac trikrát ročne. Dátumy ich publikovania na nasledujúcich rok stanoví samotná ratingová agentúra koncom decembra.  Ratingy by sa zároveň mali publikovať vždy až po uzatvorení obchodných miest v rámci Únie a najmenej jednu hodinu pred ich otvorením.

Zodpovednosť agentúr za vlastné hodnotenia

Ak agentúra úmyselne alebo z hrubej nedbanlivosti poruší pravidlá a ovplyvní tak konečné hodnotenie, investori spoliehajúci sa na daný rating budú mať právo nárokovať si náhradu škody na súde, a to bez ohľadu na to, či medzi investorom a agentúrou existuje nejaký zmluvný vzťah. Medzi takého porušenia pravidiel patrí napríklad vydanie hodnotenia v situácii, kedy bola daná agentúra v konflikte záujmov, alebo publikovanie hodnotení mimo vopred stanoveného kalendára.

Menší dôraz na ratingy pri tvorbe investičných rozhodnutí

V snahe obmedziť nadmerné spoliehanie sa na hodnotenia ratingových agentúr Parlament vyzval finančné inštitúcie, aby sa zamerali na vytvorenie interných hodnotiacich kapacít, ktoré by im umožnili vypracúvať vlastné posúdenia úverových rizík. Európska komisia by zároveň podľa poslancov mala zvážiť možnosť zavedenia európskeho systému pre posúdenie úverovej bonity.

Z právnych predpisov Únie by mali do roku 2020 zmiznúť všetky odkazy na externé ratingy. Finančné inštitúcie by zároveň už nemali byť povinné automaticky predávať aktíva v prípade zníženia ratingu.

Obmedzenie podielov

S cieľom posilniť nezávislosť ratingových agentúr od hodnotených subjektov by sa agentúra mala zdržať vydávania hodnotení alebo zverejniť, že rating môže byť ovplyvnený v prípadoch, keď akcionár alebo člen majúci v držbe aspoň 10 % hlasovacích práv tejto agentúry investoval aj do hodnotenej spoločnosti.

Zmenami prejdú aj pravidlá týkajúce sa vlastníctva podielov v ratingových agentúr. V budúcnosti nebude môcť tá istá osoba vlastniť viac ako 5% podiel vo viac ako jednej ratingovej agentúre s výnimkou prípadov, keď dotknuté agentúry patria do tej istej skupiny.

Správa o nariadení bola schválená pomerom hlasov 579 (za): 58 (proti): 60 (zdržalo sa), správu o smernici podporili poslanci pomerom hlasov 599 (za): 27 (proti): 68 (zdržalo sa).

Reakcie slovenských europoslancov

"Ďalekosiahly vplyv ratingových agentúr na hospodárske subjekty a verejné inštitúcie, ako aj ich osobitné postavenie, je neprijateľné. Regulácia je nevyhnutná v snahe vyhnúť sa nepodloženým ratingom a prispieť tak k lepšiemu fungovaniu finančných trhov. Tvorba ratingov musí byť spojená s jasnými kritériami a metodikou," uviedla poslankyňa Monika Flašíková Beňová (S&D, SK).

"Ratingy z agentúr sú informácie ktoré treba brať do úvahy, avšak tieto agentúry by nemali mať osobitné postavenie a ani ich hodnotenia by nemali automaticky ovplyvňovať činnosť finančných subjektov a situáciu krajín," uviedla poslankyňa Katarína Neveďalová (S&D, SK).

"Pokus o zriadenie Európskej ratingovej agentúry je reakciou na nepriaznivé hodnotenie niektorých členských štátov EÚ medzinárodnými ratingovými agentúrami. Je pravdou, že za finančnou krízou 2009 bolo aj zlyhanie týchto agentúr. Otázkou však ostáva, akú dôveryhodnosť si nová európska agentúra získa?" uviedol poslanec Jaroslav Paška (EFD, SK).

Typ dokumentov: Smernica a nariadenie

Prijatý text bude dostupný tu (zvoľte dátum 16.01.2013)

Sledujte rozpravu zo záznamu (zvoľte dátum 15.01.2013)

Sledujte tlačovú konferenciu naživo (16.01.2013 o 14:30)

Profil spravodajcu: Leonardo Domenici (S&D, IT)

Audiovizuálny materiál pre profesionálov

Priebeh schvaľovania: Nariadenie o ratingových agentúrach

Priebeh schvaľovania: Smernica v súvislosti s nadmerným spoliehaním sa na úverové ratingy

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama