Reklama
Reklama

K návrhu novely zákona o vysokých školách

Počet zobrazení: 1816

V týchto dňoch  je odbornou verejnosťou a reprezentáciami vysokých škôl v Slovenskej republike (SR) diskutovaný návrh novely Zákona 131/2002 Z.z. z 21. februára 2002 o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len Novela) vytvorený na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (MŠVVaŠ). Táto Novela prináša pre vysoké školy v SR zásadné zmeny, ktoré budú mať na vysokoškolské vzdelávanie a vedu na Slovensku negatívny dopad.

Kľúčovým obsahom Novely je zmena riadiacich a rozhodovacích procesov na vysokých školách. Riadenie verejných vysokých škôl SR, v súčasnosti založené na princípoch akademickej samosprávy (akademická obec, akademické senáty, voľba rektorov, dekanov, atď.), je v Novele nahradené najmä direktívnym riadením so zanedbateľnými prvkami akademickej samosprávy. Rozhodujúcim orgánom vysokej školy, ktorý okrem iného volí tiež kandidáta na rektora, je podľa návrhu Novely správna rada vysokej školy. Štyroch z jej ôsmich členov vyberá minister školstva, vedy, výskumu a športu SR. To znamená, že bez priameho alebo nepriameho súhlasu MŠVVaŠ nie je možné na vysokej škole prakticky prijať akékoľvek strategické rozhodnutia. Ďalšie ustanovenia návrhu Novely ďalej prakticky rušia princípy riadenia vysokých škôl prijatých v roku 1990, ktoré boli naplnením požiadaviek vysokých škôl, ako aj celej spoločnosti, spojených zo zmenou politického systému Československej socialistickej republiky, ktorá sa prakticky začala v roku 1989.

Je pravdou, že úroveň vzdelávania v SR na úrovniach všetkých typov škôl vrátane vysokých škôl má dlhodobo klesajúci trend, ktorého dopady sú a ešte viac budú výrazne citeľné už najbližšom období. Už dnes je identifikovaný nedostatok kvalitných odborníkov, prebytok absolventov škôl v praxi nepoužiteľných a nízka schopnosť priemyslu v SR produkovať v značnom rozsahu výrobky s vysokou pridanou hodnotou a svetovou jedinečnosťou. Tento stav však nie je spôsobený akademickou samosprávou vysokých škôl, ale dlhodobým zavádzaním nevhodnej legislatívy a regulačných opatrení prijímaných MŠVVaŠ pre všetky kategórie škôl, neustálym znižovaním požiadaviek na znalosti, zručnosti a kompetencie absolventov všetkých druhov škôl (základných, stredných a aj vysokých), nevhodnými kritériami rozdeľovania finančných prostriedkov motivujúcich školy znižovať kvalitu poskytovaného vzdelávania (napr. finančné prostriedky rozdeľované podľa počtov študentov), nízkou úrovňou financovania škôl v SR, atď. Všetky tieto aspekty majú zásadný vplyv na znižovanie konkurencieschopnosti škôl  SR v medzinárodnom meradle. Dôsledkom toho je okrem iného aj motivácia odchodu študentov do zahraničia. Predložená Novela však neprináša žiadne nové legislatívne nástroje umožňujúce odstrániť vyššie zmieňované nedostatky, pričom žiadnym spôsobom nepodporuje zvýšenie kvality vzdelávania a vedeckovýskumnej činnosti slovenských vysokých škôl.

Prezentované argumenty predstaviteľov MŠVVaŠ odôvodňujúce potrebu navrhovanej Novely hovoria o tom, že ide o zavedenie riadenia vysokých škôl podľa modelov používaných v niektorých iných krajinách, ako aj o implementáciu návrhov niektorých mimovládnych organizácií. Takéto argumenty sú však vzhľadom na zásadné zmeny, ktoré novela prináša, jednoznačne bezobsažné a formálne. Predstavitelia MŠVVaŠ dodnes neuviedli problémy, ktoré bude novela riešiť a ani žiadne relevantné zlepšenia, ktoré by Novela mohla priniesť pre rozvoj vysokoškolského vzdelávania a vedy. Tento model spracovania legislatívnych návrhov je však v súčasnosti štandardom MŠVVaŠ. V legislatívnej činnosti MŠVVaŠ úplne absentuje reálna postupnosť takých krokov, ako je analýza procesov, identifikácia kľúčových problémov, návrh reálnych riešení, návrh a odôvodnenie legislatívneho zámeru, očakávané zlepšenie stavu vrátane časových harmonogramov, kooperácia s dotknutými subjektmi, atď.

Neprijateľnosť Novely nespočíva však len v tom, že nerieši problémy vysokoškolského vzdelávania a vedy na Slovensku. Neprijateľnosť Novely je tiež v tom, že vzhľadom na navrhované zloženie správnej rady vysokej školy vytvára Novela priestor na politizáciu vysokých škôl umiestnením „politických nominantov“, resp. nominantov záujmových skupín prepojených s politickými stranami do všetkých riadiacich štruktúr vysokých škôl (od rektorov, cez dekanov až po vedúcich ústavov a katedier). Politizácia vysokých škôl však nie je nástrojom na zvyšovanie ich kvality, ale je zdrojom ich degradácie.

Novela bola pripravená nedôstojným spôsobom, v utajenom režime, bez akejkoľvek spolupráce s reprezentáciami vysokých škôl a Odborovým zväzom pracovníkov školstva a vedy na Slovensku (OZ PŠaV). Namiesto participácie kvalifikovanej vysokoškolskej verejnosti sa na príprave Novely podieľali predstavitelia mimovládnych organizácii. Návrh Novely prakticky ignoruje názory akademickej obce. I tento fakt ilustruje kvalitu vzťahu predstaviteľov MŠVVaŠ k vysokým školám. MŠVVaŠ tým ukazuje, že akademickú obec nepovažuje za partnera hodného participovať na príprave kľúčových dokumentov týkajúcich sa vysokoškolského vzdelávania a vedeckovýskumnej činnosti na Slovensku.

Uvedené atribúty predloženej Novely jednoznačne potvrdzujú, že jej prijatie bude mať negatívne dopady na rozvoj a kvalitu vzdelávania a vedeckovýskumnej činnosti na vysokých školách v SR. Novela je neopraviteľná. Preto nemá zmysel pripomienkovať jej paragrafové znenie. Z uvedených dôvodov odmietla akademická obec SR prostredníctvom svojich reprezentácií Novelu ako celok. Minister školstva by mal návrh Novely stiahnuť zo všetkých procesov jej prípravy. A ak má úprimný záujem o skutočný pozitívny rozvoj vysokoškolského vzdelávania a vedeckovýskumnej činnosti na Slovensku, mali by všetky legislatívne zmeny byť pripravované kultúrnym a kultivovaným spôsobom, verejne a v spolupráci s akademickou obcou a (OZ PŠaV). Len takýto postup v súčasnej napätej spoločenskej atmosfére SR umožní vytvoriť legislatívne normy, ktoré budú pozitívne prijaté širokou verejnosťou, ktoré budú naozaj riešiť existujúce problémy vysokých škôl, a ktoré budú reálnym východiskom pre perspektívny a zmysluplný rozvoj vysokoškolského vzdelávania a vedy na Slovensku.

(Autor, prof. Ing. Dušan Kocur, CSc., je vysokoškolský učiteľ)

Úvodné foto: https://www.minedu.sk/vysoke-skolstvo/
 

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama