Kniháreň 2021 – máj

Počet zobrazení: 2836

Martin Homza, Mária Miková, Milan Novotný: Študentský prológ k Nežnej revolúcii. Bratislava 16. november 1989 | Juraj Marušiak: Príliš skoré predjarie... Slovenskí študenti v roku 1956 | Martin Homza: Murices Novae alebo nové ostne. Dialógy o starších slovenských dejinách, ale nielen o nich

studenti_16._november.jpgMartin Homza, Mária Miková, Milan Novotný: Študentský prológ k Nežnej revolúcii. Bratislava 16. november 1989
 

O. z. Slovenské dejiny v spolupráci s Katedrou slovenských dejín vydalo pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie svoju prvú knižnú publikáciu, ktorá zachytáva v slovenskej spoločnosti pomerne neznámy študentský pochod uskutočnený 16. novembra 1989 v Bratislave. Kniha obsahuje súbor 20 svedectiev/spomienok, ktoré vykresľujú dobovú atmosféru medzi slovenskými vysokoškolákmi a v širšej spoločnosti, ako aj aktivity jednotlivých protagonistov. Príspevky sú doplnené množstvom dobových fotografií, čo zvyšuje výpovednú hodnotu tejto publikácie. Knihu si je možné stiahnuť tu: https://www.martinus.sk/?uItem=817405
Slovenské dejiny, o. z., 2020, 133 strán



marusiak_predjarie.jpgJuraj Marušiak: Príliš skoré predjarie... Slovenskí študenti v roku 1956

Na pozadí študentských protestov v máji 1956 a politiky KSČ voči vysokoškolákom v druhej polovici 50. rokov autor predkladá interdisciplinárnu, politologicko-historickú analýzu postupnej transformácie komunistického režimu v Československu na režim poststalinistického typu. V publikácii sa sústreďuje na zobrazenie formovania výkonných elít režimu a premeny procesu vytvárania obrazu „nového socialistického človeka“ na príklade politiky voči mladej generácii v sledovanom období.

Adam Hudek, Historický ústav SAV: „Kniha Juraja Marušiaka je veľmi kvalitným spracovaním doteraz málo prebádanej témy. Autor reviduje viaceré staršie názory a prináša vlastné, inovatívne pohľady ako aj originálne poznatky a závery postavené na dôslednom a dlhodobom výskume. Jeho text nie je „len“ príbehom študentských protestov, ale zároveň aj výborným opisom politického vývoja na Slovensku v roku 1956.“
VEDA 2020, 247 strán

homza_martin_novae_murices_.jpgMartin Homza: Murices Novae alebo nové ostne. Dialógy o starších slovenských dejinách, ale nielen o nich

Nová publikácia Martina Homzu o slovenských dejinách zrejme čitateľa jeho diel prekvapí. Nie tematicky, ale žánrovo. Autor totiž tentoraz nezvolil striktne vedeckú, možno niekedy suchopárnu formu, ale formu sviežejšiu – dialóg. Inšpiráciu našiel v diele Jána Baltazára Magina, ktoré väčšina z nás ešte zo školských lavíc pozná pod skráteným názvom Apológia, teda Obrana. Kľúčovým slovom rozhovorov Martina Homzu sa stalo práve prvé slovo názvu Maginovho diela – Murices čiže Ostne. Javiskom pichľavých dialógov „O starších slovenských dejinách, ale nielen o nich“ sú dnes už legendárne exkurzie študentov historických katedier Filozofickej fakulty UK na miesta zabudnutej slovenskej pamäti. Tri sedadlá v autobuse patria hlavným rozprávačom, „učiteľom“ slovenských dejín – oživeným postavám Jána Baltazára Magina – Gnorimednopoliprostatovi, Polifilovi a Gnorimenovi. Za všetkých študentov im kladú otázky a sčasti si na ne aj odpovedajú iba traja (Študent 1, Študent 2 a Študentka). Mlčky však nezostáva ani Vodič autobusu. V rozhovoroch týchto postáv sa tak v autobuse, ktorý sa stáva akýmsi strojom času, prepletá minulosť s prítomnosťou spôsobom mimoriadne príťažlivým pre širokú čitateľskú obec.
Slovenské dejiny, o. z. 2020, 333 strán

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984