Reklama
Reklama

Kniháreň Slova - október 2013

Počet zobrazení: 3403

Ladislav Ballek: Trojou a vŕškom pamäti. Pisárov dlhý zápis 2000 – 2008 | Denis Diderot: D’Alembertov sen | Konštantín Filozof: Proglas | Kitty Fergusonová: Stephen Hawking. Jeho život a dílo | Daniel Krošlák, Daniel Šmihula: Základy teórie štátu a práva | David Graeber: Fragmenty anarchistické antropologie | Nové E-knihy na stránke SOK

_ballek_trojou_a_vrskom_pamati.jpgLadislav Ballek: Trojou a vŕškom pamäti. Pisárov dlhý zápis 2000 - 2008
Prozaický opus Ladislava Balleka sa už dávno zaradil medzi klasické diela novšej slovenskej literatúry, najmä, keď sa po experimentujúcom období v sedemdesiatych rokoch priklonil celkom evidentne k realistickej poetike, ktorú inovoval najmä uplatnením fantazijnosti a imaginatívnosti, ako aj odklonom od tematizovania súčasnosti k tematizovaniu nedávnej minulosti. Podarilo sa mu vytvoriť veľké humanisticky orientované spoločenské romány (Pomocník, Agáty a i.), v ktorých sa do popredia dostali osudy individuálnych ľudí.

Pre čitateľov bude azda do istej miery prekvapením najnovšia Ballekova práca Trojou a vŕškom pamäti s podtitulom Pisárov dlhý zápis, v ktorej realisticky, často lakonicky, ale aj s odstupom a zmyslom pre iróniu rozpráva o rokoch svojho veľvyslaneckého pôsobenia v Prahe. Kniha je autentickým svojráznym svedectvom o širokospektrálnom zábere diplomatickej práce, ale aj o osobne zaujatom prístupe rozhľadeného vzdelanca k možnostiam tohto typu intelektuálnej misie. | Kalligram 2013, 696 strán

d.diderot.dalembertov_sen.jpgDenis Diderot: D’Alembertov sen
Po Rameauovom synovcovi pripravilo Vydavateľstvo Spolu slovenských spisovateľov vydavateľstvo preklad ďalšieho významného diela tohto autora, jedného z duchovných otcov a členov avantgardy francúzskej osvietenskej filozofie i širšieho osvietenského hnutia, encyklopedistu, popredného predstaviteľa moderného materializmu, ale aj zakladateľa moderného francúzskeho románu i modernej umeleckej kritiky – trilógie Rozhovor D’Alemberta s Diderotom, D’Alembertov sen, Pokračujúci rozhovor i dialógov Markíza de Claye a gróf de Saint-Alban, Cinqmars a Derville, Hlavné princípy alebo prijímacia skúška filozofa Prozelyta odpovedá sám sebe s dodatkom k Prijímacej skúške prozelytu a Diderotovou reakciou. Diderot aj v tomto diele preukázal majstrovstvo v tvorbe iskrivých, silne výpovedných dialógov, pomocou ktorých dokázal vysvetliť aj zložité témy prístupnou, pre čitateľa azda aj provokujúcou formou. V tomto diele pokračuje Diderotov vývin k jeho vlastnej filozofickej  koncepcii, a to k mechanickému materializmu, ktorý sa však vyznačuje  (v porovnaní s dobovými materialistickými koncepciami) niekoľkými špecifickými črtami.  Tento vývin bol výsledkom poctivého intelektuálneho hľadania pravdy a filozofie, ktorá by toto hľadanie čo najlepšie podporila. Diderot tu nastoľuje otázku povahy hmoty a jednoty hmoty s pohybom, naznačuje myšlienky o „sebestačnosti hmoty“, jej schopnosti samovývinu (čo sú základné východiská  materializmu) a načrtáva myšlienky evolúcie.
Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov 2013, 208 strán 

proglas_300_1.jpgKonštantín Filozof: Proglas
Slovenská národná knižnica v Martine v mimoriadnom formáte, reprezentačnej grafickej úprave, ktorej autorom je známy slovenský grafik Vladislav Rostoka a na vzácnom papieri vydala v trojjazyčnej mutácii prvé dielo slovanskej literatúry, báseň Konštantína Filozofa, sv. Cyrila Proglas. Na každej strane knihy je jedna päťveršová sloha v troch jazykoch. Najskôr je to originálna cyrilika – staroslovenčina, potom preklad do súčasnej slovenčiny v pretlmočení Eugena Paulínyho a v prebásnení Viliama Turčányho a do tretice preklad do súčasnej macedónčiny, ktorého autorom je slovakista Stojan Lekoski. Báseň sprevádzajú texty arcibiskupa Cyrila Vasiľa I slovo i písmo, básnika Teodora Križku Lebo sú bez kníh nahé všetky národa alebo Nedajú sa písať slová na vodu, historika Matúša Kučeru Panónske legendy – zo života Konštantína, sv. Cyrila a sv. Metoda a záverečná esej filológa, prekladateľa a slovakistu Stojana Lekoského Nech sa stane. Texty sú publikované dvojjazyčne –  po slovensky a po  macedónsky. Kniha je ilustrovaná farebnými kópiami fresiek svätcov zo staroslovanských a dodnes funkčných kostolov v macedónskom Ochride a jeho okolí, ako aj fotografiami stále živých kostolov a kláštorov, kde pôsobili žiaci sv. Cyrila a Metoda, historicky známi a doložení Sedmopočetníci. Takto koncipovaná kniha okrem poznávacieho i reprezentatívneho poslania vnáša aj iný tón do historickej interpretácie tohto úseku dejín slovenského národa. Po smrti biskupa sv. Metoda jeho žiaci usúdili, že ich misia medzi stredoeurópskymi  Slovanmi, teda medzi Slovákmi a Moravanmi, bola naplnená a zavŕšená. Intrigy franského kléru ju už nemohli ohroziť. Preto sa viac-menej dobrovoľne a spontánne rozhodli odísť šíriť  kresťanstvo a vzdelanosť medzi južných Slovanov. Tam sa dodnes zachovali živé pamiatky na ich účinkovanie v podobe ich tvárí na freskách interiérov staroslovanských kostolov, ako aj posledné miesta odpočinku niektorých z nich, napríklad hrob sv. Klimenta v Kláštore sv. Pantelejmona na Plaošniku v Ochride, ako aj hrob sv. Nauma v kláštore na brehu Ochridského jazera.
Slovenská národná knižnica 2013

Fergusonová Kitty: Stephen Hawking. Jeho život a dílo
Stephen Hawking je jednou z nejpozoruhodnějších postav současnosti. Tento hawking.jpgcambridgeský génius si získal celosvětové renomé jako brilantní teoretický fyzik a navíc se stal velkým zdrojem inspirace pro každého, kdo byl svědkem jeho vítězství nad postižením. Toto je Hawkingův životní příběh očima Kitty Fergusonové, která se při psaní mohla spolehnout na pomoc samotného Hawkinga a jeho blízkých spolupracovníků. Navíc má Kitty dar překládat jazyk teoretických fyziků do řeči normálních smrtelníků.

Kniha přináší pestrý obraz Hawkingova dětství, srdceryvných počátků jeho boje s postižením motorického neuronu během prvního roku postgraduálního studia na Cambridgi, sílícího mezinárodního věhlasu a dlouhých let osobního boje o přežití a snahy vědecky pochopit vesmír. Průběžně také shrnuje a laikovi vysvětluje vědecké teorie, kterými se Hawking zabýval. Součástí životopisu jsou ilustrace a fotografie, které zahrnují celý Hawkingův život od dětství do současnosti.
Práh 2013, 416 strán

kroslak_smihula.jpgDaniel Krošlák, Daniel Šmihula: Základy teórie štátu a práva
Cieľom predkladanej učebnice je poskytnúť čitateľovi zrozumiteľným spôsobom základnú orientáciu v problematike teórie štátu a práva. Učebnica je členená do dvanástich kapitol, v ktorých sa venuje problematike od vzniku štátu a jeho znakov, cez jeho inštitúcie, právo ako normatívny systém, až po právny systém Európskej únie. Pre lepšie pochopenie matérie je učebnica na viacerých miestach doplnená praktickými príkladmi. Eventuálni záujemcovia o podrobnejšie štúdium určite ocenia bibliografický aparát, ktorý obsahuje aj odkazy na dostupnú literatúru v slovenskom alebo českom jazyku. Predkladaná učebnica je primárne určená predovšetkým pre študentov neprávnických študijných odborov, ktorí sa potrebujú oboznámiť so základmi fungovania štátu a práva, no ako praktický pomocník môže poslúžiť aj študentom práva.
Iura Edition 2013, 202 strán

david_graeber.jpg
David Graeber: Fragmenty anarchistické antropologie
Anarchismus coby politická filosofie je všude na vzestupu - všude, kromě akademické půdy. Anarchisté opakovaně žádají antropology o radu, jak reorganizovat společnost na více rovnostářskou a méně odcizující. Antropologové, ve strachu, že budou nařčeni z romantismu, odpovídají mlčením... Ale co kdyby nemlčeli?

Tento pamflet se zamýšlí nad tím, jak by asi zněla odpověď, a zkoumá možné důsledky propojení antropologie s anarchismem. David Graeber tu vyzývá čtenáře, aby si představili disciplínu existující zatím pouze v rovině pravděpodobnosti: anarchistickou antropologii.
tranzit.cz 2013, 104 strán


Nové E-knihy na stránke SOK:

Stuart Sim: Postmarxismus

Prostředky reprodukce. Pohled feministky (Rozhovor se Silvií Federici)

Jacques Bidet: Zkoumání Marxova Kapitálu

Kevin Mattson: Intelektuálové v akci

Etienne Balibar: O diktatuře proletariátu

Peter Bell a Harry Cleaver: Marxova teorie krize jako teorie třídního boje

 

 

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama