Reklama
Reklama

Kniháreň – máj 2018

Počet zobrazení: 3305
Viktor Timura: Odklínanie histórie a pravdy o vzťahoch Západu k Slovanom  | Peter Juza: Politológia tretieho tisícročia | Noam Chomsky: Jakými tvory jsme? 

timura_odklinanie_historie.jpgViktor Timura: Odklínanie histórie a pravdy o vzťahoch Západu k Slovanom


Nový a objavný pohľad nielen na naše najstaršie dejiny, ale na dejiny celej Európy. Učebnice treba prepísať. Slovania sem neprišli, ale patria k pôvodnému najstaršiemu obyvateľstvu tohto kontinentu. Všetko to bolo inak, ako sme sa učili v škole. Kniha vznikla na základe mnohoročnej interdisciplinárnej analýzy a syntézy najnovších výsledkov historického a archeologického bádania. Doteraz tradované teórie o príchode Slovanov a ich kultúre sú už neudržateľné. Celú históriu našich predkov a celej Európy treba prehodnotiť a napísať znovu. Ani s oficiálnou históriou obdobia tzv. Veľkomoravskej ríše to nie je celkom v poriadku. Ako to vlastne všetko bolo? Prečo nepoznáme pravdu? Málokto to vie, ale aj v oblasti histórie prebieha silný a neúprosný ideologický boj. Nie nadarmo sa hovorí, že kto ovládne minulosť ,  ovládne aj budúcnosť. A práve o toto išlo a stále ide pri falšovaní našej najstaršej histórie. Štúdium tejto histórie nie je samoúčelné, dáva nám odpovede aj na našu súčasnosť. Je toho hodne, nad čím by sme sa mali zamyslieť. Pretože nejde len o našu súčasnosť, ale aj o našu budúcnosť a možno aj existenciu.
Eko-konzult 2018, 248 strán

 

juza_politologia.jpgPeter Juza: Politológia tretieho tisícročia
 

Podľa Konfucia všetko sa začína z toho, že je potrebné dať správne meno všetkému. Správne meno(!) je základom správneho konania!

Otázky politiky a moci boli – a zrejme aj ešte dlho ostanú – ústrednou témou v živote ľubovoľnej spoločnosti. Politologické vedomosti (správne pomenovanie problému) dávajú možnosť orientovať sa v konkrétnych politických situáciách, mať predstavu o konkrétnych politických inštitútoch (ako fungujú a aká je ich vnútorná symbióza), o štruktúre a funkciách politického systému spoločnosti...

Súčasným problémom politickej vedy je, a to je návrat k úvodnej téze Konfucia, potreba sformulovať na základe jednotnej teórie politickej vedy, unifikovaného vedeckého kategoriálneho aparátu unifikovaný jazyka politickej vedy, ktorý by bol schopný (ako metajazyk) odborne a kategoriálne zjednotiť politologické spoločenstvo.

Publikácia je osobitným vkladom a pokusom o sformulovanie správneho mena a snahou o zvýšenie úrovne politickej kultúry na Slovensku, ktorá je vo veľmi mizernom stave.

Ako vidno z odborného diskurzu o politike sa na Slovensku (žiaľ), na rozdiel od iných objektov vedeckého skúmania, verejne vedú diskusie na, resp. v neadekvátnom odbornom jazyku. Pričom si ľubovoľná osoba myslí, že to čo je možné formulovať v rámci „pivnej“ debaty, je súčasťou odborného hodnotenia politických fenoménov (čo je vôbec nepredstaviteľné napr. v rámci matematiky alebo medicínskych disciplín...).

Je to už viac ako 25 rokov, čo sa politológia vrátila na pôdu našich vysokých škôl, pričom autor patrí k skupine prvých česko-slovenských absolventov, ktorí majú vo vysokoškolskom diplome zapísaný odbor „politológia“. Jeho najnovšia publikácia je nielen aktuálnym textom, ale aj holdom všetkým, ktorí už nie sú medzi nami a ktorí sa snažili skultúrniť diskusiu pri používaní správnych mien.
PeIn Malacky, 2018, 112 strán


chomsky.jpgNoam Chomsky: Jakými tvory jsme?
 

Nejnovější kniha Noama Chomského Jakými tvory jsme? se dotýká vybraných základních otázek studia přirozeného jazyka v nejširších souvislostech, a to z hlediska teoretické lingvistiky, filosofie vědy a jazyka, kognitivní vědy, evoluční biologie či metafyziky, a sleduje také jejich provázanost při studiu rozsahu i mezí lidských kognitivních schopností a jejich biologické podstaty. Věnuje se však i širší problematice, která je v ohnisku autorova zájmu, jako jsou například morální a politická filosofie. Provádí čtenáře základními myšlenkami vymezujícími roli jazyka jako nástroje komunikace i myšlení, souvislostmi studia schopností lidské mysli a překvapivými paralelami mezi pojmovým a metodologickým utvářením přírodních věd od starověku přes osvícenství až po současnost s požadavky a důsledky pro poznání toho, co o lidské kognici lze pochopit, a co zůstane trvalým tajemstvím. Jak se právem zmiňuje autor Předmluvy, Akeel Bilgrami, kniha „představuje celoživotní reflexi širších důsledků vlastní vědecké práce vědce, jehož předmětem zájmu je jazyk“.
Academia 2018, 144 strán

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama