Literárny týždenník č. 19 – 20/2014 – odporúčame

Počet zobrazení: 2583


lt_kolaz_uvod.jpg

„Uvedomujeme si nevyhnutnosť blízkej spolupráce v oblasti médií. Oceňujeme súčinnosť so Slovenskými pohľadmiKnižnou revue, no s ďalšími profilovými redakciami, rozhlasom a najmä s televíziou je ťažšia reč. Žiaľ, v mnohých ohľadoch  pretrváva ,košiarový‘ princíp: naši autori sú naši a ostatní sú okrajoví... Ba dokonca v niektorých prípadoch sú autori, recenzenti a iní, ktorí sa odvážia ,preskočiť ohradu‘ (napríklad publikovať v LT), terčom výčitiek ,spolupútnikov‘.“
Miroslav Bielik, predseda Spolku slovenských spisovateľov v rozhovore s Miroslavom Janekom

„Inak si nerobme ilúzie, že by si západní kresťania – s výnimkou Vatikánu – čo len pripomenuli ,spolupatrónov Európy‘ dodnes ich skôr, najmä Nemci, spájajú s maďarsko-uhorskou morou ,panslavizmu‘ (potvrdzuje to odborný slovník Osteuropa – Panslavizmus, december 2009). Historici si často preberajú zrnká faktov či fikcií, ako sa im to hodí, ale zabúdajú na moc formulovaných ideí, ktoré sa u nás nemohli plynulo odovzdávať bez inštitúcií, čo však neznamená, že nepôsobili mobilizačne a programovo na kryštalizáciui historického a kultúrneho povedomia.“
Vincent Šabík: Jubilejné Cyrilometodiády 2013

„Oslabená EÚ (najmä bez výraznej zahraničnej a bezpečnostnej politiky) však bude v multipolárnom usporiadaní sveta znevýhodnená. A to nielen vo vzťahu k Číne (za nejaké desaťročie možno aj k Indii) a Ruskej federácii, ale najmä vo vzťahu k Spojeným štátom."
František Škvrnda: Európska únia na rázcestí

Roman Michelko: Zbabraná geopolitika a Orbánove autonómie

„Kniha, pokiaľ viem, predstavuje jeden z mála pokusov reflektovať v našom prostredí komplexnejšie problematiku súčasného vyššieho vzdelávania, a to nielen z hľadiska parciálnych metodík, ale (a v tom má azda i prvenstvo) aj pokus formulovať túto problematiku z celostnejšej perspektívy ako filozofickú problematiku. Myslím si, že práve takýto prístup spájajúci sa s analýzou podstaty a povahy vzdelávania, jeho spoločenského zacielenia a pôsobenia by sa mohol stať základom skutočnej reformy školského systému.“
Etela Farkašová: Aké vzdelávanie/univerzity dnes potrebujeme? Úvaha nad knihou Univerzita, spoločnosť, filozofia: realita verzus hodnoty

„Cieľom prvého ženského spolku na Slovensku bolo zapájať ženy do národného života, vzdelávať ich a formovať ich vzťah k literatúre i vlastnej tvorbe. Živena, Živa, Živio-matka, Slávo-bohyňa – takto slovanskú bohyňu  úrody i života pomenovali slovenskí básnici a toto meno dali novoutvorenému spolku.“
Michal Eliáš: Živena. 145. výročie prvého slovenského ženského spolku

„Starší človek oželie, najmä ak má čosi za sebou. Ibaže mladší a mladí majú menšiu šancu. Divadlo pretrvá, rozhlas sa udrží, ale v tvorbe je na tom horšie slovenský film i televízia. Niekto nás vedome tlačil nie tak dávno späť k začiatkom. Zlá služba umeniu i kultúre. ... Vytvorilo sa zázemie, mali sme kompletné štáby, no dnes je všetko inak – rozpadli sa. Vstávame z popola. Závidím Čechom. Nakrúcajú oveľa viac filmov i televíznych, nové seriály. Áno, aj inscenácie. Vravím závidím, ale žičím.“
Jubilujúci herec Ladislav Chudík v rozhovore s Annou Slávikovou

„V Slovenskom rozhlase boli kedysi pravidelné hodnotenia výkonov redaktorov, moderátorov a iných profesionálov rozhlasu a v komisii, ktorá výkony hodnotila a ako výsledok navrhovala aj platové odmeny, sedel i odborník z vedeckej sféry jazykovedy... Možno je to tak aj dnes. Ak to tak je...?“
Ábel Kráľ: Ešte raz o slovenčine

„Rukopisná poviedková tvorba E. M. Rumánkovej je predzvesťou zámeru vydať v čo najkratšom čase knižku poviedok a medzi riadkami sa spomína aj rozsiahlejšia próza. Zatiaľ dve poviedky (Náušnica a Psia láska), kratšie črty zo súčasnosti a nevydaný román Ruže z marcipánu sa venujú dobrým i zlým stránkam medziľudských vzťahov. Prevláda v nich optimizmus i viera v ľudské dobro.“
Peter Mišák: V stopách i odkaze histórie... Zamyslenie nad dielom autorky (nielen) regionálnej literatúry Eleny Márie Rumánkovej

PRÍLOHA Spolku slovenských spisovateľov k členskému zhromaždeniu 28. mája 2014 v Trnave: Z činnosti SSS za obdobie jún  až máj

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984