Petícia
NECH JE SLOVENSKO POSLOM MIERU V SRDCI EURÓPY

Počet zobrazení: 7272
Po zorganizovaní Medzinárodného mierového fóra Zjednotení za mier (21. septembra 2021) prišlo občianske združenie Zjednotení za mier s petíciou Nech je Slovensko poslom mieru v srdci Európy. Dnes prinášame text petície v presvedčení, že ju mnohí čitatelia Slova podpíšu.

 

My, občania Slovenskej republiky,

vychádzajúc z presvedčenia, že mier je najvyššou hodnotou ľudstva, od ktorej závisí aj budúca existencia Slovenskej republiky,

vychádzajúc z filozofie medzinárodnej mierovej iniciatívy Zjednotení za mier,

pamätajúc na podnet pápeža Františka, ktorý v Bratislave vyslovil myšlienku, že naše prežité dejiny pozývajú Slovensko, aby bolo poslom mieru v srdci Európy,

presadzujúc, aby sa tlak na zvyšovanie zbrojenia nahradil odzbrojovaním a aby sa mentalita nepriateľstva nahradila porozumením, toleranciou a solidaritou,

– konštatujeme, že rozmiestňovanie cudzích vojsk na území suverénnej Slovenskej republiky by nielenže viedlo k zvyšovaniu napätia v strednej Európe, ale aj popieralo naše historické skúsenosti s pobytom tzv. spriatelených armád na Slovensku a ich obete,

– konštatujeme, že hoci je právo na mier neoddeliteľnou súčasťou ľudských práv tretej generácie, nie je dosiaľ zakotvené v právnom poriadku Slovenskej republiky,

– konštatujeme, že jadrové zbrane ako najsmrtonosnejšie zbrane, aké kedy boli vyrobené, majú katastrofálne humanitárne a environmentálne dôsledky, ktoré pretrvávajú desaťročia, postihujú celé generácie, zvyšujú napätie a nedôveru medzi národmi,

vyjadrujeme hlbokú ľútosť nad tým, že hoci je úplné odstránenie jadrových zbraní jeden z najstarších cieľov Organizácie spojených národov, Slovenská republika Zmluvu OSN o zákaze jadrových zbraní doteraz nepodpísala,

vyzývame štátne orgány Slovenskej republiky, aby dôsledne uplatňovali princípy Deklarácie OSN o kultúre mieru a nenásilia, ku ktorým sa Slovenská republika prihlásila, aj v praxi, aby zaviedli do učebných osnov výchovu ku kultúre mieru a nenásilia a aby podporovali politiku založenú na uvedených zásadách.

Preto my, občania Slovenskej republiky, žiadame Národnú radu Slovenskej republiky, aby:

I. Prijala ústavný zákon o zákaze dočasného či trvalého rozmiestnenia akýchkoľvek cudzích vojsk na území Slovenskej republiky.

II. Zakotvila právo na mier do Ústavy Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb., v znení neskorších predpisov, a to nasledujúcim spôsobom:

a) Do článku 1 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3 v znení:

„Slovenská republika podporuje mierovú spoluprácu so všetkými štátmi, aktivity smerujúce k odstraňovaniu napätia medzi štátmi, ako aj znižovanie výdavkov na zbrojenie a ich použitie pre realizáciu práva na rozvoj.“

b) Vkladá sa nový článok 24a v nasledujúcom znení:

1. Právo na mier sa zaručuje. Každý má právo na účinné opatrenia, aby sa predišlo ohrozeniu mieru, odstránilo sa jeho ohrozenie a potlačil každý útočný čin.

2. Podnecovanie k vojne, propagácia vojny alebo podpora vojnovej propagandy sa zakazuje.

3. Podrobnosti o právach a povinnostiach podľa ods. 1 a 2 upraví zákon.“

III. Vyjadrila súhlas so Zmluvou OSN o zákaze jadrových zbraní z roku 2017 a vyzvala prezidentku SR, aby zmluvu ratifikovala.

 

Petičný výbor

Iveta Kompišová, členka OZ Zjednotení za mier

Eduard Chmelár, prezident OZ Zjednotení za mier

Branislav Fábry, vysokoškolský učiteľ

 

Petíciu, otvorenú na podpis od 11. októbra 2021, môžete podpísať tu:

Nech je Slovensko poslom mieru v srdci Európy.

+ + +

Doteraz v Slove uverejnené príspevky k Medzinárodnému mierovému fóru:

OĽGA GÁFRIKOVÁ: Mier je viac ako zisky zbrojárskych firiem

EDUARD CHMELÁR: Nové ciele mierového hnutia

JÁN ČARNOGURSKÝ: Je Európska únia stále mierovým projektom?

BRANISLAV FÁBRY: Právo na mier a možnosti jeho zakotvenia v právnom poriadku

 

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984