Podpora slobody bádania v Akadémii vied ČR

Počet zobrazení: 3455

So znepokojením sledujeme snahy o mediálnu diskreditáciu výskumného programu Globální konflikty a lokální souvislosti, ktorý koordinuje doc. PhDr. Marek Hrubec, Ph.D, riaditeľ Centra globálnych štúdií Filozofického ústavu Akadémie vied Českej republiky. V rámci tohto programu, ktorý zahrnuje desiatky vedcov na ôsmich ústavoch Akadémie vied ČR, s doc. Hrubcom a jeho kolegami spolupracujeme na inštitucionálnej i osobnej úrovni aj my. Poznáme ho ako filozofa, ktorý sa prostredníctvom dialógu usiluje o vzájomné chápanie rôznych usporiadaní spoločnosti, rôznych kultúr a civilizácií a tým o elimináciu nevraživostí medzi nimi. To je podľa nás v dnešnej dobe mimoriadne potrebné a záslužné. Zodpovednosť o osud pozemskej civilizácie si vyžaduje hlboké znalosti globálneho prepojenia ľudstva prostredníctvom interdisciplinárnych výskumov na celosvetovej úrovni.

Listina základných práv a slobôd, ktorá je od roku 1993 súčasťou ústavného poriadku Českej republiky (ústavný zákon č. 2/1993 Sb. v znení ústavného zákona č. 162/1998 Sb.), zakotvuje slobodu vedeckého bádania. V článku 15, odstavec 1 tejto listiny sa uvádza, že sloboda myslenia, svedomia a náboženského vyznania je zaručená. V odstavci 2 toho istého článku sa ďalej uvádza, že sloboda vedeckého bádania a umeleckej tvorby je zaručená. Ústava Českej republiky takisto garantuje slobodu slova. Obraciame sa preto na predsedníčku Akadémie vied ČR prof. RNDr. Evu Zažímalovú, CSc., aby nepodliehala médiami šírenej nenávisti a uplatnila svoju autoritu vo vzťahu k obrane plurality názorov a stanovísk.

PhDr. Peter Dinuš, PhD., riaditeľ, Ústav politických vied SAV, Bratislava

Doc. PhDr. Ladislav Hohoš, CSc., emeritný docent, Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava

V Bratislave dňa 4. 11. 2021

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984