Podujatia Klubu Nového slova v roku 2017

Počet zobrazení: 5923

V uplynulom roku 2017 Klub Nového slova opäť pripravil početné besedy, diskusie či prezentácie nových kníh. Niekedy samostatne, zväčša však v spolupráci s Inštitútom ASA (Analýzy, stratégie, alternatívy), Ústavom politických vied SAV, ako aj s inými združeniami a organizáciami – Futurologickou spoločnosťou na Slovensku, Slovenským zväzom protifašistických bojovníkova Univerzitnou knižnicou v Bratislave.

S výnimkou letných prázdnin sa každý mesiac konali v priemere tri podujatia. Niekedy aj viac, čo vedenie klubu priviedlo k presvedčeniu, že dozrel čas, aby sme v budúcnosti viac strážili kvalitu a neuspokojovali sa s kvantitou. Faktom je, že počas niektorých besied diskusná sála Inštitútu ASA na Gunduličovej ulici 12 v Bratislave zďaleka nebola veľmi naplnená. Možno nešlo ani tak o menej atraktívny výber témy či pozvaných hostí, ale niekedy podujatí bolo naozaj priveľa, keďže naši členovia a sympatizanti navštevujú aj akcie, ktoré organizujú iné občianske združenia.

Môžeme a budeme aj naďalej na Slove informovať o  zaujímavých podujatiach partnerských organizácií, ale nebudeme sa usilovať, aby sa vždy konali aj pod našou hlavičkou. V tejto súvislosti nemôžeme obísť ani fakt, že priemerný vek účastníkov našich besied sa neznižuje, skôr naopak. Preto aj v diskusii očakávame námety, ako na ne pritiahnuť mladšiu strednú generáciu. Samozrejme, mali sme aj také podujatia, kedy bolo plno a prišli sem aj študenti či doktorandi.
 

Prednášky a diskusie
 

Nový rok sme začali 19. januára 2017 besedou s českým politológom, profesorom Oskarom Krejčím, ktorý ju uviedol prednáškou Trump: Americká tradícia a globálna budúcnosť.

*

Na ňu 2. februára 2017 nadviazala prednáška docenta Branislava Fábryho z Právnickej fakulty UK v Bratislave spojená s diskusiou na tému Európsky modus vivendi za Donalda Trumpa. Obe podujatia moderoval Martin Muránsky.

*

Výroky a konanie súčasného amerického prezidenta hviezdili o ďalšie dva týždne – 16. februára na odbornej diskusii s názvom Trump verzus neoliberálna globalizácia, na ktorej s hlavným referátom vystúpil profesor Ivan Haluška a s kritickým koreferátom profesor Milan Šikula.

*

Profesor Milan Šikula a profesor Ivan Haluška udávali tón aj na diskusii 7. marca 2017 na tému Globalizmus, minimalizácia a modernizácia štátu.

*

Ladislav Hohoš 4. apríla 2017 moderoval prednášku a besedu s českým ekonómom Zbyňkom Fialom na tému: Budúcnosť v Európe: v eurozóne alebo bez nej?

*

Prednášku spojenú s diskusiou na aktuálnu tému Fašizmus a nacizmus včera a dnes mal riaditeľ Múzea židovskej kultúry, profesor Pavol Mešťan. Konala sa 20. apríla 2017.

*

V stredu 26. apríla 2017 riaditeľ Odboru poradkýň a poradcov predsedu vlády ČR, Vladimír Špidla, tajomník Masarykovej demokratickej akadémie Patrik Eichler a ekonóm z Úrady vlády ČR Jan Bittner predstavili nový program Českej strany sociálnodemokratickej. Moderoval Martin Muránsky.

*

So štátnou tajomníčkou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľgou Nachtmannovou sme 11. mája debatovali o tom, kam smeruje naše školstvo vychádzajúc z návrhu nového strategického dokumentu Učiace sa Slovensko.

*

Odborný seminár Príbeh čínskeho Tibetu, 18. mája 2017 v priestoroch Malého kongresového centra SAV. Seminár, ktorého sa zúčastnilo takmer sto hostí, pripravil Klub Nového slová a Inštitút ASA v spolupráci s veľvyslanectvom ČĽR v SR. Na seminári vystúpili členovia delegácie čínskeho Tibetu, generálny riaditeľ Tibetologického výskumného centra Číny pán ZHENG Dui, viceprezident Asociácie pre kultúrne výmeny Tibetskej autonómnej oblasti pán DING Yong, predseda okresu Qusum Tibetskej autonómnej oblasti pán Labaciring a živý budha Chrámu Jiangcuolin pán Tudengzhaba so zameraním na ochranu a rozširovanie tibetskej kultúry Číny, rozvoj ekonomiky, spoločnosti, životných podmienok, vzdelania, ochrany životného prostredia a ďalších oblastí v Tibete.

*

Martin Muránsky 24. mája 2017 viedol diskusiu K aktuálnej programovej práci Sociálnodemokratickej strany Rakúskej (SPÖ), ktorú priblížila riaditeľka Rennerovho inštitútu vo Viedni Maria Maltschnigová.

*

Ekonomická demokracia verzus ekonomický puč, socialistické experimenty v Južnej Amerike – na túto tému 30. mája 2017 vystúpil Marek Hrubec, riaditeľ Centra globálnych štúdií pri Filozofickom ústave Akadémie vied ČRhosťujúci profesor na brazílskej univerzite v Porto Allegre.

*

Vo štvrtok 1. júna bol KNS spoluorganizátorom prednášky a odbornej diskusie s našim častým hosťom profesorom Oskarom Krejčím na tému Riziká vzniku vojny v súčasnosti.

*

Na odbornej diskusii o aktuálnych problémoch budovania diaľnic 14. júna 2017 vystúpil Viktor Stromček, štátny tajomník Ministerstva dopravy a výstavby SR, splnomocnenec vlády pre prípravu a realizáciu strategických parkov.

*

Nezávislý kandidát na bratislavského župana Milan Ftáčnik 20. júna priblížil svoje predstavy o Regionálnom rozvoji Bratislavského samosprávneho kraja
.
*

K 100. výročiu Októbrovej revolúcie v Rusku sme usporiadali dve  verejné diskusie. V prvej, ktorá a uskutočnila 26. októbra 2017 pod názvom Čo znamená dnes Revolúcia 1917 v Rusku, svoje rozličné pohľady priblížili profesor Oskar Krejčí a politik a aktivista Ján Čarnogurský.

*

V druhej diskusii 7. novembra 2017 s pomenovaním Koniec sovietskej éry okrem plánovaných hostí, ktorými boli bývalý minister obrany SR Pavol Kanis a Branislav Fábry z Právnickej fakulty UK, vystúpil aj profesor Vasilij Lipitskij so svojimi osobnými spomienkami na dané obdobie a jeho aktérov.

Beseda so sociologičkou Zuzanou Kusou na tému Môže škola spojiť rozdelenú spoločnosť? sa uskutočnila 22. novembra.
 

Osobnosti – panelové diskusie


KNS sa podieľal aj na sérii panelových diskusií, ktorú pripravil Ústav politických vied SAV s podporou ministerstiev kultúry a školstva a spolupráci s Univerzitnou knižnicou v Bratislave, na ktorých panelisti predstavili významné politické osobnosti pôsobiace na prelome 19. a 20. storočia a v nasledujúcich desaťročiach.

V utorok 13. júna to bolo otvorenie výstavy a panelová diskusia pod názvom Dr. Pavel Blaho – politik a národno-osvetový pracovník.

V utorok 24. októbra: panelová diskusia Samuel Zoch – politik, verejný a cirkevný činiteľ.

V pondelok 27. novembra: Doktor Ivan Markovič – politik, legionár a publicista.
 

Prezentácie nových kníh
 

Prednáška a beseda ku knihe Jeseň postmodernizmu s jej autorom Michaelom Hauserom. 8. február 2017. Moderoval Ladislav Hohoš.

*

Prezentácia knihy Lukáša Perného: Kultúrna revolúcia Laca Novomeského.25. apríl 2017.

*

Prezentácia knihy Tomáša Černáka a Martina Mocka Husák v odboji a SNP 1938 – 1945.  4. máj 2017. Moderoval Jozef Schwarz.

*

Prezentácia publikácie Ústavu politických vied SAV (vydavateľstvo Veda) v Univerzitnej knižnici v Bratislave: Pohľady na slovenskú politiku po roku 1989 – vystúpili Ivan Laluha, Vladimír Goněc, Jozef Lysý, Peter Zelenák a Miroslav Pekník. 25. máj 2017.

*

Panelová diskusia k publikácii Petra Daubnera Metastázy globálneho kapitalizmu na tému Európska únia, globálny kapitalizmus a jeho alternatívy. Panelisti boli Ľuboš Blaha, Eduard Chmelár a Tomáš Profant. 22. júna, moderoval Martin Muránsky.

*

Prezentácia publikácie Pohľady na slovenskú politiku po roku 1989 Marcelou Gbúrovou, Ivanom Laluhom, Vladimírom Srbom, Petrom Dinušom a Miroslavom Pekníkom. V utorok 12. septembra 2017 v Inštitúte ASA.

*

Prezentácia dvoch kníh o súčasnej Európe vydavateľstiev SLON a Novela Bohemica za prítomnosti českých autorov Jana Kellera: Európske rozpory vo svetle migrácie a Ilony Švihlíkovej: Grécka tragédia. 21. september 2015.

*

Prezentácia publikácie Pohľady na slovenskú politiku po roku1989 s Miroslavom Pekníkom, Milanom Šikulom, Marcelou Slobodníkovou, Svetozárom Krnom a Jozefom Lysým. V stredu 11. októbra 2017 v Inštitúte ASA.

*

Výnimočne v priestoroch kaviarne hotela Devín na Riečnej ulici sa 7. decembra konalo reprezentatívne predstavenie novej knihy Gustáv Husák. Na prezentácii sa zúčastnil jej autor, český historik Michal Macháček, riaditeľ pražského Nakladateľstva Vyšehrad Pravomil Novák,  akademik Viliam Plevza a slovenský historik Róbert Letz. Moderovali Gabriela Rothmayerová a Martin Muránsky.
 

Ostatné podujatia
 

Členovia Klubu Nového slova sa zúčastnili aj na viacerých spoločenských podujatiach spojených najmä s významnými výročiami, osobitne spojených so 72. výročím oslobodenia Slovenska a porážky nacistického Nemecka, 73. výročím SNP, pietnych aktov pri jubileách viacerých historických osobností (Vavro Šrobár, Karol Šmidke, Vladimír Clementis, Ladislav Novomeský, Peter Jilemnický), ale aj na protestných demonštráciách súvisiacich so zostrenou geopolitickou situáciou v Európe a vo svete.

*

Najúspešnejšie akcie, ktoré už tradične každý rok organizuje KNS, bolo Stretnutie na Malom Slavíne nad bratislavskou Račou – 13. mája za účasti vyše 200 ľudí a podujatia späté s turistickým pochodom Clementisovou cestou – 14. až 17. septembra v Tisovci.

*

Efektivita všetkých našich podujatí by bola nemysliteľná bez portálu www.noveslovo.sk, či už ide o ich predbežnú propagáciu alebo popularizáciu formou článkov, fotografií a videozáznamov, ktoré nechýbajú v podstate z nijakej besedy. O bohatej činnosti portálu www.noveslovo.sk, ktorý pokračoval v prezentácii kritických komentárov, štúdií, článkov o súčasnom dianí v slovenskej spoločnosti i vo svete, o histórii i víziách ďalšieho vývoja, svedčí fakt, že napríklad iba v období 1. až 10. decembra tohto roku priniesol 29 príspevkov, teda fakticky tri denne!

Bratislava, 14. december 2017

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984