Reklama
Reklama

Slovenský národ, máš na to, aby si prežil aj vo svete intríg kapitálu a moci

Počet zobrazení: 3989

Identitu koreňov slovenského národa treba zachovať a zveľaďovať aj v integrovanej Európe. Občanmi volení zástupcovia do zákonodarného  zboru sú povolaní upevňovať hodnotovú hierarchiu dôstojného života človeka ako strategický zámer Slovenska.

Naši predkovia  dokázali aj v podmienkach poroby  zachovať a upevňovať svoje národné korene. Korene, založené a zveľaďované na skutočných ľudských hodnotách, sú našou šancou na prežitie aj v súčasnom svete intríg kapitálu a moci, cielenej migrácie.

Vo svete, ktorý znetvoril podstatu demokracie, zdegradoval jej obsah na získanie a udržanie moci na základe bohatstva, moci nad osudom človeka, ľudského spoločenstva, národov a štátov. Vo svete nekritických obdivovateľov tzv. západnej demokracie, ktorí úspešne a bez ostychu pôsobia aj na Slovensku a podrývajú základné životné hodnoty jeho statočných občanov.

Občan, takmer každý politik, každé médium prízvukuje Tvoj význam a záujem o Teba, o Tvoje dobro, obzvlášť v tomto predvolebnom období. Koho budeš voliť, keď takmer za každým politikom pravice či ľavice sú nevyšetrené a nepotrestané kauzy. Koľko nepoctivosti je v plytkých mediálnych hádkach „tiež“ politikov, najdlhšie to trvajúcej telenovele, uskutočňovanej na tvoj úkor.

Politikov, ktorí podstatu činnosti verejného činiteľa – slúžiť občanovi „povýšili“ na možnosť osobne sa obohatiť. Politikov, ktorí zneužitím funkcie verejného činiteľa sa dostali priamo k majetku, resp. umožnili vznik finančnej oligarchie (mafií). Je priam komické a zároveň poburujúce, ako sa z daní občanov dobre platení „tiež politici“ hádajú, či pri vstupe do a po skončení verejnej služby majú priznávať majetok. Kto chce byť verejne činný a spravodlivý voči občanom, je povinný strpieť povinnosť priznať majetok a nie o nej diskutovať.

Politikov, ktorí za judášsky groš rozpredali strategický majetok zahraničným investorom a zbavili Slovenskú republiku nemalých finančných zdrojov, takých potrebných pre dôstojný život občana, pre efektívny rozvoj jeho rodnej vlasti. Mnohí z nich, aj tí, ktorí vedome či nevedome nezvládli základné povinnosti pri správe a kontrole daní, najmä nadmerných odpočtov DPH, sa Tebe, občan, aj teraz z lavíc parlamentu smejú do očí. Och, aká to ľudská úbohosť „kompetentných“.

Politikov, ktorí Ťa občan Slovenska okradli o rokmi ťažko nadobudnuté materiálne aj duchovné hodnoty a za 25 rokov nedokázali ucelene konkretizovať a postupne realizovať stratégiu úspešného hospodárskeho a sociálneho rozvoja Slovenska. Stratégiu upevňovania svojbytnosti a suverenity Slovenska, a to v rámci racionálne konštruovaných a reálne fungujúcich integračných zoskupení.

Politikov, ktorí v mene politicky chcenej a čoraz častejšie mocensky presadzovanej hospodárskej, ale aj obrannej integrácie zbavili občanov, rodiny, národ, ochrany a obrany ich životov a životov ich potomstva. Nehovoriac o škodách páchaných vo výchove dospievajúcich mladých ľudí, kde často absentuje osobná aj spoločenská disciplína, pokora, mravnosť, zodpovednosť pri zakladaní životaschopných rodín, úcta k poctivej práci, ale aj úcta a k starším a nimi vytvoreným hodnotám.

Politikov, ktorí bez zábran plnia dômyselne prepracovanú stratégiu mocných tohto sveta (Európy) o vytvorení nereálneho a občanmi väčšiny národných štátov neželaného európskeho superštátu. Po ovládnutí menovej politiky (pri pokračujúcom obhajovaní nezávislosti bánk) sa usilujú aj o rozpočtovú (fiškálnu) nadvládu. Z pôvodnej integrácie o obchode s oceľou chcú byť mocní ešte mocnejšími v superštáte.

O čom budeš rozhodovať Ty občan vo voľbách v takto zvrhlo ponímanej demokracii a integrácii? Občan dovolíš, aby Tvoja vlasť, Slovensko, s takými vzácnymi historickými koreňmi, bolo guberniou mocichtivých?

Politikov, ktorí namiesto upevňovania domácich regionálnych pracovných, sociálnych a finančných podnetov Ťa občan takmer výlučne odkazujú na nadnárodné korporácie, na žobranie o zdroje z eurofondov, o ktoré Ťa pripravili kupliarskou privatizáciou a jej následkami, na život v dlžobe a v strachu o prácu na ďalší deň.

Finančná oligarchia, ktorá sa zásluhou mocichtivých a predajných politikov, ale aj obdivovateľov špekulatívneho spôsobu podnikania v tzv. vyspelých západných demokraciách, zmocnila hodnôt vytvorených predchádzajúcimi generáciami, aby diktovala vláde, čo má robiť pre ich ďalšie bohatnutie.  

Ty občan si zostal za dverami, v podstate bez Ústavou SR zaručeného nároku na dôstojný život, na kvalitné vzdelanie, nároku na zodpovedajúcu zdravotnú a sociálnu starostlivosť, na umocňovanie kultúrneho národného povedomia, takého potrebného v súčasnom politicky a ekonomicky rozorvanom svete.

Od Teba občan sa vyžaduje, aby si sa postaral sám o seba, o svoju rodinu v riečišti korupčného prostredia, ktoré Ti vytvorili nepotrestaní mocichtiví politici a zbohatlíci. Politici bez vyvodzovania osobnej hmotnej zodpovednosti a zbohatlíci, ktorí z rozkradnutého aj Tvojho majetku uplácajú moc, spôsobujú tvoju chudobu a rozkladajú morálku celej spoločnosti na Slovensku.

Mocichtiví politici nepociťujú absenciu reálnej stratégie Slovenska, ktorá by aj v integračných a globalizačných procesoch umocňovala predchádzajúcimi generáciami nadobudnutú národnú identitu.

Stratégiu, ktorá by využívala potenciálne materiálne, ľudské aj geografické možnosti jednotlivých regiónov Slovenska. A to nielen na zvýšenie zamestnanosti, ale aj na opätovné dosiahnutie a udržanie potravinovej (bez rozmyslu stratenej), energetickej, ale aj finančnej sebestačnosti Slovenska.

Stratégiu, ktorá by systémovým pôsobením finančno-ekonomických nástrojov (najmä daňami, odvodmi aj cenovou reguláciou v prirodzených monopoloch) umocňovala hospodársko-sociálne postavenie Slovenska v európskom, aj celosvetovom priestore a zabezpečovala dôstojný život jeho občanov v skutočne slobodnom národnom štáte.

Stratégiu, ktorá by vejárom vlastnej, národne špecifickej produkcie a služieb prispievala do spotrebného koša spoločného integračného zoskupenia, sveta.

Stratégiu, ktorá by upevňovala hodnotovú hierarchiu dôstojného života človeka a nebola iba zdrojom rastúcich ziskov nadnárodných korporácií v prehlbujúcom sa procese globalizácie.

Občan Slovenska máš na to, aby si zmobilizoval svoj um a silu na zachovanie a zveľaďovanie dedičstva tvojich predkov.

Občan, daj hlas vo voľbách iba kandidátom tých strán, ktoré programom,  kvalifikovanosťou a morálkou kandidátov na poslancov preukážu, že

 • budú napĺňať obsah Ústavy SR zabezpečujúci prácu a dôstojný život každého občana, rovnosť a spravodlivosť pred zákonom,
 • budú upevňovať ekonomické aj morálne postavenie rodiny v spoločnosti a zabezpečovať podmienky pre výchovu detí v duchu zachovania tradícií  tohto národa, ako aj pre úspešné zvládnutie nových výziev pri prehlbovaní skutočnej demokracie v spoločnosti vyspelých národov,
 • budú dbať o kvalitu a dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre každého činorodého občana Slovenska, osobitne pre starých a zdravotne postihnutých občanov,
 • budú presadzovať svojbytnosť a prosperitu slovenského národa, rast kvalitatívnej výkonnosti jeho hospodárstva,  adresnosť a racionálnu solidárnosť jeho sociálneho systému, a to aj v rámci integračných zoskupení,
 • dokážu formovať reálne dlhodobé a strednodobé strategické ciele v hospodárskej, sociálnej, environmentálnej, bezpečnostnej a obrannej oblasti a systémovými racionálne pôsobiacimi ekonomickými nástrojmi zabezpečovať ich realizáciu,

  Ciele stratégie formovať v dohode celého politicko-ekonomického spektra s prioritou, zabezpečiť dôstojný život občanov, potravinovú a energetickú sebestačnosť Slovenska, suverenitu postavenia štátu v integrovanej spoločnosti .

  Finančno-ekonomickým nástrojom, najmä daniam a odvodom, dať národohospodárky, sociálno-výchovný, environmentálny a regionálny rozmer a dlhodobejšiu stabilitu (podporovať podnikanie ale aj spoluúčasť podnikateľov na financovaní verejných potrieb, predovšetkým cez daňový základ dane z príjmov). Klásť dôraz na tvorbu vlastných zdrojov a na ich efektívne využívanie. Zdroje z eurofondov považovať za doplňujúce, nie určujúce.

  Minimalizovať rozsah finančných zdrojov vytváraných na Slovensku prevádzaných do zahraničia. Pri budovaní veľkých produkčných kapacít reflektovať na začínajúci sa ich prebytok v Európe aj vo svete. Ďalej na získavané minimum z inkasa dane z pridanej hodnoty z takto vyvážanej produkcie, ako významného rozpočtového zdroja.
   
 • vyšetria a minimálne 80 % sadzbou dane z príjmov zdania preukázateľne nekalo získaný majetkový a finančný prospech zbohatlíkmi, finančnými oligarchami, úplatnými politikmi a verejnými činiteľmi, a to za celé obdobie od roku 1989. Nedovoliť, aby nepostihnutá nekalá minulosť  naďalej traumatizovala život spoločnosti. Vytvoriť tak rozhodujúci predpoklad  pre zníženie pretrvávajúcej veľkej korupcie na Slovensku a upevňovanie disciplíny a morálky v spoločnosti.  
 • zásadne obmedzia priestor pre rôzne druhy korupcie, a to vo všetkých oblastiach spoločnosti, vrátane uplatňovania osobnej hmotnej a trestnej zodpovednosti voči verejne činným osobám (vrátane poslancov na všetkých úrovniach) a osobám, ktoré sa obohatili nekalou privatizáciou majetku štátu a obcí, ako aj daňovými únikmi a províziami z verejných zdrojov pri verejnom obstarávaní.
 • politicky kvalifikovane, ekonomicky na vysokej odbornej úrovni budú presadzovať občianske, národné, hospodárske, sociálne, environmentálne, obranné i ochranné záujmy Slovenska v rámci integračných ekonomických aj vojenských  zoskupení.
 • nedovolia na Slovensku budovať vojenské základne ani iné vojenské priestory NATO, bez referenda občanov (pri účasti občanov minimálne na úrovni 50 %). Slovensko má dlhoročnú vlastnú skúsenosť ale aj nové poznatky o pôsobení NATO , aby trvalo na uvedenej podmienke.
 • v novej kvalite obnovia vlastné ozbrojené sily na obranu a ochranu občanov  Slovenska (vrátane pomoci samosprávam pri živelných pohromách) a pre ochranu vonkajších hraníc Schengenu. V neposlednom rade zvýši sa tak zodpovednosť mladých ľudí voči vlastnému štátu, voči jeho občanom, zvýši sa ich disciplína, zníži rozsah ich nezamestnanosti, a odchod do zahraničia.
 • donútia zdravých rómskych spoluobčanov pracovať a starať sa o výchovu ich detí, o budovanie obydlí a miestnej infraštruktúry vlastnými silami. Možnosti pracovať sú vo všetkých regiónoch, najmä v oblasti  malého stavebníctva, v poľnohospodárskej aj živočíšnej výrobe, pri čistení lesa a výrobe drevnej štiepky, atď.
 • odstránia súčasné zložité a administratívne náročné územnosprávne členenie Slovenska, vrátia sa k trom krajom a k Bratislave ako samostatnému kraju, znížia počet ministerstiev a zjednodušia ich riadiace štruktúry.
 • prehodnotia súčasný volebný systém, znížia počet poslancov NR SR podľa počtu okresov, čím súčasne vymedzia zodpovednosť každého poslanca aj voči obyvateľom.
 • očistia politicko-spoločenský priestor o inštitúcie, financované predovšetkým zo zahraničných zdrojov, ktoré dezinformujú a poškodzujú oprávnené záujmy občanov Slovenska .
 • budú umocňovať hospodársku, finančnú (najmä daňovú a odvodovú) disciplínu, nedovolia plytvať s verejnými (rozpočtovými) zdrojmi, s majetkom štátu a obcí, zmanipulovanými verejnými obstarávaniami a províziami.
 • budú upevňovať  postavenie štátu ako garanta dôstojného života všetkých občanov Slovenska.

Občan Slovenska choď na voľby do NR SR. Daj hlas tým kandidátom, ktorí Ťa svojím doterajším životom, výsledkami, vedomostnými a charakterovými vlastnosťami presvedčia, že sú schopní v pokore  presadzovať hodnoty pre Tvoj dôstojný život.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama