Sociálna politika má svoje dejiny

Počet zobrazení: 3292

Priznám sa (bez mučenia), že týždenne pristane na mojom pracovnom stole v trnavskom podkroví množstvo printových, ale aj elektronických knižných počinov.

Vždy mám nutkanie o každom takomto počine napísať, informovať, len – poznáte to – ruky a um nestíhajú.

Lenže sú tu „kusy“, ktoré nie je možné (minimálne z troch dôvodov: kvalita, obsah a informačná perspektíva) obísť, alebo nechať tak.

onufrak0001_1.jpgDo skupiny „kusov“, ktoré nie je možné nechať tak, patrí ostatná knižná publikácia pomerne mladého, ale už s pestrým edukačným a  erudačným pozadím, autora Alexandra Onufráka.

Ide o predstaviteľa nastupujúcej generácie skutočných politológov a autorov z balíka celoživotnej výchovnej produkcie profesorky PhDr. Marcely Gbúrovej, CSc., ktorá je nielen vedeckou redaktorkou danej monografie, ale aj organizačnou vedúcou autora, pôsobiaceho na Katedre politológie FiF Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Tento politologický inkubátor pod vedením M. Gbúrovej po rokoch ponúka svetu a mestu nové politologické autorské mená, o ktorých (o tom som presvedčený) budeme skoro počuť: J. Šutajová, G. Eštok , D. Dobiáš, T. Dvorský, J. Ruman, P. Fúrik... a, samozrejme, aj A. Onufrák.

Profesorka M. Gbúrová v jednom zo svojich vystúpení akcentovala: „... chcem vysloviť nádej, že slovenská politologická komunita, zvlášť jej mladšia odnož, má v sebe dostatok aktívneho prístupu k životu, morálneho kreditu, odhodlania, odvahy a profesionálnych zručností na to, aby prekonala všetky príkoria a neprajnosti vonkajšieho sveta a dokázala svoju opodstatnenosť v úlohe strážcu a obhajcu fundamentálnych hodnôt demokracie a politickej slobody...“[1] No a spomenutý knižný produkt tieto prorocké a prosbové slová potvrdzuje.

Vráťme sa k publikácii Alexander Onufrák: Vznik a vývoj britskej sociálnej politiky, FiF UPJŠ Košice 2021, ISBN 978-80-8152-998-6.

Ako už zo samotného názvu prezentovanej práca vyplýva, jej obsahom je mapovanie vzniku a vývoja sociálnej politiky na Britských ostrovoch a tém a výdobytkov, ktoré dnes denne využívame, berieme ich ako samozrejmosť – lenže súboj o tieto výdobytky bol tuhý a dlhý a  za každým pozitívnym projektom bol konkrétny človek (ľudia).

Monografia A. Onufráka je vymedzená ako z časového, tak aj z obsahového hľadiska a čo je dôležité vedieť – opiera sa výlučne o cudzojazyčné (britské) pramene.

Ako spotrebiteľovi mi nič iné neostáva, než túto (nie prvú publikáciu A. Onufráka - pozri napr.: ONUFRAK, A. (2018) Sociálna politika, UPJS Košice, 2018, ISBN 978-80-8152-698-5), ktorú odborne recenzovali prof. PhDr. Jozef Lysý, CSc. a doc. PhDr. Peter Horváth, PhD. odporučiť čitateľom SLOVA k veľmi podrobnému prelistovaniu.

Ono totiž, jedna vec je ľavicová demagógia na straníckej alebo Fb platforme a druhou je skutočné pochopenie súčasného sociálneho rozvrstvenia spoločnosti a možností politickej participácie na jej riešení.

Treba akcentovať originalitu, názorovú koncepčnosť, s ktorou autor svojou prácou predstúpil pred verejnosť.

A ešte jeden dôležitý moment. V sfére sociálnej politiky zohrával, zohráva a bude zohrávať moment vstupu samospráv. Totiž len decentralizovaný prístup, ktorý súbežne rešpektuje lokálne špecifiká, má právo na svoj život!. V práci A. Onufráka je tento fenomén v potrebnej miere zohľadnený!

Odporúčam prečítať! No a tiež odporúčam mať túto publikáciu neustále po ruke... Aj politikom z praxe, ktorí chcú budovať nerustikálnu ľavicu na Slovensku.

Autor je vysokoškolský učiteľ
 


[1] ŠUTAJOVÁ, J., EŠTOK, G., ONUFRÁK, A. (2021): 1989-2019: 30 rokov zmien - kam kráčaš demokracia, In: GBÚROVA, M.: K niektorým nenaplneným predpokladom demokracie po roku 1989, UPJS, Košice, 2021, ISBN 978-80-8152-990-0, s.23.

 

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984