Obsahom práce je analýza filozofického diskurzu medzi predstaviteľmi ortodoxného a humanistického marxizmu, liberálnymi autormi a filozofmi komunitarizmu. V práci sú taktiež pertraktované témy ako odcudzenie, vykorisťovanie, marxistická triedna analýza, možnosti triedneho boja a socialistickej revolúcie. Čiastkovo sa v práci tematizuje aj dialektický a historický materializmus, charakter systému reálneho socializmu, ideológia stalinizmu, globálny (prípadne neoliberálny) kapitalizmus v kontexte pretrvávajúcej štrukturálnej krízy, koncept demokratického socializmu, komunistická Idea a pod.

Cieľom práce je na základe argumentácie vybraných autorov (filozofov) preukázať neudržateľnosť globálneho kapitalizmu, potrebu rekonštrukcie socializmu prostredníctvom implementácie neo marxistických (resp. socialistických) princípov sociálnej spravodlivosti, obohatenie súčasného filozofického diskurzu o príspevok k danej problematike a taktiež reaktualizácia a intelektualizácia marxistického myslenia v našom akademickom prostredí.

Na stiahnutie: Sociálna spravodlivosť v kontexte ekonomickej globalizácie v teóriách analytických marxistov.pdf

Bibliografický odkaz:

DAUBNER, Peter: Sociálna spravodlivosť v kontexte ekonomickej globalizácie v teóriách analytických marxistov [Diplomová práca]. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, Katedra politológie KP. Školiteľ: doc. PhDr. Mgr. Peter Ondria, PhD.. Rok obhajoby: 2013.


Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License.