Reklama
Reklama

Stanovisko Klubu ekonómov S.P.O.S. k návrhu rozpočtu verejnej správy

Počet zobrazení: 2621

SPOS.JPGKlub ekonómov posúdil predbežný návrh rozpočtu verejnej správy na rok 2014, ako je predbežne pripravený na rokovanie vlády

Navrhovaný rozpočet považuje Klub ekonómov za realistický, ale málo inovatívny. Predložený návrh, ktorý by mal vyjadrovať priority hospodárskej politiky štátu, nesvedčí v tejto podobe o tom, že smeruje k vytváraniu základov budúceho ekonomického rastu. Sústreďuje sa skôr na krátkodobé ciele spočívajúce v snahe zaplátať akútne a aktuálne rozpočtové diery a bokom ponecháva dlhodobé rozvojové potreby zviazané so zmenou štruktúry ekonomiky a posilňovaním domáceho podnikateľského sektora. Jeho súčasná podoba  je poplatná konsolidačnej stratégii. Výrazne sa orientuje na vývoj vonkajšieho ekonomického prostredia s očakávaním jeho priaznivého dopadu na našu ekonomiku a bokom ponecháva orientáciu na mobilizáciu vnútorného potenciálu ekonomiky. Pod tlakom fiškálnej konsolidácie sa z návrhu stratil tlak na štrukturálne zmeny ekonomiky, ktoré by odrážali jasnú hospodársku politiku vlády v budúcom roku i ďalších rokoch.

Podobne ako OECD i Klub ekonómov upozorňuje, že osobitne majetkové dane sú na Slovensku jedny z najnižších. Okrem iného sa zatiaľ neplní vládny program v časti zdaňovania luxusu. Naďalej sú poskytované často neodôvodnené daňové výnimky. Ako prekonanú považujeme situáciu, kedy sú spoločnosti oslobodené od dane z dividend.

Ani súčasná vláda sa zatiaľ neodvážila radikálne zmeniť stav, kedy na Slovensku, ako jednej z mála európskych krajín, sa neplatí daň z prevodu nehnuteľností, darovania a dedičská daň.

Návrh vyvoláva dojem, že i pod vplyvom blížiacich sa volieb, ako miestnych, regionálnych i všeobecných, sa stratila motivácia pre posilnenie príjmovej častí rozpočtu z daní a tým i pre ďalší rozvoj sociálneho štátu.

Klub ekonómov S.P.O.S. upozorňuje, že napriek miernemu zvýšeniu sadzieb daní sa ich podiel z HDP znížil. U nepriamych daní poklesol z 12,5 % v roku 2000 na 9,9 % v roku 2012 a u priamych daní za rovnaké obdobie zo 7,4 % na 5,6 %, a u odvodov poistného zo 14,2 % na 13,6 %. Daňová kvóta je na Slovensku jednou z najnižších v EÚ. Celková daňová kvóta bolo v roku 2000 nižšia v porovnaní s EÚ 27 o 6,8 percentuálneho bodu, ale v roku 2012 už o 12,3 bodu, pričom ani predložený návrh nenaznačuje, že sa tieto relácie zmenia.

Vo výdajovej časti rozpočtu je nevýrazný tlak na šetrenie. Okrem skutočnosti, že sa zastabilizoval rast platov vo verejnej správe s výnimkou platov učiteľov, kde sa ráta s rastom, čo je potrebné oceniť, nie je badať selektívny tlak na úspory v jednotlivých rezortoch. Osobitne sa to prejavuje napr. v rezorte vnútra, a to jeho bezpečnostnej zložke, ale i v ďalších rezortoch. Na druhej strane tak, ako je to vyššie naznačené, nie sú z návrhu jasné ciele hospodárskej politiky smerujúcej k štrukturálnym zmenám a to ani pre budúci rok, ani v horizonte nasledujúcich troch rokov.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama