Reklama
Reklama

Stanovisko k návrhu na reformu školstva

Počet zobrazení: 2609

Klub učiteľov pri MsO Smer-SD s Klubom Spoločnosti L. Novomeského v Prievidzi dňa 16.11.2016 na svojom spoločnom zasadaní k Návrhu Ministerstva školstva SR na reformu školstva do roku 2030, k jeho dvom častiam, zaujali nasledovné postoje:

Cieľ ministerstva predĺžiť povinnú školskú dochádzku detí a mládeže, so zaradením do nej posledný ročník MŠ a posledný ročník žiakov stredného školstva na 14 rokov, považujeme za potrebnú úpravu podľa jej zdôvodnenia v Návrhu.

Závažnejší problém navrhovanej zmeny je vo vyjadrovaní hodnotenia žiakov na vysvedčeniach vo forme dlhšieho textu namiesto doterajšieho číselného, resp. jednoslovného vyjadrenia. Takéto hodnotenie žiakov v nižších triedach ZŠ s možným presahom do vyšších ročníkov by spôsobilo znemožnenie porovnávania hodnotenia žiakov tak v rámci triedy, ako aj medzi triedami školy, či aj viacerých škôl. Navrhovaná individualizácia hodnotenia žiakov by azda pomohla v „otupení“ strohosti doterajšieho spôsobu hodnotenia, ale vyžiadala by si zmenu formulárov vysvedčení v riadkoch predmetov a od učiteľov určitú kreativitu vo vyjadrovaní hodnotenia individuálnych rozdielov u žiakov v rôznych predmetoch. Prinieslo by aj ďalšie zaťaženie učiteľov v ich náročnej práci. Keďže číselné, resp. jednoslovné vyjadrenia hodnotenia žiakov v pedagogickej teórií má svoje viacvrstvové obsahové vyjadrenia s určitým počtom slov, by možno viedlo u mnohých učiteľov k vytrhávaniu týchto čiastkových charakteristík, čo by takéto hodnotenie zjavne skresľovalo. Azda by pomohlo centrálne vydanie určitých odtienkov vyjadrenia v jednotlivých stupňoch hodnotenia. Ináč by viacslovné hodnotenia s potrebou odborných výrazov sťažovalo ich pochopenie rodičmi či žiakmi. Iným východiskom by bolo v klasickom vysvedčení vytvorenie určitej kolónky na vysvetlenie viacslovného zdôvodnenia tej-ktorej známky.

Vychádzajúc zo skúseností v učiteľskom pôsobení a s prihliadaním na prijatie mladších detí do školskej dochádzky, členovia našich klubov súhlasia so zavedením viacslovného hodnotenia detí v prvých dvoch ročníkoch prvého stupňa ZŠ. Takto by sa prístup učiteľa k hodnoteniu týchto žiakov zmäkčil a zabránilo by sa zanášaniu nepriateľstva medzi žiakmi samotnými, ale aj vo vzťahu k učiteľovi. Zamedzilo by sa aj možnému prepadávaniu žiakov v dôsledku ťažšieho zvykania si na výučbu. Požadujeme však, aby učitelia už pred koncom druhého ročníka pripravovali žiakov na prechod k tradičnému hodnoteniu vo vyšších triedach, aby slovné hodnotenia dopĺňali výrazom, že táto odpoveď by bola vo vyššej triede na jednotku, či výbornú, atď...

K svojmu stanovisku k reforme chceme zároveň vyjadriť stotožnenie sa s mnohými pripomienkami z odborných kruhov i z verejnosti, že v školstve sa málo prihliada na výchovnú stránku pôsobenia školy už od samého začiatku jej pôsobenia na žiaka. Domnievame sa, že tento jav vychádza z úrovne prípravy učiteľov na pedagogických fakultách na Slovensku.

Vyššie uvedené stanoviská odosielame na Ministerstvo školstva SR a zverejňujeme na sociálnych sieťach.

16.11.2016, Za Kluby – Ing. Milan Medúz, Prievidza

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama