Reklama

Summit v Dušanbe

Spoločenstvo nezávislých štátov
Počet zobrazení: 2981

V súlade s Dohodou o vytvorení Spoločenstva nezávislých štátov (Соглашение о создании Содружества Независимых Государств) zo dňa 8. januára 1991 a Stanovami Spoločenstva nezávislých štátov (Устав Содружества Независимых Государств) zo dňa 22. januára 1993 je Rada hláv štátov (prezidentov) členských krajín Spoločenstva nezávislých štátov najvyšším orgánom Spoločenstva.[1]

Do kompetencie Rady o. i. patrí právo meniť Stanovy, vytvárať, alebo rušiť orgány Spoločenstva, optimalizovať jeho štruktúry a rozhodovať o personálnych otázkach, ktoré sú spojené so Spoločenstvom.

dusanbe_1.jpg
Účastníci summitu v Dušanbe. Foto: kremlin.ru

Rokovacím jazykom Spoločenstva nezávislých štátov je ruský jazyk. V priebehu kalendárneho roku sa koná jeden riadny a obyčajne jeden neformálny summit prezidentov členských krajín Spoločenstva, teda zasadnutie Rady hláv štátov členských krajín Spoločenstva nezávislých štátov.
 

Tadžikistan privítal hostí
 

V súčasnosti predsedá Rade hláv štátov členských krajín Spoločenstva nezávislých štátov prezident Tadžikistanu Emomali Šaripovič Rachmon (Эмомали Рахмон). Preto sa 28. septembra 2018 konal v Dušanbe,  hlavnom meste Tadžikistanu, ako aktuálne predsedajúcej krajiny Spoločenstva nezávislých štátov, summit prezidentov členských krajín. Bez účasti prezidenta Ukrajiny (aj keď Petro Porošenko je zatiaľ členom Rady a mohol pred kolegami definovať svoje – ukrajinské videnie vecí a možno by mu aj niekto „uveril“...) sa za jedným stolom stretli, okrem hostiteľa prezidenti Azerbajdžanu, Bieloruska, Kazachstanu, Kirgizska, Moldavska, Ruskej federácie a Uzbekistanu. Ďalej predseda vlády Arménska Nikol Pašinjan a „zástupca“ Turkmenistanu, ktorým bol podpredseda vlády Turkmenistanu Purli Agamuradov.

Stretnutie otvoril prezident E. Rachmon, ktorý vo svojom prejave bilancoval rok predsedníctva Tadžikistanu v Spoločenstve nezávislých štátov: „...bolo uskutočnených viac ako 40 zasadnutí Rád na rôznych úrovniach, ktoré riešili upevnenie Spoločenstva..., boj proti terorizmu a náboženskému extrémizmu, nezákonnej migrácii, boj proti výrobe a distribúcii drog... dobrú dynamiku mala spolupráca v ekonomickej oblasti, pričom sme nezabúdali ani kultúrnu a humanitárnu spoluprácu medzi našimi krajinami...“[2]
 

Priebežná príprava sa vypláca
 

V predvečer prezidentského stretnutia sa uskutočnil (26.– 27. 20118 septembra 2018 v Dušanbe) summit ministrov zahraničných vecí (ktorí sa potom presunuli na VZ OSN do New Yorku) a stretnutie Rady Medziparlamentného zhromaždenia Spoločenstva nezávislých štátov. Tu sa preferovala téma zákonodarnej podpory (a finančného zabezpečenia) projektov spolupráce v kozmickej oblasti v priestore Spoločenstva nezávislých štátov.

Nemožno opomenúť ani letné (1. júna 2018) stretnutie predsedov vlád Spoločenstva nezávislých štátov. Predsedovia hovorili o spolupráci a jej prioritách v rámci formátov Spoločenstva nezávislých štátov a Eurázijskej ekonomickej únie.
 

Výsledky z Dušanbe
 

Na záver stretnutia účastníci summitu hláv členských štátov Spoločenstva nezávislých štátov podpísali, resp. prijali celkom 15 dokumentov.[3]

Časť z nich mala organizačno-technický charakter (napr. o budúcom predsedníctve, ktoré prechádza na Turkmenistan), ale niekoľké z nich, ak sa budú realizovať, budú mať vplyv na vnútornú kondíciu jednotlivých členských krajín. V prvom rade ide o Dohodu o spolupráci členských štátov Spoločenstva nezávislých štátov o boji s trestnou činnosťou v sfére informačných technológií (Соглашение о сотрудничестве государств-участников Содружества Независимых Государств в борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий).

Za dôležité možno považovať aj Vyhlásenie hláv štátov Spoločenstva nezávislých štátov na počesť 70. výročia prijatia Všeobecnej deklarácie ľudských práv 10. decembra 1948 (Заявление глав государств-участников Содружества Независимых Государств по случаю 70-летия со дня принятия Всеобщей декларации прав человека от 10 декабря 1948 года). Väčšinu či vlastne všetky členské krajiny Spoločenstva nezávislých štátov neoliberálna kohorta neustále kritizuje za stav dodržiavania „ľudských práv“. Tak uvidíme, či si aj niekto iný a na takej úrovni na toto okrúhle výročie pripomenie.
 

Prípravy na 75. výročie víťazstva
 

Samozrejme sem – teda ako dôležitý záver – sa radí aj spoločný dokument O príprave osláv 75. výročia víťazstva vo Veľkej vlasteneckej vojne 1941 – 1945 (О подготовке к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов).

V rámci plánu osláv 75. výročia víťazstva sa v krajinách Spoločenstva predpokladá 49 spoločných postupov a podujatí. Akcent je nasmerovaný starostlivosť o veteránov, priamych účastníkov bojov proti fašizmu. Odhaduje sa, že ich v postsovietskom priestore ešte žije asi 100 tisíc. Vrátane tých na nešťastnej a tvrdo oklamanej Ukrajine oslavujúcej S. Banderu, ale bez tých, ktorí ešte ostali žiť v pobaltských štátoch bývalého Sovietskeho zväzu: v Lotyšsku, Litve a Estónsku, kde si však viac vážia iných mašírujúcich veteránov!

Samostatný blok týchto spoločných podujatí je nasmerovaný na boj proti všeobecnej falzifikácii dejín 20. storočia, s čím sa, žiaľ, v strednej Európe stretávame prakticky denne.

Bude vydaná – spoločne – univerzálna pamätná medaila „75. výročie víťazstva vo Veľkej vlasteneckej vojne“.

V Spoločenstve nezávislých štátov je rok 2019 vyhlásený ako Rok knihy a 2020 ako Rok 75. výročia víťazstva vo Veľkej vlasteneckej vojne 1941 – 1945.
 

Nový predsedajúci – Turkmenistan
 

V roku 2019 bude predsedať Spoločenstvu nezávislých štátov (ako bolo dohodnuté na stretnutí prezidentov 11. októbra 2017 v Soči a potvrdené v Dušanbe) Turkmenistan.

Preto sa budúci riadny summit hláv členských štátov Spoločenstva nezávislých štátov bude konať 11. októbra 2019 v Ašchabade.

Samozrejme, ak rok 2019 neprinesie v rámci postsovietskeho priestoru niečo politicky záporne prekvapivé, alebo niečo negatívne a implantované zvonku....

(Autor je vysokoškolský učiteľ)

Úvodné logo: pravo.by.novosti


[1] Bližšie pozri: http://www.e-cis.info/page.php?id=18896
[2] Dostupné na: www.president.tj;
[3] Všetky prijaté dokumenty sú dostupné na: http://www.e-cis.info/;

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
     

Blogy a statusy