Reklama
Reklama

Vláda Kazachstanu posilňuje občiansku spoločnosť

Počet zobrazení: 1136

usen_sulejman.jpgTento rok si Kazachstan pripomína 30. výročie samostatného štátu. Za posledné tri desaťročia sme prešli dlhú cestu. Naše hospodárstvo sa veľmi rozšírilo a naše politické procesy sú na nepoznanie v porovnaní s tým, keď sme práve získali nezávislosť od Sovietskeho zväzu.

Kritickým prvkom rozvoja Kazachstanu bol rozvoj našej občianskej spoločnosti, najmä nárast počtu mimovládnych organizácií (MVO). Je ťažké uveriť, že na začiatku 90. rokov pôsobilo v Kazachstane iba približne 400 mimovládnych organizácií. Príbeh je dnes oveľa iný. Počet aktívnych registrovaných mimovládnych organizácií v Kazachstane sa teraz zvýšil 40-násobne, na zhruba 16 000. Mnohé pôsobia v oblasti podpory sociálne zraniteľných vrstiev obyvateľstva alebo otázok týkajúcich sa ochrany práv a právnych záujmov občanov a organizácií.

Usen Suleimen,
veľvyslanec Ministerstva zahraničných vecí Kazachstanu.


Táto dynamika je, samozrejme, veľmi vítaná. Rozvinutá občianska spoločnosť je základom každého moderného a prosperujúceho štátu. Poskytuje efektívnu platformu pre dialóg, ako aj komunikačný most medzi zástupcami vlády a verejnosti.

Vláda Kazachstanu preto naďalej aktívne podporuje mimovládne organizácie, a to aj finančne. V roku 2020 boli poskytnuté granty v hodnote 1,8 miliárd tenge (viac ako 4,3 milióna amerických dolárov). Väčšina finančných prostriedkov smerovala na podporu projektov týkajúcich sa dobrých životných podmienok a rozvoja detí a mladých ľudí. Na priamu podporu rozvoja občianskej spoločnosti vrátane zvýšenia efektívnosti činnosti mimovládnych organizácií bolo pridelených približne 305,4 milióna tenge (740 000 dolárov).

Aj keď sa dosiahol značný pokrok, uvedomujeme si potrebu pokračovať v rozvoji priestoru pre prosperitu mimovládnych organizácií.

Z tohto dôvodu sa vláda o toto úsilie aktívne zaujíma. Napríklad, Občianske fórum, ktoré slúži ako platforma na zabezpečenie dialógu medzi štátom a mimovládnymi organizáciami, sa v našom hlavnom meste pravidelne organizuje od roku 2003. Deviate občianske fórum, ktoré sa konalo vlani v novembri, ponúklo 12 virtuálnych stretnutí medzi vedúcimi ministerstiev a zástupcami mimovládnych organizácií. Účastníci diskutovali o hlavných smeroch novej koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti, účasti občanov na rozhodovacom procese, mechanizmoch a možnostiach verejnej kontroly práce vlády, ako aj o ďalších témach.

Ďalším dôležitým nástrojom efektívneho zapojenia medzi vládou a občianskou spoločnosťou je konzultačný a poradný orgán „Dialógová platforma pre ľudskú dimenziu“, ktorý bol zriadený z iniciatívy kazašského ministerstva zahraničných vecí v roku 2013 s cieľom ďalej konsolidovať príležitosti pre mimovládne organizácie, viesť priamy dialóg so zástupcami vlády a parlamentu o otázkach ľudských práv a demokratických reforiem.

Stretnutia sa konajú raz za štvrťrok za môjho predsedníctva za účasti zástupcov mimovládnych organizácií, členov parlamentu, zástupcov Komisie pre ľudské práva za prezidenta Kazachstanu, Najvyššieho súdu, Ústavnej rady a príslušných ministerstiev, ako aj zástupcov naši medzinárodní partneri vrátane Rozvojového programu OSN, Úradu vysokého komisára pre ľudské práva, OBSE, Európskej únie, zahraničných diplomatických misií, USAID a Medzinárodnej trestnej reformy.

Relevantnosť tejto platformy sa výrazne zvýšila oznámením kazašského prezidenta Kasyma-Žomarta Tokajeva o koncepcii „počúvajuceho štátu“, čo znamená väčšie zameranie na angažovanosť vlády s občianskou spoločnosťou a od roku 2019 implementáciu troch balíkov reforiem v oblasti ľudských práv a ďalšej demokratizácie politických procesov v krajine.

Prostredníctvom otvorenej a transparentnej diskusie boli aktivity platformy zásadné pre identifikáciu systémových problémov a pre spoluprácu s kazašskými a medzinárodnými mimovládnymi organizáciami pri hľadaní spoločných riešení. Naše stretnutia tiež poskytujú užitočné dojednanie na prerokovanie odporúčaní výborov dohovoru OSN o vykonávaní kazašských medzinárodných záväzkov na ochranu ľudských práv.

Existuje niekoľko príkladov, keď niektoré otázky podrobne prebrala a preskúmala platforma pre dialóg, čo vyústilo do prijatia nových legislatívnych aktov. Jedným z príkladov je aktualizovaný zákon o mierových zhromaždeniach v Kazachstane. Kľúčovou zmenou je, že od minulého roku musia mimovládne organizácie alebo iné skupiny, ktoré chcú usporiadať zhromaždenia, upovedomiť miestne orgány iba päť dní pred udalosťou, namiesto toho, aby požiadali o povolenie. Ďalším príkladom je minuloročná dekriminalizácia článku 130 trestného zákona v krajine o ohováraní.

Potreba takejto platformy bola zrejmá najmä začiatkom tohto roka, keď členovia kazašskej občianskej spoločnosti nastolili otázku pozastavenia činnosti niekoľkých mimovládnych organizácií po kontrolách daňových orgánov. Na stretnutí, ktoré sa konalo v januári, sa odporúčalo, aby sa pozastavené organizácie obrátili na vyššie daňové úrady a proti rozhodnutiu sa odvolali. Kazašský podpredseda vlády a minister zahraničia Muchtar Tileuberdi ubezpečil, že túto otázku vezme pod svoju kontrolu.

Po dôkladnom preskúmaní daňovými orgánmi, iba o týždeň neskôr, 3. februára, boli všetky obvinenia voči dotknutým mimovládnym organizáciám zrušené a rozhodnutie o pozastavení ich činnosti bolo zrušené. Táto situácia ukázala, prečo je pre vládu a občiansku spoločnosť také dôležité mať jasné komunikačné línie.

Bez Dialógovej platformy pre ľudskú dimenziu a otvorených rozhovorov medzi občianskou spoločnosťou a kazašskou vládou by sa problém pozastavenia činnosti mimovládnych organizácií nemusel vyriešiť tak efektívne. Z tohto prípadu si nepochybne treba vziať ponaučenie, ale myslím si, že s istotou môžem povedať, že angažovanosť medzi občianskou spoločnosťou a našou vládou je v súčasnosti hmatateľná a praktická.

Tu sa, samozrejme, nezastavíme. Prezident vlani schválil koncom minulého roka Koncepciu rozvoja občianskej spoločnosti v Kazachstane do roku 2025. Jej cieľom je posilniť systém partnerstva medzi štátom, podnikmi a občianskou spoločnosťou, ako aj uľahčiť ďalšiu politickú transformáciu a modernizáciu v Kazachstane. Verím, že máme pevný základ, aby sme sa mohli neustále uberať týmto smerom.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama