Reklama
Reklama

Vyhlásenie Slovenskej advokátskej komory

vo veci podozrení zo závažného porušovania princípov právneho štátu v oblasti trestného práva
Počet zobrazení: 1849

Množiace sa podozrenia z excesívneho nadužívania nástrojov trestného práva dosahujú v poslednom období mieru, ktorá začína čoraz vážnejšie spochybňovať charakter právneho štátu. Demonštrácia hrubej sily pri zadržiavaní podozrivých, postup vo väzobných stíhaniach a ďalšie okolnosti vyvolávajú dôvodnú pochybnosť o tom, či sa trestné konania vedú celkom v plnom v súlade so zákonnými základnými zásadami, najmä proporcionalitou zásahov do základných ľudských práv a slobôd. Konania vo viacerých prípadoch dosahujú intenzitu obzvlášť krutého zaobchádzania a mučenia tak ako sú popísané aj v rozhodovacej činnosti Európskeho súdu pre ľudské práva. Zásada prezumpcie neviny je hrubo pošľapávaná už v úvodných štádiách trestných konaní pri zjavne neodôvodnenom nasadzovaní ťažkoodencov pred televíznymi kamerami. Nedá sa v tejto súvislosti ubrániť dojmu, že trestné konania sa v mnohých prípadoch robia (aj) kvôli mediálnemu efektu a teda zjavne sledujú aj iné ciele ako tie, ktoré sú definované v Trestnom poriadku. Takéto postupy sú nielen nezlučiteľné s charakterom právneho štátu, ale sú spôsobilé vážne kompromitovať aj dobre mienený boj proti zločinu.

Vyspelosť právneho štátu sa podľa ustálenej európskej právnej doktríny posudzuje aj podľa toho, ako sa verejná moc správa k osobám, ktoré sú objektom spoločenského opovrhnutia. Nie je v poriadku téza, že k (potenciálnym) zločincom sa môže štát správať kruto. A už vôbec nie je v poriadku, ak sa množí počet trestne stíhaných ľudí, ktorí počas výkonu väzby prišli o život, respektíve došlo k vážnemu poškodeniu ich zdravia. Túto situáciu vnímame ako vyvrcholenie dlhodobého ignorovania problémov v trestnoprávnej praxi, opakovaných správ Výboru Rady Európy proti mučeniu a tiež opakovaných upozornení odbornej verejnosti na vážne nedostatky trestnej politiky. Zároveň považujeme za smutné, že táto téma začína vo verejnosti ako-tak rezonovať, až keď sú objektom obzvlášť krutého zaobchádzania mediálne známe osoby. V skutočnosti sme presvedčení o tom, že ide iba o vrchol ľadovca a k porušovaniu práv dochádza dlhodobo, vo veľkom rozsahu, pričom obeťou sú spravidla sociálne slabšie a iné marginalizované skupiny.

Situácia podľa nášho názoru dospela do štádia, keď treba prijať okamžité nápravy v záujme ochrany základných ľudských práv a slobôd v súlade s európskym štandardom 21. storočia a plnenia medzinárodných záväzkov SR. Ani politická nestabilita, ani prebiehajúca pandémia nemôžu byť zámienkou na ďalšie odkladanie týchto vážnych problémov, keďže sa týkajú ochrany základných práv a slobôd ľudí.

18. 3. 2021

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama