Vynovená stará Ústava Turkmenistanu – bude?

Počet zobrazení: 3195

 

Dňa 24. februára 2020 ústredný vládny denník Turkmenistanu «Нейтральный Туркменистан»[1] zverejnil dokument: Проект Конституционного Закона о внесении изменений и дополнений в Конституцию Туркменистана (Návrh ústavného Zákona o zmenách a doplnení Ústavy Turkmenistanu).[2]

Tomuto predchádzalo (29. januára 2020) zasadnutie Ústavnej komisie Turkmenistanu za predsedníctva prezidenta, kde bol tento návrh doformulovaný a odobrený na zverejnenie a verejnú diskusiu.

Pôvodná (prvá) Ústava Turkmenistanu bola prijatá v roku 1992 a nehľadiac na to, či bol pri moci Saparmurat Nijazov (Turkmenbaši), alebo jeho dnešný nástupca (od roku 2007) Gurbanguly Berdymuchamedov, bola účelovo novelizovaná niekoľkokrát. Najskôr v roku 1995, potom 1999, 2003, 2006, 2008 a naposledy v roku 2017.

ustava_turkmenistanu.jpg
Foto prevzaté z: www.hronikatm.com/2020/01/power-separation/

Inak v roku 2020 oslavuje Turkmenistan 25. výročie svojej neutrality, čo by malo vyvrcholiť v Ašchabade v decembri 2020 veľkou medzinárodnou konferenciou o mieri, bezpečnosti a udržateľnom rozvoji pod patronátom OSN.

No a vtedy by už mala byť novelizovaná Ústava Turkmenistanu dávno aplikovaná v turkménskej v praxi. Jej prijatie sa totiž predpokladá ihneď po tom, ako komisia pre novelizáciu ústavy spracuje prípadné doplnky. Tento krok by sa mal uskutočniť v júli 2020.
 

Čo sa zmení
 

Podľa návrhu na novelizáciu z roku 2020 v prípade, ak sa prezident Turkmenistanu stane legálne exprezidentom (čo zjavne nehrozí, ale predsa), tak sa automaticky stane doživotným senátorom Халк Маслахаты (Národnej rady) – hornej komory novo sa tvoriaceho dvojkomorového parlamentu. To slovo „automaticky“ znamená, že bude senátorom (s celou škálou imunít), pokiaľ sa dobrovoľne nezriekne tohto štatútu.

Nóvum v návrhu je, že prezidenta zo zdravotných dôvodov neschopného vykonávať úrad bude zastupovať predseda Халк Маслахаты. Pričom predseda Халк Маслахаты, ako aj predseda dolnej komory – Меджлиса – už nebude menovaný prezidentom, ale volený v tajnom hlasovaní.

Taktiež senátori a poslanci už popri senátorovaní a poslancovaní nebudú môcť súbežne zastávať post ministra, chjakima (хякима - šéfa teritoriálnej administrácie), arčina (арчина - hlava orgánu miestnej samosprávy), sudcu, alebo prokurátora. Doteraz to mohlo byť.

V návrhu na zmeny Ústavy Turkmenistanu vetvy moci formálne rozdeľujú, aj keď názov hornej komory Халк Маслахаты ostáva, ale obsah nemá nič spoločné s postavením Халк Маслахаты vo verzii ústavnej zmeny z roku 2017.
 

Čo sa nezmení
 

Je len škoda, že Ašchabad nenašiel dostatok odvahy a neponúkol hlbšiu revíziu, alebo dokonca úplne nový text Ústavy Turkmenistanu, ktorý by odstránil „hriechy mladosti“ po ukončení existencie Sovietskeho zväzu a konštituovaní nového Turkmenistanu.

Konkrétne nič sa nemení, že v platnom dokumente doteraz absentuje napr. potvrdenie rovnosti pred súdom, sloboda pohybu po krajine, voľný výjazd za hranice krajiny... a novelizácia tieto okruhy neotvára.
 

Dlhá cesta
 

Pri pohľade na text novelizácie zákona zákonov Turkmenistanu je evidentné, že Ašchabad znovu (tak ako vo väčšine postsovietskych krajín) čerpal inšpiráciu z ústavnej tradície Piatej francúzskej republiky, ktorú doladil vtedajší minister spravodlivosti (a neskôr predseda vlády) Michael Debré. Nakoniec Ústava Francúzska z roku 1958 položila základ existencie nového politického režimu v krajine. Boli vytvorené podmienky, aby sa Francúzsko postupne presúvalo zo super prezidentskej formy na parlamentno-prezidentský variant s tým, že boli vytvorené podmienky na civilizovaný odchod prezidenta medzi exprezidentov (podobná schéma sa použila v roku 2019 v Kazachstane pri odchode N. Nazarbajeva, ale nestihla pri odchode uzbeckého prezidenta I. Karimova, ktorý v roku 2016 zomrel vo funkcii).

Možno teda predpokladať a buďme chvíľu optimisti, že aj Turkmenistan sa asi bude postupne presúvať smerom k dajakému parlamentarizmu.

Aj keď to bude zrejme a zjavne dlhá a kľukatá cesta.

(Autor je vysokoškolský učiteľ)

 

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984