Vzniká akvárium mocných?

Je možné začleniť etické princípy do politických a globálnych rozhodnutí?
Počet zobrazení: 4479

Stále si kladiem otázku, ako začleniť etické princípy do politických a globálnych rozhodnutí . Neponúka sa na ňu žiadna ľahká odpoveď. Etické princípy sú každému človeku prirodzene determinované. Súvisia s jeho ľudskosťou (natura humana) a dôstojnosťou (dignitas), ale človek sa ľudským či etickým stáva, pretože je racionálny (má intelekt) a je slobodný (liber). Tieto dve vlastnosti mu boli dané. Nikto z nás si nedal predsa intelekt sám, ale sme ho dostali, a rovnako si všetci uvedomujeme, že sme slobodní. Intelekt a sloboda nás zaväzujú k zodpovednosti za prijaté dary. To však neznamená, že naše dary a talenty zakopeme. Naopak, intelekt sme povinní vzhľadom na zodpovednosť rozvíjať a rovnako aj neustále prehlbovať chápanie slobody.

akvarium2.jpg Ilustračné foto: ClipArt

Pre každého človeka je veľmi dôležitá výchova v rodine – aká rodina, taká spoločnosť. V rodine sa konfrontujeme s prvými etickými zásadami. Neskôr potom v škole a napokon aj v živote v kontakte s inými rešpektujúc ich dôstojnosť. Politické a globálne rozhodnutia, ako aj implantácia etických princípov závisia od ľudí. To znamená sú závislé od ich morálno-etickej formácie, ktorých súčasťou je aj formácia svedomia. Do politiky by mali ísť predovšetkým ľudia múdri, myslím celostne múdri – sofos, sapiens, ktorí vedia nadobudnuté teoretické vedomosti zosúladiť s praktickým konaním. Tak si to predstavoval filozof Platón vo svojej Ústave, Aristoteles vo svojej Politike, Tomáš Akvinský vo svojej Summe teologiae. Tu je dôvod, prečo tak veľmi zdôrazňovali cnosť, ktorá je vlastnosťou múdrych ľudí, morálne inštruovaných v cnostiach, ako rozvážnosť, odvaha, spravodlivosť a miernosť. No toto sa dnes nenosí.

Žijeme v epoche obrovskej hodnotovej a morálnej krízy, ktorá  môže smerovať k chaosu.  Žijeme v epoche multikulturálnej, multináboženskej. Niektorým zjavne vyhovuje strata osobnej i národnej identity. Prikláňam sa k názoru,  že o politických a globálnych rozhodnutiach  musia rozhodovať „múdri ľudia“. Neinštruovaná masa v oblasti morálky a etiky  uverí totiž čomukoľvek. Začleniť etické princípy do politických a globálnych rozhodnutí je v našej situácii 21. storočia veľmi ťažké. Nemôžeme totiž očakávať dobro od ľudí, ktorí nevedia, čo je dobro. Čo je cnosť.  Tam, kde sa nedbá na pravdu, dobro, spravodlivosť, nastupuje iba eklektizmus (povrchné myslenie bez súdržnosti) s nevyhnutnými kompromismi. Zo súčasnej situácie som veľmi sklamaný, ale to neznamená, že nemám nádej. Demokracia je úžasnou vecou, ale ako hovorieval novotomista J. Maritain, neuskutočniteľná bez kresťanských hodnôt, teda bez modelu agapickej lásky (je dokonalejšia a robí všetko nezištne) podľa vzoru Najsvätejšej Trojice.

Už som sa raz vyjadril, že jeden múdry nemecký teológ upozorňuje, že hommo economicus nemôže byť centrom spoločnosti a spoločenského snaženia. Nad ním by mal byť hommo politicus a úplne hore na vrchu – etika. Kým to tak nebude, pôjde pohyb smerom dolu. Podľa mňa je potrebné vychádzať z etických noriem, ktoré sú akceptované väčšinou populácie a tiež z civilizačných princípov. Ak to politici nerobia, tak sa odtŕhajú od populácie (ľudu, národa, civilizácie) a vytvárajú si vlastný izolovaný svet, tzv. akvárium mocných. Potrebné je pritom vnímať aj etické princípy okolitých národov aj civilizácií – inak dochádza ku konfliktom. Ale aj rôzne embargá (štátne, ale aj vnútorné, napr. mediálne). To všetko vyplýva z falošnosti nositeľov morálky, tých, ktorí sú najviditeľnejší a najhlučnejší. Každý jednotlivec, ktorému je daná možnosť participovať na výkone moci, by si mal uvedomovať svoju vlastnú zodpovednosť sám pred sebou i pred ľuďmi ako zosobnením svojho vlastného svedomia. To, čo v skutočnosti potrebujeme, je návrat k hodnotám, vďaka ktorým na vrchole rebríčka bude dominovať usilovnosť, miera a pokora.

Problém vidím aj v tom, že  mediálna komunikácia nie vždy predkladá ľuďom správne vzory a nie vždy aj objektívne informuje. Čo sa potom stane? Ľudská myseľ dosť zle vyhodnocuje kauzalitu, máme proste príliš málo a skreslených informácií, a tak robíme skratkovité závery. Ako teda začleniť etické princípy do politických rozhodnutí? Myslím že tak, že ja sám a každý za seba bude sa snažiť dodržiavať etické princípy a kto cíti chuť a má schopnosti presadzovať tieto princípy vyššie, bude sa snažiť ich presadzovať na „vyššej“ úrovni, teda napr. v rámci politických zoskupení, členstva v organizáciách, ktoré požiadavky môžu presadzovať v rámci rôznych združení a organizácií. Ja sa chcem realizovať na tej prvej úrovni, to znamená snažiť sa žiť, pracovať a pomáhať ľuďom, klientom v ich utrpení a manažovať náš Inštitút k prosperite v rámci etických a morálnych noriem.

Autor, PhDr. Dušan Piršel, je riaditeľom Inštitútu pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984