Bitcoin nie sú peniaze a ani pohľadávka, ale ide o vec

Autor je sudca Krajského súdu v Bratislave; publikované v Právnych listoch 3. 6. 2022
Počet zobrazení: 4671

Bit­coin nie sú pe­nia­ze a ani poh­ľa­dáv­ka, ale ide o vec

Kraj­ský súd v Br­ne sa v rám­ci roz­ho­do­va­cej čin­nos­ti v správ­nom súd­nic­tve za­obe­ral práv­nou po­va­hou bitcoinov. Ide o za­ují­ma­vé roz­hod­nu­tie, kto­ré ur­či­te sto­jí za po­zor­nosť a to aj z trestnop­ráv­ne­ho hľa­dis­ka (poz­ri niž­šie od­kaz na us­ta­no­ve­nie § 131 ods. 7 slo­ven­ské­ho Trestné­ho zá­ko­na). Tre­ba však pri­po­me­núť, že prá­ve zá­ve­ry kraj­ské­ho sú­du mô­žu byť eš­te zvrá­te­né roz­hod­nu­tím Naj­vyš­šie­ho správ­ne­ho sú­du ČR.

Kraj­ský súd v Br­ne v roz­sud­ku sp. zn. 30 Af 41/2020 zo dňa 24.03.2022 po­su­dzo­val ža­lo­bu po­da­nú pro­ti fi­nan­čné­mu ria­di­teľ­stvu. Spor vzni­kol na tom skut­ko­vom zá­kla­de, že ža­lob­ca po­dal da­ňo­vé priz­na­nie k da­ni z príj­mov fy­zic­kých osôb za rok 2018 s tým, že do svo­jej daňovej po­vin­nos­ti za­hr­nul aj príj­my z pre­da­ja bitcoinov. Daň z príj­mov si riad­ne vy­po­čí­tal a tú­to aj uh­ra­dil. Nás­led­ne po­dal do­da­toč­né da­ňo­vé priz­na­nie k da­ni z príj­mov fy­zic­kých osôb, kde svo­ju da­ňo­vú po­vin­nosť up­ra­vil tak, že na pre­daj bit­coi­nov sa má na­hlia­dať ako na zme­ná­ren­skú čin­nosť, kto­rá je os­lo­bo­de­ná od da­ne z príj­mov. Správ­ca da­ne ta­ký­to ná­zor odmie­tol.

bitcoin-3024280_1920_pixabay.com_.jpg
Ilustrácia: Pixabay.com

Ža­lob­ca v po­da­nej ža­lo­be tvr­dil, že na bit­coi­ny je nut­né na­hlia­dať ako na cu­dziu me­nu a nie ako na neh­mot­ný ma­je­tok. Na pod­kla­de tej­to úva­hy ža­lob­ca po­ža­do­val, aby bol prí­jem plynúci z pre­da­ja bit­coi­nov os­lo­bo­de­ný od da­ne z príj­mov ako kur­zov­ný zisk ply­nú­ci zo zmená­ren­skej čin­nos­ti. Pod­ľa ža­lob­cu to­tiž da­né os­lo­bo­de­nie vzťa­hu­jú­ce sa na kur­zov­ný zisk pri zme­ne pe­ňa­zí z úč­tu ve­de­né­ho v cu­dzej me­ne za­hŕňa aj zme­nu bit­coi­nov.

Kraj­ský súd sa s tou­to ar­gu­men­tá­ciou ža­lob­cu nes­to­tož­nil a ža­lo­bu za­mie­tol.

Kraj­ský súd pou­ká­zal na to, že

- pod­ľa zá­ko­na o da­ni z príj­mov sa os­lo­bo­dzu­je od da­ne kur­zov­ný zisk pri zme­ne pe­ňa­zí z účtu ve­de­né­ho v cu­dzej me­ne. Pod poj­mom „zme­na pe­ňa­zí“ sa v zmys­le uve­de­né­ho ro­zu­mie iba vzá­jom­ná zme­na pe­ňa­zí ma­jú­cich ek­vi­va­lent v ho­to­vos­ti. Bit­coin je me­nou vir­tuál­nou, kto­rá ne­má ek­vi­va­lent v po­do­be ho­to­vos­tných pe­ňa­zí. Bit­coi­ny pre­to nep­red­sta­vu­jú pe­nia­ze, pre­to­že nie sú tra­dič­ný­mi pe­niaz­mi exis­tu­jú­ci­mi v ho­to­vos­tnej po­do­be. Bit­coin nie je pre­to „cu­dzia me­na“, pre­to­že cu­dzou me­nou sú mys­le­né iba pe­nia­ze emi­to­va­né za­hra­nič­ný­mi centrál­ny­mi ban­ka­mi, kto­rých obeh je tý­mi­to ban­ka­mi re­gu­lo­va­ný a je uzá­ko­ne­ný na úze­mí ur­či­té­ho štá­tu ale­bo sku­pi­ny štá­tov. Cu­dzou me­nou je te­da len me­na, na kto­rú sa vzťa­hu­jú v za­hra­ni­čí ob­dob­né pra­vid­lá ako na tu­zem­skú me­nu.

- bit­coin je vir­tuál­na ne­re­gu­lo­va­ná me­na, kto­rá nes­pa­dá pod re­gu­lá­ciu a doh­ľad žiad­nej centrál­nej ban­ky na sve­te. To je aj jej hlav­ným prin­cí­pom, kto­rý ju od­li­šu­je od tra­dič­ných mien emi­to­va­ných cen­trál­ny­mi ban­ka­mi. Bit­coin te­da ne­mož­no po­va­žo­vať za ban­kov­ku a ani min­cu. Po­kiaľ ide o bez­ho­to­vost­ný pla­tob­ný styk, tak bit­coin nep­red­sta­vu­je poh­ľa­dáv­ku vo­či to­mu, kto ju vy­dal. Pri­már­ne vô­bec nej­de o poh­ľa­dáv­ku. Pre­to bit­coi­ny nep­red­sta­vu­jú bezhoto­vos­tné pe­ňaž­né pros­tried­ky ani elek­tro­nic­ké pe­nia­ze.

- po­kiaľ niek­to vy­uži­je bit­coin k plat­be za to­var ale­bo služ­by, ne­bu­de tá­to tran­sak­cia podliehať da­ni z príj­mov. Ža­lob­ca v da­nom prí­pa­de však ne­vyu­žil bit­coi­ny k pla­te­niu za to­var ale­bo služ­by ani k spros­tred­ko­va­niu pre­da­ja kryp­to­me­ny z vlas­tné­ho por­tfó­lia bit­coi­nov inému sub­jek­tu. Vy­užil bit­coi­ny ako in­ves­tič­ný nás­troj, pre­to­že ich v ro­koch 2010 až 2015 nakú­pil a v ro­ku 2018 ich pre­dal za vy­ššiu ce­nu. Tým u ne­ho doš­lo k zvý­še­niu ma­jet­ku v súvis­los­ti s úp­lat­ným pre­vo­dom inej ve­ci a pre­to bol je­ho prí­jem z pre­da­ja bit­coi­nov zdanený.

- vir­tuál­na me­na te­da pod­ľa sú­du nep­red­sta­vu­je pe­ňaž­ný pros­trie­dok pod­ľa zá­ko­na o platobnom sty­ku a ne­dá sa pod­ra­diť ani pod po­jem „pe­nia­ze“ v zmys­le zá­ko­na o da­ni z príjmov.

Kraj­ský súd v tom­to sme­re pou­ká­zal aj na roz­su­dok SD EU vo ve­ci Hedqvist, v kto­rom súd­ny dvor sí­ce uvie­dol, že bit­coin je vir­tuál­na me­na a zmluv­ným pla­tid­lom a pred­sta­vu­je pria­my pros­trie­dok za­pla­te­nia me­dzi hos­po­dár­sky­mi sub­jek­tmi, kto­ré ju ak­cep­tu­jú, av­šak zá­ro­veň uvie­dol, že nie je tra­dič­nou me­nou, t. j. je inou me­nou, než sú pe­nia­ze, kto­ré sú zá­kon­ným pla­tid­lom v jed­nom ale­bo via­ce­rých štá­toch.

Pre úpl­nosť je mož­né do­dať, že Kraj­ský súd v Br­ne roz­ho­dol zhod­ne aj v inej ob­dob­nej ve­ci ve­de­nej pod sp. zn. 30 Af 29/2020 zo dňa 17.02.2022.
 

Bit­coin a tres­tné prá­vo

Bit­coin je vo všeo­bec­nos­ti po­va­žo­va­ný za vir­tuál­nu me­nu, za de­cen­tra­li­zo­va­né di­gi­tál­ne platid­lo, kto­ré má po­do­bu po­čí­ta­čo­vé­ho sú­bo­ru.

Po­kiaľ ide o tres­tné prá­vo v práv­nych pod­mien­kach SR, tak Trest­ný zá­kon od 01.01.2021 obsa­hu­je us­ta­no­ve­nie § 131 ods. 7 Tr. zák., kto­ré na úče­ly tres­tné­ho zá­ko­na de­fi­nu­je vir­tuál­nu me­nu tak, že je to di­gi­tál­ny no­si­teľ hod­no­ty, kto­rý nie je vy­da­ný ani ga­ran­to­va­ný cen­trál­nou ban­kou ani or­gá­nom ve­rej­nej mo­ci, nie je ne­vyh­nut­ne na­via­za­ný na zá­kon­né pla­tid­lo a kto­rý ne­má práv­ny sta­tus me­ny ani pe­ňa­zí, ale je ak­cep­to­va­ný niek­to­rý­mi oso­ba­mi ako nás­troj výme­ny, kto­rý mož­no elek­tro­nic­ky pre­vá­dzať, ucho­vá­vať ale­bo s ním elek­tro­nic­ky ob­cho­do­vať.

Z uve­de­nej de­fi­ní­cie mož­no vy­vo­diť, že je pos­ta­ve­ná na rov­na­kých prin­cí­poch a od­liš­nos­tiach od kla­sic­kej me­ny ako uvá­dzal vy­ššie Kraj­ský súd v Br­ne a sys­te­ma­tic­ky je uve­de­né ustanove­nie za­ra­de­né v Tres­tnom zá­ko­ne pod de­fi­ní­ciu poj­mu „Vec“, čo tak­tiež naz­na­ču­je, že bit­coin je v zmys­le uve­de­né­ho us­ta­no­ve­nia Tres­tné­ho zá­ko­na práv­ne chá­pa­ný ako vec a nie ako nap­rík­lad me­na (pe­nia­ze), kto­rá mô­že byť fal­šo­va­ná v zmys­le tres­tné­ho či­nu pod­ľa § 270 Tr. zák. a po­dob­ne. Nej­de ani o elek­tro­nic­ké pe­nia­ze, na­koľ­ko tie bý­va­jú vy­dá­va­né v me­ne kon­krét­ne­ho štá­tu a sú práv­ne re­gu­lo­va­né, čo sa na bit­coi­ny nev­zťa­hu­je. Keď­že bit­coin je v zmys­le Tres­tné­ho zá­ko­na vec, mož­no sa vo vzťa­hu k ne­mu do­pus­tiť všet­kých tres­tných činov, kto­ré ob­sa­hu­jú v zá­klad­nej skut­ko­vej pod­sta­te po­jem „vec“ (nap­rík­lad trest­ný čin kráde­že, spre­ne­ve­ry, či le­ga­li­zá­cie vý­no­su z tres­tnej čin­nos­ti) a sa­moz­rej­me aj všet­kých trestných či­nov, kto­ré ob­sa­hu­jú v zá­klad­nej skut­ko­vej pod­sta­te šir­ší po­jem a to po­jem „majetok“ (nap­rík­lad trest­ný čin pod­vo­du, či po­ru­šo­va­nia po­vin­nos­ti pri sprá­ve cu­dzieho majet­ku).

Dô­vo­do­vá sprá­va k zá­ko­nu, kto­rým bo­la do Tres­tné­ho zá­ko­na za­ve­de­ná de­fi­ní­cia vir­tuál­nej me­ny tak­tiež uvá­dza (po­dob­ne ako vy­ššie kraj­ský súd), že vir­tuál­ne me­ny (nap­rík­lad Bit­coin, Li­te­coin, Et­he­reum, IO­TA, Ropp­le, Stellar) nie sú v SR uz­na­né ako ofi­ciál­na tu­zem­ská či zahra­nič­ná me­na, nep­red­sta­vu­jú elek­tro­nic­ké pe­nia­ze v zmys­le zá­ko­na o pla­tob­ných služ­bách a ne­ma­jú ani fy­zic­kú proti­hod­no­tu vo for­me zá­kon­né­ho pla­tid­la.

 

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984