Reklama
Reklama

Internet? Áno, ale za nízku cenu

Slováci považujú prevádzku internetu v súčasnosti za finančne nákladnú, čo má zrejme vplyv na to, že až 36 percentám populácie internet nechýba a zaobídu sa bez neho. To, čo občan chce, je najvyššia rýchlosť pripojenia za prijateľnú cenu.
Počet zobrazení: 746
9-m.jpg

Slováci považujú prevádzku internetu v súčasnosti za finančne nákladnú, čo má zrejme vplyv na to, že až 36 percentám populácie internet nechýba a zaobídu sa bez neho. To, čo občan chce, je najvyššia rýchlosť pripojenia za prijateľnú cenu. Dokazujú to výsledky tohtoročného výskumu Občania Slovenska a elektronické služby verejnej správy, ktorý už po tretíkrát uskutočnili občianske združenie Partnerstvá pre prosperitu (PPP) a IT asociácia Slovenska (ITAS). Partnerom tento rok je aj Sekcia informatizácie spoločnosti ministerstva dopravy. Zber údajov zabezpečila Agentúra MVK a spoločnosť TNS SK.

On-line výskum využívania elektronických služieb verejnej správny internetovou populáciou sa zameral na používanie e-Government služieb aktívnymi užívateľmi internetu. Táto časť výskumu, ktorá bola realizovaná na vzorke 1 034 respondentov, pokrývala aj takú oblasť, akou je napr. spôsob pripojenia na internet v domácnostiach.

Cena a rýchlosť Pri výbere spôsobu pripojenia na internet sa najviac využíva DSL pripojenie, mikrovlnné pripojenie a klasické dial-up pripojenie. Využitie týchto pripojení v domácnostiach uviedlo pri každej z týchto možností okolo 20 percent respondentov. Kritérium, ktoré je pri výbere internetového pripojenia pre užívateľov najdôležitejšie, je čo najvyššia rýchlosť pripojenia za čo najnižšiu cenu. Možné perspektívne využitie vysokorýchlostného internetu v domácnostiach do budúcnosti vyjadrilo 23 percent respondentov, podmienkou je však nízka cena. Pokiaľ ide o využívanie elektronických služieb verejnej správy internetovou populáciou, možno skonštatovať, že záujem je veľký. Za posledných šesť mesiacov v záležitostiach súvisiacich s poskytovaním služieb verejných organizácií a inštitúcií využilo túto možnosť takmer 65 percent respondentov. Za hlavné výhody boli uvádzané najmä možnosti vybavenia záležitostí z domu alebo pracoviska s možnosťou vybavenia vecí rýchlejšie a vo vhodnom čase. Pozornosť internetovej populácie zaznamenal aj portál. Znalosť o tom, že vláda SR spravuje tento informačný portál, malo 68 percent užívateľov.

V podnikoch prevažuje tradícia Ďalšou časť výskumu bola zameraná na podnikový segment a ním využívané elektronické služby verejnej správy. Výskum bol realizovaný telefonicky na vzorke 304 podnikov v rámci šiestich odvetví ekonomickej činnosti a bol rozčlenený na tri časti – doterajší stav informačno-komunikačnej vybavenosti podnikov, samotné využívanie informačných technológií a využívanie elektronických služieb verejnej správy. V súčasnosti sú takmer všetky podniky, ktoré sa zúčastnili na výskume, vybavené počítačmi, 5 percent podnikov počítač nevyužíva. Situácia je podobná, aj pokiaľ ide o pripojenie počítačov na internet, kde len jeden z desiatich podnikov nemá pripojenie na internet. Pre podnikový segment, pokiaľ ide o pripojenie, prevažuje DSL pripojenie, ďalej dial-up pripojenie a mikrovlnové pripojenie. Hlavným kritériom výberu pripojenia je najmä prenosová rýchlosť, mesačný poplatok a spoľahlivosť pripojenia. Na rozdiel od uvedených poznatkov v rámci technickej vybavenosti však výrazne zaostáva vzdelávanie zamestnancov a starostlivosť podnikov v oblasti zvyšovania internetových zručností. Viac ako polovica podnikov neposkytla za posledných 12 mesiacov IT školenie žiadnemu zo svojich zamestnancov. Z podnikov, ktoré sú pripojené na internet, majú dve tretiny vlastnú webovú stránku. Z e-služieb poskytovaných verejnou správou dominujú služby týkajúce sa sociálnych dávok pre zamestnancov, priznania dane z príjmu a priznania dane z pridanej hodnoty. Aj keď na jednej strane vládne s e-službami spokojnosť, pri vybavovaní prípadných záležitostí by realizáciu tohto procesu uskutočnilo len prostredníctvom internetu iba 14 percent podnikov, stále totiž viac podnikov uprednostňuje tradičné spôsoby komunikácie.

V domácnostiach nemáme počítače Výskum TNS SK realizovaný na aktívnych internetových používateľoch a podnikovom segmente bol súčasťou výskumu Elektronické služby verejnej správy na Slovensku. Voľne nadväzoval na výskumy realizované už tri roky prostredníctvom agentúry MVK medzi občanmi a domácnostiach. Vzhľadom na to, že táto časť výskumu sa opakovala už tretíkrát, ponúka možnosť zhodnotenia trojročného vývoja. Kým v roku 2003 vlastnilo počítač okolo 34 percent domácností, v roku 2005 to bolo 48 percent. Z tohto zistenia možno skonštatovať, že trend na trhu s PC v rámci segmetnu domácností napreduje len pomaly. Najviac sú počítače využívané doma a v práci. Tento rok počulo o internete, ale nevyužilo ho 33 percent respondentov, čo predstavuje pokles oproti roku 2003 o takmer 7 percent. Pokiaľ ide o spôsob pripojenia, vyše polovica využíva telefonickú prípojku, ISD a mikrovlné pripojenie. Z opýtaných, ktorí doteraz nemajú prístup na internet, až 47 percent v súčasnosti neuvažuje o jeho zavedení. Za hlavnú príčinu respondenti uvádzajú nedostatok peňazí na prevádzku internetu, nedostatok peňazí na vybavenie, ako aj to, že doteraz sa bez internetu zaobišli.

Internet na úradné veci nevyužívame Pokiaľ ide o e-služby verejnej správy, internet na vybavovanie úradných vecí doteraz nevyužila takmer polovica respondentov, z čoho vyplýva, že vyše 40 percent občanov nevedelo posúdiť úroveň týchto služieb. Najviac preferovaným z ponúkaných e-služieb bolo vybavovanie dokladov, ponuka pracovných miest, objednávanie k lekárovi a miestne poplatky. Výsledky výskumov, ktoré sú zverejnené na adrese www.p3.sk v sekcii eGovernment/Public Opinion, ponúkajú pri niektorých otázkach aj zistenia v podrobnejšej forme, čo sa týka porovnania za roky 2003 až 2005 alebo zohľadnenie regionálneho hľadiska.

Autorka je projektová manažérka občianskeho združenia Partnerstvá pre prosperitu

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama