Reklama
Reklama
www.svetla.sk

Ľudí bez práce bolo vlani o tisíce viac

„Rast zamestnanosti na Slovensku bol sklamaním, a neočakáva sa, že by miera nezamestnanosti klesla pod 17 percent do roku 2006,“ píše sa v najnovšej štúdii Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), ktorej je Slovensko od roku 2000 členom.
Počet zobrazení: 544
3-m.JPG

„Rast zamestnanosti na Slovensku bol sklamaním, a neočakáva sa, že by miera nezamestnanosti klesla pod 17 percent do roku 2006,“ píše sa v najnovšej štúdii Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), ktorej je Slovensko od roku 2000 členom. Na tento rok zároveň organizácia očakáva spomalenie nášho ekonomického rastu. Ten sa ani v minulom roku, napriek rekordnej hodnote 5,5 %, významne nepodpísal pod zvýšenie zamestnanosti. V celom hospodárstve v minulom roku pracovalo v priemere len o 6tisíc ľudí viac ako v roku 2003. Hospodársky rast sám osebe nie je teda aj dostatočnou zárukou rastu zamestnanosti. Podľa niektorých ekonómov je nevyhnutnou, ale nie postačujúcou podmienkou znižovania chudoby a odstraňovania extrémnych príjmových nerovnosti. Naopak, s rastom hrubého domáceho produktu (HDP) rastú i nerovnosti, bohatí sa stávajú bohatšími a chudobní chudobnejšími. Slovensko je ukážkou toho, ako pre rast zamestnanosti nestačia ani nízke priame dane, ani znižovanie sociálnych dávok či dávok v nezamestnanosti a ani zvýšená „flexibilita“ trhu práce dosahovaná znížením ochrany zamestnanca, teda opatreniami, ktoré prijala súčasná pravicová vláda. Nie príliš optimistické prognózy Podľa metódy výberového zisťovania pracovných síl v minulom roku vzrástla miera nezamestnanosti. Túto metódu, ktorú používa Štatistický úrad SR, akceptujú i medzinárodné inštitúcie (napr. MOP či OECD). V minulom roku bola vyčíslená na 18,1 %. Bez práce bolo 480,7 tisíca ľudí, čiže o vyše 20tisíc viac ako v roku 2003. Predseda Štatistického úradu Petra Macha tvrdí, že to spôsobuje demografický vývoj u nás. „Na trh práce prichádzajú demograficky silnejšie ročníky,“ zvyšuje sa počet ekonomicky aktívnych občanov. Na prvý polrok tohto roku štatistici prognózujú mierny pokles nezamestnanosti, s odhadovanou mierou 17, 9 %. Poklesnúť by ešte mala aj zamestnanosť, a to o 18tisíc ľudí. Aj Európska komisia (EK) skonštatovala, že nezamestnanosť sa bude na Slovensku znižovať len veľmi pomaly, a to i napriek vysokému rastu HDP a nízkej inflácii. Rovnako pomaly bude rásť aj zamestnanosť. Počet nezamestnaných, ktorý vlani podľa EK dosiahol 18 %, by mal tento rok klesnúť na 17, 6 percenta a na budúci rok na 16, 8 %. Miera zamestnanosti sa tento rok zvýši o 0, 6 % a na budúci rok o 0,9 %. Podľa Kaníka je všetko inak Rezort práce, sociálnych vecí a rodiny však ponúka inú štatistiku, postavenú na evidovaných nezamestnaných. Sú to tí, ktorých evidujú rezortné úrady a ktorí môžu ihneď nastúpiť do práce. Ministerstvu podriadená inštitúcia Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR) vykázala mieru evidovanej nezamestnanosti na konci minulého roku 13,07 %. Z ňou prezentovaných výsledkov možno ďalej zistiť, že v roku 2004 bolo z evidencie nezamestnaných vyradených 431 843 osôb. No z nich sa len 57,5 % ( teda 248 446) zamestnalo, 20,7 % (89 703) bolo vyradených pre nespoluprácu a 21,7 % (93 694) tvoria ostatní vyradení. Ide o ľudí, ktorí odišli na vlastnú žiadosť, odišli do dôchodku, na materskú dovolenku, nastúpili na základnú vojenskú službu či civilnú službu alebo pokračovali v štúdiu. A aj to je príčina, prečo sa podľa ministerstvom vykazovaného rýchleho poklesu nezamestnanosti súčasne primerane nezvyšuje aj zamestnanosť. Takmer polovica vyradených z evidencie sa jednoducho nezamestná. „Aby vláda vyvolala zdanie, že rieši nezamestnanosť, zaviedla nekompromisnú byrokraciu pri posudzovaní vyraďovania uchádzačov o zamestnanie z evidencie. Využila na to tzv. vážny dôvod – nespoluprácu s ÚPSVR. Takto od roku 1998 pripravila o podporu v nezamestnanosti takmer 330tisíc uchádzačov,“ upozorňujú odborári. Vláda stratila schopnosť riadiť trh práce Dôkazom toho je podľa odborárov aj počet umiestnených na trh práce, ktorý sa postupne znížil z cca 300tisíc v roku 2000 až 2002 na 220tisíc v minulom roku. Rovnako klesol aj počet umiestnených prostredníctvom úradov práce zo 175tisíc osôb v roku 2000 na 107tisíc v roku 2002. „Je to prejav straty schopnosti vlády zvládnuť trh práce v SR a jej snahy skryť tento presvedčivý dôkaz o neschopnosti vytvárať nové dôstojné pracovné miesta,“ uvádza to štúdia KOZ SR Pravda o „ekonomickom zázraku“ na Slovensku. Podľa odborárov o tom svedčí aj skutočnosť, že hoci od roku 1998 do roku 2002 vzrástol počet vytvorených pracovných miest zo 124tisíc na 225tisíc, hneď v roku 2003 sa prejavili dôsledky Kaníkovej reformy v oblasti zamestnanosti a počet voľných pracovných miest hlásených ÚPSVR s cieľom ich obsadenia nezamestnanými klesol na 188tisíc a od roku 2004 sa tento ukazovateľ vôbec nesleduje. Stále sa ešte prepúšťa Aj keď na Slovensku boli vytvorené aj nové pracovné miesta, v raste zamestnanosti sa to veľmi neprejavilo. Stále sa totiž prepúšťalo, a to aj hromadne. Podľa odborárov bolo v rámci hromadných prepúšťaní v minulom roku prepustených viac ako 23tisíc ľudí. Prognostik SAV Pavol Karász to odôvodňuje štrukturálnymi zmenami, „likvidovala sa nekonkurencieschopná výroba a odstraňovala sa prezamestnanosť“. Za roky 1998 až 2004 išlo priemerne o 20tisíc ľudí ročne. O týchto číslach sa radšej mlčí. P. Rusko radšej pravidelne oboznamuje občanov s množstvom projektov zahraničných investícií a nových priemyselných parkov, ktoré majú v budúcnosti priniesť nové pracovné príležitosti. Každému zdravo uvažujúcemu človeka však musí byť jasné, že zo dňa na deň žiadna ani zahraničná firma nemôže byť schopná rozbehnúť svoj projekt. Zvlášť ak začína na „zelenej lúke“. Mlčí sa aj o zahraničných investoroch, ktorí na Slovensku rušia výrobu a prepúšťajú. Napr. Heineken Slovensko prestal vyrábať pivo v Martine aj v Nitre a o prácu okamžite prišli desiatky ľudí. A to ani zďaleka nie je jediný prípad. Prepúšťanie takmer všade zaznamenali po príchode tzv. strategických zahraničných investorov, najmä v dovtedy štátnom sektore. Autorka je spolupracovníčka týždenníka SLOVO

Vývoj vybraných ukazovateľov zamestnanosti v SR v rokoch 1998 – 2004

roky

ukazovateľ

jednotka

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

pracujúci

tis. osôb

2198,6

2132,1

2101,7

2123,7

2127

2164,6

2170,4

EN

osôb

428 209

535 211

506 497

533 652

504 077

452 224

383 156

prítok EN

tis. osôb

433

463

439

476

436

402

362

odtok EN

tis. osôb

353

356

467

448

466

454

432

miera EN1

%

15,6

19,2

17,9

18,6

17,4

15,6

13,1

hromadne prepustení

osôb

24 899

21 607

32 065

20 678

10 415

18 934

23 661

vyradení pre nespoluprácu

osôb

49849

*

39369

34908

34583

65919

93045

Počet umiestnených EN celkove

osôb

229768

226977

294833

291949

300335

268975

220036

Zdroj: KOZ SR

Vysvetlivky: EN – evidovaní nezamestnaní

·údaj sa nepodarilo získať

·1 podľa štatistík Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama