Reklama
Reklama

Prvý ročník súťaže o najlepšiu spoločenskovednú esej

Progresívne fórum (Proforum) v spolupráci s Friedrich Ebert Stiftung zástúpenie v SR) vyhlasuje prvý ročník súťaže o najlepšiu spoločenskovednú esej
Počet zobrazení: 583

Progresívne fórum (Proforum) v spolupráci s Friedrich Ebert Stiftung

(zástúpenie v SR) vyhlasuje prvý ročník súťaže o najlepšiu spoločenskovednú esej

Témy letného kola súťaže

Slovenská spoločnosť v súťaži s voľným trhom?

Odísť alebo neodísť? Youth drain – príčiny a dôledky pre slovenskú spoločnosť.

Slovenský tiger a úroveň spokojnosti v slovenskej spoločnosti.

Zodpovednosť, solidarita a medzigeneračná súdržnosť na Slovensku v období reforiem.

Ocenenia

1. cena ..... 20 000 Sk a krátky štipendijný pobyt v niektorom zahraničnom centre významných medzinárodných alebo národných inštitúcií,

2. cena ......15 000 Sk,

3. cena ......10 000 Sk.

Podmienky súťaže

Do súťaže sa môžu zapojiť študenti vyšších ročníkov VŠ, postgraduálneho alebo doktorandského štúdia do 30 rokov. Prihláškou do súťaže je doručenie pôvodnej teoretickej (odbornej) práce z ekonomickej, sociologickej, politologickej, filozofickej, kultúrnej a etickej oblasti v rozsahu maximálne 12 strán na jednu zo súťažných tém. Do súťaže budú prijaté len práce odoslané do dňa uzávierky

(31. mája 2005 – rozhoduje dátum poštovej pečiatky). Práca musí byť doručená v písomnej podobe na adresu: Martin Muránsky, P.O.BOX 65, 84004 Bratislava 44

Nepodpísaný príspevok posielajte v troch kópiách. Meno, adresu a telefónne číslo napíšte na samostatný list a priložte v zalepenej obálke k súťažnému príspevku.

Práca musí byť spracovaná samostatne a obsahovať prípadné odkazy na použitú literatúru. Do súťaže je možné prihlásiť i prácu viacerých autorov, ak každý z nich spĺňa podmienky súťaže.

Posudzovanie súťažných prác a vyhlasovanie výsledkov

Práce budú posudzované anonymne.

Komisia zložená zo šiestich členov a predsedu posúdi práce spĺňajúce všetky kritériá a vyberie tri najlepšie. Výsledky budú zverejnené v týždenníku SLOVO, na internetovej stránke www.noveslovo.sk a oznámené víťazom. Víťazné práce budú po dohode s autormi zverejnené v týždenníku SLOVO. Ďalšie tri úspešné práce budú zverejnené na internetovej stránke SLOVA.

(Komisia si vyhradzuje právo neudeliť cenu.)

Výsledky letného kola súťaže vyhlásime 31. júna 2005

Komisia (v abecednom poradí)

Predsedníčka komisie – B. Schmögnerová (ekonóm).

R. Geist (politológ), F. Hajnovič (ekonóm), E. Kvapilová (sociológ), K. Moravčík (teológ),

M. Muránsky (filozof), R. Rozsipal (antropológ a biológ).

Uzávierka letného kola súťaže bude 31. mája 2005

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama