Reklama
Reklama

Knihy

Počet zobrazení: 442
15_biblio-m.jpg

Slovenský preklad Kritických pojmov dejín umenia (SLOVART) s predslovom Miroslava Marcelliho vychádza v spolupráci s Nadáciou Centra súčasného umenia, ktoré rozvíjalo a rozvíja tvorivý dialóg medzi výtvarníkmi a teoretikmi umenia, organizuje početné vzdelávacie semináre a prednášky a podporuje vydávanie monografických publikácií. Knižka poskytuje nový pohľad na kritické pojmy, objasňuje ich v inej dimenzii významov a interpretácií a jej autori Robert S. Nelson a Richard Shiff ju vnímajú ako príspevok k uvedomeniu si faktu, že umenie vstupuje do éry nového akcionizmu. Medzi skúmané a hodnotené pojmy patria napríklad reprezentácia, znak, slovo a obraz, narácia, význam/interpretácia, modernizmus, avantgarda, rod, identita. Neznámá území českého moderního umění: Pod lupou genderu (ARGO) je prvou prácu, ktorá mapuje dosiaľ prehliadané problémy späté s problematikou genderového výkladu dejín umenia v Čechách. Z perspektívy genderovej politiky nanovo uchopuje problém českého moderného umenia (a modernizmu vôbec). V časovom rámci, vymedzenom približne rokmi 1895 – 1939, skúma nielen spôsoby výtvarného zobrazenia ženskosti a mužskosti, ale tiež to, ako sa výtvarné dielo podieľalo na formovaní genderovej identity a akú úlohu zohrávali v českom umení ženy – umelkyne. Kniha je rozdelená do piatich kapitol, ktoré sú skôr poňaté ako tematické okruhy než súvislé lineárne rozprávanie. Dajú sa preto čítať ako autonómne eseje, ktoré dokopy tvoria metodologicky aj štýlovo heterogénny celok s otvoreným koncom. Autorka Martina Pachmanová je historička umenia, kurátorka a umelecká kritička. Od roku 1996 pôsobí na Vysokej umelecko-priemyslovej škole v Prahe. Ako sa stalo, že v jednom „okamžiku stvorenia“ vznikli miliardy galaxií, čiernych dier, hviezd a planét? Ako sa atómy zoskupili – tu na Zemi a možno i na iných svetoch – do živých tvorov natoľko vyspelých, že môžu premýšľať o svojom vlastnom vzniku a zmysle? Aké sú základné zákony riadiace náš vesmír? Kniha Pouhých šest čísel (ACADEMIA) prináša najnovšie objavy a pozoruhodné myšlienky, ktoré môžu poskytnúť odpovede na tieto fundamentálne otázky. Medzi hviezdami a atómami existuje hlboké prepojenie. V tejto originálnej knihe Martin Rees názorne popisuje, ako práve šesť čísel, určených vo veľkom tresku, ovplyvňuje základné vlastnosti fyziky vesmíru. Naviac, evolúcia vesmíru je udivujúcim spôsobom citlivá na hodnoty týchto čísel. Keby niektoré z nich bolo „rozladené“, neboli by hviezdy a nebol by život. Toto zistenie ponúka radikálne nový pohľad na vesmír a naše miesto v ňom, rovnako ako na povahu fyzikálnych zákonov. Kniha je dôležitým čítaním pre každého, kto túži porozumieť hlbokým silám, ktoré utvárajú, stručne povedané, všetko.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama