Reklama
Reklama

Slovenská národná expozícia v Osvienčime

Už vyše desať rokov neexistuje v múzeu zriadenom v bývalom koncentračnom tábore Osvienčim slovenská expozícia. Expozícia bývalého Česko-Slovenska zanikla a v objekte číslo 16, kde bola umiestnená, sa následne nevytvorili nové samostatné expozície novovzniknutých republík.
Počet zobrazení: 1635

Už vyše desať rokov neexistuje v múzeu zriadenom v bývalom koncentračnom tábore Osvienčim slovenská expozícia. Expozícia bývalého Česko-Slovenska zanikla a v objekte číslo 16, kde bola umiestnená, sa následne nevytvorili nové samostatné expozície novovzniknutých republík.

Až v priebehu minulého roka došlo na základe rokovaní ministerstiev kultúry k dohode o spoločnom využívaní baraku č. 16 a zriadení samostatných expozícií. Priestory v prízemí budovy sa využijú na slovenskú expozíciu a na poschodí bude expozícia česká. Odbornými garantmi realizácie expozícií sa stali z poverenia ministerstiev kultúry Národní památník Terezín a Múzeum Slovenského národného povstania.

Príprava scenára vrcholí

Na rokovaniach priamo v osvienčimskom múzeu navrhla slovenská strana otvorenie svojej časti expozície 26. marca 2002, keď uplynie 60 rokov od príchodu prvého slovenského transportu mladých židovských dievčat do Osvienčimu. Tento návrh nakoniec akceptovala aj česká strana. Konzultácie a odsúhlasenie libriet oboch expozícií sa konali v Banskej Bystrici v apríli 2001.

Na prípravu scenára sa na Slovensku vytvorila široko koncipovaná pracovná skupina zložená z pracovníkov Múzea SNP, Múzea židovskej kultúry, Historického ústavu SAV, Židovskej náboženskej obce, väzňov koncentračných táborov, Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, zástupcov občianskych združení a ministerstva kultúry. Pomoc poskytli odborníci zaoberajúci sa danou problematikou, bývalí väzni koncentračných táborov. Konzultujeme s poprednými izraelskými historikmi, spolupracujeme s jeruzalemským múzeom a archívom Jad Vashem. Práce na pracovnej verzii scenára sa pomaly končia. V týchto dňoch sa na základe verejnej súťaže vyberie realizátor prác.

Slovenská národná expozícia

V Osvienčime majú svoje národné expozície všetky krajiny, z ktorých boli transportovaní Židia. Zachovanie dokumentačnej hodnoty a zároveň kvalitné výtvarné riešenie, to je základný cieľ autorov pripravovanej slovenskej expozície. Uvedomujeme si, že návštevník múzea v Osvienčime má často na prehliadku jednotlivých národných expozícií len obmedzený čas. Preto sa orientujeme na prezentáciu problematiky v maximálne názornej polohe, s hutnými a dostatočne výpovednými textami. Z tohto dôvodu v expozícii počítame s využitím informačného systému, ktorý poskytne dostatok relevantných informácií najmä o riešení židovskej otázky na Slovensku v rokoch 1938-1945, ako aj o osudoch konkrétnych ľudí. Využijeme v ňom nielen plošné dobové archívne materiály, ale jeho súčasťou budú aj sekvencie z dobových filmových týždenníkov a variabilné vyhľadávanie informácií o jednotlivých transportovaných osobách.

Samotná expozícia sa rozdelelí do niekoľkých tematických okruhov. Jednou z jej častí bude tematický celok s názvom Slovenská spoločnosť a riešenie židovskej otázky v rokoch 1938-1945, vnútorne chronologicky členený podľa etáp riešenia židovskej otázky na Slovensku. Paralelne bude v expozícii zobrazený tematický celok Slovenskí Židia v Osvienčime v rokoch 1942-1945.

Cieľom celej expozície je, samozrejme, poukázať na nezmyselnosť a neľudskosť tragédie slovenských Židov v rokoch Druhej svetovej vojny. Práve s týmto akcentom sme pristupovali k záverečnému tematickému celku Nikdy viac holokaust.

Uvedomujeme si, že bežný návštevník dostatočne, alebo vôbec nepozná slovenské dejiny v období Druhej svetovej vojny. Z tohto dôvodu v chronologickej línii predstavujeme politický vývoj na Slovensku v sledovanom období a popri ňom otázky súvisiace s postavením židovského obyvateľstva. Sme presvedčení, že takéto chronologické sledovanie historických dejov umožní návštevníkom pochopiť historické míľniky, ktoré vplývali na riešenie židovskej otázky na Slovensku.

V prechodnej časti medzi dvoma veľkými expozičnými priestormi navrhujeme vytvoriť napodobeninu dobového vagóna a naň nainštalovať celý Židovský kódex - zákon, ktorý položil základy pre neskoršie deportácie. Vybrané časti preložené do poľštiny a angličtiny (v týchto jazykoch bude okrem slovenčiny prezentovaná celá expozícia) sa budú premietať na steny z diaprojektorov. Tento "vagónový tunel" privedie návštevníka do pietnej časti, kde bude desať božích prikázaní tvoriť protiklad k nezmyselnosti kódexu.

Podpora projektu

Tvorba Slovenskej národnej expozície v Osvienčime patrí k pomerne veľkým projektom i po finančnej stránke. Vláda Slovenskej republiky vyčlenila v tomto roku pre ministerstvo kultúry na realizáciu expozície zatiaľ čosi vyše 5 miliónov korún. Súdiac však podľa ponúk na realizáciu, ktoré prišli do verejnej súťaže, bude tento objem nedostatočný. Prísľub dofinancovania spomínaného informačného centra prišiel už zo strany viacerých nadácií.

Technická realizácia scenára však musí počítať aj s tým, že v priestoroch bývalých barakov koncentračného tábora Osvienčim nie je vykurovanie a každé šetrenie na použitých materiáloch sa tak môže časom vypomstiť. Je, samozrejme, možná aj etapizácia projektu s tým, že v marci 2002 otvoríme len základnú expozíciu a dokumentačné centrum sa vytvorí dodatočne. Aj to si však, podľa všetkého, vyžiada mierne navŕšenie súčasného odsúhlaseného finančného balíka.

V nasledujúcich rokoch sa po otvorení Slovenskej národnej expozície v Osvienčime o jej fungovanie bude starať Múzeum Slovenského národného povstania. Dobrá spolupráca tejto inštitúcie s partnerskými organizáciami v Českej a Poľskej republike je zárukou úspešnosti celého projektu.

Otvorenie expozície bude nielen dôstojným pripomenutím si uplynutia 60 rokov od začiatku transportov židovského obyvateľstva z územia Slovenska, ale i dôležitým posunom v myslení, pretože časť slovenskej spoločnosti sa ešte ani po toľkých rokoch nedokázala s touto nešťastnou kapitolou slovenských dejín vyrovnať. Jej objektívne prezentovanie v priestoroch bývalej továrne na smrť sa tak stane aspoň malým príspevkom k pamiatke tých našich spoluobčanov, ktorí tu nezmyselne zahynuli.

Autor (1957) je historik a jeden z autorov scenára Slovenskej národnej expozície v Osvienčime

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama