anketa

Rokovanie XI. zjazdu Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov uplynulý víkend potvrdilo, že toto zväčša stavovské združenie účastníkov antifašistického odboja nechce len prežiť rok 2000, ale má ambície stať sa významnou spoločenskou organizáciou v nasledujúcom storočí. Viacerých delegátov sme sa spýtali, ako si predstavujú túto transformáciu.
Počet zobrazení: 1152

Rokovanie XI. zjazdu Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov uplynulý víkend potvrdilo, že toto zväčša stavovské združenie účastníkov antifašistického odboja nechce len prežiť rok 2000, ale má ambície stať sa významnou spoločenskou organizáciou v nasledujúcom storočí. Viacerých delegátov sme sa spýtali, ako si predstavujú túto transformáciu.

Ján Husák, čestný predseda SZPB: Ak chce byť náš zväz dlhodobo prospešný pre spoločnosť, treba ho omladiť - získať mladých ľudí priamo do SZPB, alebo ako sympatizujúcich či v rámci kolektívneho členstva. Treba prehlbovať spoluprácu so štátnymi a samosprávnymi orgánmi a venovať i pozornosť zdravotnému stavu odbojárov. Samozrejme, pretransformovať musíme aj obsahovú náplň činnosti zväzu.

Karol Schwarz, nový predseda SZPB: Medzi najdôležitejšie úlohy zaraďujem nadviazanie kontaktov s mládežníckymi organizáciami, vrátane Rady mládeže Slovenska. Preto vytvoríme špeciálnu komisiu, ktorá bude so združeniami detí a mládeže úzko spolupracovať. Chceme získať z radov Armády SR, Policajného zboru a učiteľov ľudí tesne pred odchodom do penzie alebo už na dôchodku, aby sa stali členmi SZPB a kvalifikovanými propagátormi našich cieľov. Po transformácii by sa naša organizácia mala otvoriť všetkým občanom, ktorí prejavia záujem o vstup do nej, s cieľom - viesť ich k pocitu hrdosti na svoju vlasť.

Ladislav Pittner, predseda Krajského výboru SZPB v Bratislave: Ešte žijúci odbojári pochopili, že pomaly odchádzame, ale nemáme právo zanechať antifašistickú organizáciu len tak napospas osudu. Zatiaľ sú vytvorené materiálne i personálne podmienky, hoci tie sa každý deň menia. Minimálne do dvoch rokov by jednu tretinu členov mali tvoriť už takí, čo sa narodili po 2. svetovej vojne. Teodor Šlajchart, generál v.v., Banská Bystrica: Náš zväz musí prejsť transformačným procesom, lebo keď vznikol a rozvíjal svoje aktivity, u nás vládli celkom iné pomery. Mal by dostať aj nový názov, ktorý by odzrkadľoval tradíciu protifašistického hnutia. Ale súčasne pôjde o organizáciu, prístupnú pre všetkých občanov, ktorí sympatizujú nielen s protifašistickým tradíciami, ale i s odbojom štúrovcov či Štefánikovými aktivitami v zahraničí počas 1. svetovej vojny. Toto by si mali uvedomiť aj ústavní činitelia, lebo práve v týchto tradíciách spočíva jednota všetkých vlasteneckých demokratických síl na Slovensku.

Pavol Havalda, podpredseda OV SZPB v Partizánskom: Na prežitie našej organizácie je potrebné, aby sme sa zamerali na mladú generáciu, najmä na potomkov po účastníkoch odboja. Pritom každý funkcionár by mal začať sám od seba, aby naši synovia, dcéry a vnuci vstupovali do SZPB, aby takto omladzovali našu členskú základňu. V našom okrese sme v tomto roku prijali 12 nových členov a omladili sme aj funkcionársky aktív, vrátane predsedu.

Ján Stanislav, riaditeľ Múzea SNP v Banskej Bystrici: Zväz by mal zostať živým organizmom za predpokladu, že bude vedieť osloviť čo najširšie spektrum mladých ľudí. Môže to dosiahnuť iba tak, keď nájde vhodné spôsoby, ako získať dôveru. V poslednom období sa Povstaniu vracia spoločenská váha. Mali by sme intenzívnejšie nadväzovať spoluprácu so školami, učiteľmi. Nie lacnou osvetou, no fundovanými prednáškami a inými aktivitami. Neraz som sa presvedčil, že tu na Slovensku veľa o sebe vieme, ale svet skoro nič. Nemôžeme pasívne čakať, kým príde dajaký princ. Slovenská Šípová Ruženka sa musí sama zobudiť a starať sa o vlastnú propagandu.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984