Unitárny systém zdravotného poistenia a jeho politické riziká

Počet zobrazení: 11137

R. Michelko2..jpgTop témou týchto dní je spôsob,
akým chce vláda zaviesť
unitárny systém do povinného
zdravotného poistenia.Argumenty na jeho zavedenie sú na prvý pohľad logické. Je neprípustné, aby bol systém nastavený tak, že z povinných platieb (zo zákona) si akcionári vyberajú zisk bez ohľadu na to, že systém je chronicky finančne  podvyživený, lekári a predovšetkým zdravotné sestry nespokojné so svojimi platmi, a preto takmer v permanentnej štrajkovej pohotovosti. Okrem toho je dostupnosť špičkovej terapie  podľa posledných poznatkov medicíny v mnohých prípadoch veľmi obmedzená, doplatky na lieky veľmi vysoké, čakacie listiny na odkladnú zdravotnú starostlivosť veľmi dlhé. Za týchto okolností je skutočne neprijateľné, aby si súkromní akcionári vyberali takmer „bezpracný“ zisk.

Ďalšie argumenty v neprospech plurality zdravotných poisťovní sú v úspore z veľkosti, teda, nie je potrebné, aby každá poisťovňa mala vo všetkých okresoch vlastné pobočky, budovy, vozidlá, úradníkov, revíznych lekárov a podobne. Pritom prostriedky, ktoré idú na takéto neproduktívne administratívne náklady by sa, naopak, mohli dostať naspäť do zdravotného systému. V tom prípade by však, ako bonus unitárneho systému, malo byť zníženie  správneho fondu z dnešných 3 % vybraného poistného na 2 či 1,5 %. No a nakoniec je tu v značnej miere oprávnená výhrada, že pluralitný systém poistencom veľa nedal. Konkurencia na trhu zdravotného poistenia je takmer neidentifikovateľná, služby poistencom alebo akási pridaná hodnota z údajnej konkurencie je nepostrehnuteľná a klientom/pacientom v podstate nič neprináša.

 Bohužiaľ,  debata, ktorá sa rozvinula okolo transformácie zdravotného poistenia z pluralitného na unitárny,  je všetko možné len nie vecná. Nakoniec, niet sa čomu diviť. Zdravotníctvo je rezort, v ktorom sa točia obrovské sumy a vytlačiť súkromný kapitál z týchto tokov so sebou nesie obrovské politické riziká.  Treba si uvedomiť, že najväčšiu súkromnú poisťovňu Dôvera vlastní vplyvná finančná skupina so silnými väzbami na prostituujúce médiá, ktoré dokážu celú debatu posunúť do silne politických rovín. A práve preto, že nejde o vecné riešenia, ale vplyvným skupinám sa siaha na zásadnú časť ich investičného portfólia, v sebe nesie nezanedbateľné riziko celej transformácie.

 O tom, že to nebude ľahká cesta, svedčí aj to, že prvý pokus riešiť absurdity takto nastaveného systému zákazom ziskov poisťovní narazil na rozhodnutie ústavného súdu. Zdá sa, že oveľa schodnejšia cesta by bolo limitovať vyplácanie zisku akcionárom na prísne pravidlá, napríklad neexistenciou čakacích listín na odkladnú zdravotnú starostlivosť. Ak by sa tento systém zaviedol, bez pochýb by to bolo ústavne konformné a problém s vyberaním ziskov súkromných spoločností zo zdravotného systému by sa tým vyriešil.

Naopak, cesta, ktorou sa vybrala súčasná vláda v sebe nesie mnohé a veľké riziká. Predovšetkým, objektívne ohodnotenie ceny poistného kmeňa súkromných poisťovní bude veľmi nákladné, technicky náročné a v prípade nedohody – čo je veľmi pravdepodobné, môže mať pokračovanie v drahej medzinárodnej arbitráži. Okrem toho bude politicky veľmi náročné ustáť vyplácanie súkromných akcionárov – predovšetkým extrémne skompromitovanú finančnú skupinu Penta v čase, kedy sa všade šetrí, ľudia sú hromadne  prepúšťaní a štát nevie nájsť prostriedky ani na 10 % navýšenie zúfalo biednych platov v školstve. Problém  je predovšetkým v tom, že vyplatenie päť, desať či pätnásť ročných kumulovaných ziskov takémuto súkromnému akcionárovi je politicky veľmi nešťastné.

Treba si dobre uvedomiť aj kontext. Zavedenie unitárneho systému sa udeje jednoduchým, nie ústavným zákonom, čo znamená, že o päť, sedem, či desať rokov sa súčasný pluralitný systém môže znova zaviesť a pre  súkromných akcionárov by sa tak vyvlastnenie mohlo stať vítaným bonusom.   Preto je najvyšší čas, aby sa zvážili všetky okolnosti tohto procesu, aby politické náklady na zavedenie unitárneho systému neboli neúnosné.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Komentáre

Obrázok používateľa Peter Zajac-Vanka
#2
Peter Zajac-Vanka
04. december 2012, 22:05

Málokto počúva, o čom bola reč...

Napriek tomu, že som vždy kritizoval ministerku zdravotníctva za akúsi pomalosť a malú razantnosť od marca tohto roku pri presadzovaní princípu neziskovosti ba až  združení do jedinej poistnej organizácii na malom Slovensku (celý "unitárny"poistný kmeň poistencov by nemal viac ako päť miliónov "klientov", čo je tak v porovnaní rozmer menšej poisťovne niekde v Nemecku),

tentoraz sa musím zastať Z.Zvolenskej v tom jednom:  

ministerka preda nehovorila o zoštátnení súkromných zdravotníckych poisťovní, o tom jeden jediný raz hovoril premiér vlády Robert Fico ako "temné upozornenie" na adresu súkromných a.s., čo nastane, "ak sa s vládou nedohodnú".

A vláda ponúka "odkúpenie poisťovní", čomu ako ekonóm rozumiem asi tak, že poistný kmeň, teda počet poistených, bude "predaný" do jedinej štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Nič viac. Alebo som naivný a zabúdam, že súkromné a.s. predajú štátu i svoje budovy, i svoj hnuteľný majetok, prevedú zamestnancov na štátnu a.s., at´d, atď. - čo už by bolo moc...drzé.

Hovorilo sa teda o PREDAJI, nie o zoštátnení.

Zoštátnenie by bolo právne možné - stačí, ak by ústavný právnik v dôvodovej správe k tomuto aktu našiel príčiny, prečo sa tak má stať - napríklad že súkromná zdravotná poisťovňa ODMIETLA alebo NEOŠETRILA podstatnú časť svojej klientely pri nejakej tej epidémii, pri nejakom tom hromadnom postihnutí, že napríklad by došlo k flagrantnej a teda po slovensky jednoznačne jasnej neochote poskytovať celým určitým skupinám svojich poistencov nejakú prevenciu a podobne. V tej chvíli by pravdepodobne bol nad právny systém použitý ústavný zákon o tom, že každý občan republiky MÁ PRÁVO zna základnú lekársku starostlivosť - a bolo by vystarané - ako trest voči tomu, kto tak nečinil, by mohol štát z titulu ústavy povedať, nesplnili ste základné povinnosti voči našim občanom - berieme Vám právo podnikať a pôsobiť v zdravotnom systéme Slovenskej republiky.

Osobne si myslím, že k tomu už došlo, ale štátna administratíva zaspala, ako vždy. Robert Fico je právnik, on už vie, akou cestou ísť... mne len ako ekonómovi to nedá - nemožno zoštátntiť súkromný majetok "iba tak", ale možno celý poistný kmeň odobrať z tých príčin, o ktorých som písal, čím by sa zo súkromnej a.s. stal "obchod bez zákazníkov" a skrachoval by do jedného mesiaca i sám.

Obrázok používateľa Peter Zajac-Vanka
#4
Peter Zajac-Vanka
04. december 2012, 22:22

Stačí zmeniť ekonomické zákony

Ešte reagujem na slová: " Okrem toho bude politicky veľmi náročné ustáť vyplácanie súkromných akcionárov " .

Predvídam, že to nebude potrebné. Prečo?

Už to niekde v diskusiách zaznelo:

Nik nemôže štátu a vláde tohto štátu zabrániť, aby si nemodelovala svoje parametre ekonomického systému sama podľa potrieb. V tomto smere, v akom to chcem ozrejmiť, nebude s tým mať problém ani Európska únia:

Štát zistil, že odvody do zdravotníctva sa neefektívne prečerpávajú od štáneho výberu odvodami cez prerozdeľovanie zdravotníckym poisťovniam na základe kmeňu ( teda stáleho počtu poistencov) až po vyplácanie za výkony a nutnú činnosť zdravotníckym zariadeniam.

Štát môže ( a mal by) rozhodnúť, že efektívnejším spôsobom výberu a prerozdeľovania financií v zdravotnom systéme bude výber priamej dane. Každý občan, ktorý to má zo zákona povinné,  namiiesto odvodov na zdravotné poistenie zaplatí  DAŇ defnovanú na účely zdravotníctva a túto daň príslušné daňové úrady spolu s príslušným ministerstvom prerozdelí do zdravotníckych zariadeni od hora, teda ´štátnych zdravotníckych zariadení  až po poslednú súkromnú ošetrovateľku, ktorá sa preukáže starostlivosťou.

Súkromné zdravotné poisťovne - nech si len žijú - ale z predaja poistenia tak ako ostatné poisťovne - určite nájdu kmeň - malý, ale predpokladám, že výdatný - nejakú skupinu klientov, ktorá si rada priplatí za takmer 4-hviezdičkové vybavenie lôžka po operácii, za dokonalú kúpeľnú rehabilitáciu atď atď,  - a nech sú súkromné zdravotné= poisčovne nútené uchádzať sa o svojich zákazníkov a "pestovať" si svoju klientelu.

Štátu zostane celá daň na prerozdelenie a akcionári súkromných poisťovní nebudú môcť povedať ani len to povestné :"au!!!" - veď podnikajú, pôsobia na trhu, trh je raz rastový, raz v úpadku, nuž, jednoducho budú musieť prudko zmeniť svoj prístup.

Teraz, v tomto blbo nastavenom systéme, je lekárov "priveľa", nemocničných lôžok "mrte" ako sa hovorí, nedajú sa zvyšovať platy, lebo veď medveď ... ale potom, to by len nastalo kvasenie -

mimochodom, to, o čom hovorím, predsa funguje v Európskej Únii od vekov - nech nie je iba Británia príkladom fungujúceho štátneho a verejného zdravotníctva....

Obrázok používateľa Peter Zajac-Vanka
#7
Peter Zajac-Vanka
05. december 2012, 21:35

Fedor, odpovedám, že nie je, ibaže u nás nie je štátna administratíva tak mocná, aby to mohla urobiť a oprieť sa o celospoločenský súhlas, teda moderne konsenzus.

Dokonca ani vláda s názvom sociálno-demokratická si po 23 rokoch divokej a bezuzdnej privatizácie nemôže povedať, že treba naprávať pokrivené vzťahy v spoločnosti a predísť veľkému prepúšťaniu pracovníkov či nekalému vykorisťovaniu obyvateľstva. Najmä nie, ak sme už ( a napriek tomu, že som prívržencom Eurozóny, aj ja tu musím povzdychnúť), ŽIAĽ tak začlenení do systému Európskeho hospodárskeho priestoru, že vláda sama nemá tú moc aj ke´d môže mať právomoc.

Ale vráťme sa konkrétne ku zdravotným poisťovniam: prečo tak silovo ( to by muselo byť mocensky a silovo, to uznáte) a prečo tak extrémne, ak stačí zmeniť zákonné podmienky a ekonomické subjekty sa budú musieť prispôsobiť. Otázkou i pre nňa je, či je vo vláde i v parlamente dosť rozhodovacej sily, aby tie zákonné podmienky zmenili...

Obrázok používateľa Dedo
#8
Ján Šteuček
05. december 2012, 23:10

Pre toto:

A.Šoltész, HN:

Penta striktne odmieta možnosť, že by sa svojej poisťovne dobrovoľne vzdala, a už podnikla potrebné kroky, aby v prípade jej vyvlastnenia mohla uspieť v medzinárodnej arbitráži. A zrejme uspeje, čo nás napokon môže vyjsť veľmi draho. V dlhodobom horizonte sa to napriek tomu oplatí.

Za trinásť rokov sme viac ako strojnásobili zdroje, ktoré každoročne nalejeme do zdravotníctva, no na jeho kvalite sa to neprejavilo. Existuje jediné rozumné vysvetlenie – značnú časť zo súčasných vyše siedmich miliárd v skutočnosti nemíňame na zdravotnú starostlivosť. Aj keby nás prípadné arbitráže stáli miliardy, ich návratnosť by mohla byť veľmi rýchla.

  
Obrázok používateľa Peter Zajac-Vanka
#9
Peter Zajac-Vanka
06. december 2012, 21:05

No veď preto...

Presne treba ísť prípad po prípade. Ak je Penta majiteľom Dôvery ZP a.s., ok, nech si ju vlastní. Má klientov, pretože platí nenormálna právna situácia, že v slobodnej trhovej ekonomike sa občan môže rozhodnúť medzi:

-platením povinného zo zákona odvodeného zdravotného poistného do súkromnej akcoivej spoločnosti, alebo platením povinného zákonného poistenia ako odvodu do štátnej zdravotnej poisťovne. Hm, naozaj to nie je o ovci, je to debilnej ovci. Nič nezíska, kamkoľvek musí povinne platiť.

Ale ak parlament a štátna administratíva rozhodne o zákonnej zmene toku financií do zdravotníctva, potom sa netreba Pente ničím vyhrážať. Penka bude museiť preukázať svoju trhovú schopnosť hľadať a udržať si zákazníka:

Povedzme od 1.januára 2013 sa zákonný odvod zahrnie do štátne vyrubovanej dane z príjmu, zvýši sa povedzme daň z prijmu práve o ten objem či o to percento a štát predisponuje tok financií od občanov na daňový úrad. A Ministerstvo zdravotníctva prijme 10 ľudí, ktorí agendu prerozdeľovania nemocniciam zvládnu.

Penta zostane do rána bez prílevu zákonných financií, pretože zákonné poistenie zanikne. A od "pondelka" bude nútená každému klientovi ponúknuť komerčné zmluvné zdravotné poistenie, kde mu navrhne, že za jeho každomesačný vklad mu zabezpečí povedzme "sestričku z Ktramárov", či Doktora Dokonalého, alebo pobyt v Nemocnici na okraji mesta. A verím, že tí vysoko zarábajúci sa na to dajú.

Štátna zdravotná poisťovňa sa transformuje späť na verejno-prospešnú organizáciu a zdravotníctvo konečne pocíti stopercentný prílev peňazí od obyvateľstva.

Načo zoštátňovať, načo sa ťahať za prsty s podnikateľmi. Ve´d nech sa ukážu!

Obrázok používateľa Eva Sládeková
#11
Eva Sládeková
07. december 2012, 11:52

K P.Z.V.:

Myslím, že to by bola cesta, keby to bolo (ústavno)právne schodné... Neviem, možno som unavená, ale aj tak... Zdá sa mi to ako potenciálne riešenie. Rozhodne by sa mal odstaviť ten pohodlný príliv peniažkov. Bez všetkých ďalších veľkých a nadbytočných tém, ktoré sa vznášajú ako výhovorky alebo... Sa len nerozumiem právu či ekonomike?  Mne tento náš model, aj v zdravotníctve, koliduje už so základným pravidlom hospodárskej súťaže... Tak by vedel podnikať aj drobček v rozprávke.

Obrázok používateľa datatip
#12
Anton Maslo
08. máj 2013, 11:49

Súhlasím s predchádzajúcou prispievateľkou. Zdr. poisťovne v SR nie sú "sprostredkovateľom" medzi poistencom a poskytovateľom, ale rozdeľovateľom ZO ZÁKONA získaných príjmov na 2 kôpky = pre poskytovateľov a pre seba. Či už má terajšia vládna moc väzby na finančné skupiny alebo nie, to spomínané najčistejšie riešenie - ústavný zákon je v dnešnej situácii nerealizovateľné !  Štátu ostáva len možnosť vybrať si takú auditorskú spoločnosť, ktorá bez vonkajších vplyvov ocení ZP. Ak "majú na to" majitelia a záujmové skupiny aby si vybrali a zaplatili právnikov / možno aj ekonómov / , štát by mal mať na to, aby si vybral a zaplatil pre seba tiež tých najlepších, či najvhodnejších hlavne zahraničných expertov.

Samozrejme, že od po slovensky píšucich médií ktoré vlastní zahr. kapitál a ani od politikov presadzujúcich liberálne a tvrdo pravicové riešenia sa vláda podpory nedočká.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984