Reklama
Reklama

Stop šafáreniu so štátnym majetkom

Na stránkach SLOVA sa už viackrát písalo o nevýhodných nájomných zmluvách, ktoré počas predchádzajúcej vlády uzatvorilo vtedajšie vedenie Fondu detí a mládeže.
Počet zobrazení: 1310

Na stránkach SLOVA sa už viackrát písalo o nevýhodných nájomných zmluvách, ktoré počas predchádzajúcej vlády uzatvorilo vtedajšie vedenie Fondu detí a mládeže.

Pretože zákon doteraz neupravoval osobitné ustanovenia o hospodárení s takýmto majetkom štátu, skupina mladých poslancov Národnej rady (Jirko Malchárek, Braňo Orava, Peter Muránsky, Ľudovít Andrassy a ja) podala návrh novely zákona o FDaM.

Cieľom novely je zakotviť presné a jasné pravidlá pre nakladanie s majetkom bývalého Socialistického zväzu mládeže. Absencie tejto právnej úpravy ohrozuje fungovanie a samotnú existenciu fondu, ako i plnenie jeho základnej úlohy - podporovať aktivity v prospech detí a mládeže, pretože prenajímanie nehnuteľností je hlavným zdrojom príjmov FDaM. Zákon v doterajšom znení problematiku prenájmu majetku štátu dostatočne neupravoval, v podstate iba odkazoval na štatút fondu. Ten však nie je zákonom, ani všeobecne záväzným právnym predpisom. Preto sa následky jeho porušovania nemohli sankcionovať. Zákon o správe majetku štátu sa na FDaM nevzťahoval.

Ako to vyzeralo v praxi? Fond prenajal nehnuteľnosť alebo nebytový priestor za mimoriadne nízku sumu s tým, že nájomca mohol majetok prenechať inému do podnájmu. Jeho príjmy z podnájomných zmlúv pritom mnohonásobne prevyšovali nájomné. FDaM súčasne spravidla ešte hradil náklady na opravy a úpravu prenajatého majetku, znášal daň z nehnuteľnosti atď. Okrem toho sa v takmer každej zmluve zakotvuje predkupné právo nájomcu na predmet nájmu, nezriedka je predmet zaťažený vecnými bremenami. Uzatvárali sa nájomné zmluvy na neúmerne dlhé časové obdobie - rádovo 20 rokov, čím fond, prípadne ním ovládaná právnická osoba (Hotely mládeže Slovakia, a. s.) stratili kontrolu nad prenajatým majetkom.

Preto sa javí ako nevyhnutné predchádzať takýmto situáciám a legislatívne upraviť spravovanie majetku štátu s tým, že sa s porušením zákona budú spájať dôsledky neplatnosti právnych úkonov. Aby sa zabezpečila čo najväčšia transparentnosť a kontrolovateľnosť nakladania s majetkom štátu, navrhujeme, aby sa úplne vylúčila možnosť dať mládežnícky majetok do podnájmu alebo ďalšej výpožičky. Uzatvorenie zmluvy na dobu neurčitú a na viac ako päť rokov by sa viazalo na súhlas ministerstva financií. V predloženej novele sa rešpektuje právna istota, pretože pôsobí výlučne "pro futuro" a poskytuje dostatočný časový priestor účastníkom zmlúv, aby ich dali do súladu so zákonom.

Autor je poslanec Národnej rady SR

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama