Politici ako riziko reformy

Medzi najväčšie riziká reformy verejnej správy zaradili v uplynulých dvoch mesiacoch účastníci diskusií o nej možné politické zásahy, mysliac tým najmä hrozbu neodborného posudzovania celého komplexu otázok, presadzovanie úzko chápaných záujmov politických subjektov, vytrhávanie jednotlivých návrhov z celkových súvislostí reformy a neznalosť skutočných, hlbokých problémov regiónov.
Počet zobrazení: 1573

Medzi najväčšie riziká reformy verejnej správy zaradili v uplynulých dvoch mesiacoch účastníci diskusií o nej možné politické zásahy, mysliac tým najmä hrozbu neodborného posudzovania celého komplexu otázok, presadzovanie úzko chápaných záujmov politických subjektov, vytrhávanie jednotlivých návrhov z celkových súvislostí reformy a neznalosť skutočných, hlbokých problémov regiónov.

Táto obava sa opakovala so železnou pravidelnosťou od záveru októbra až do polovice decembra, keď sa cyklus diskusií v súlade so závermi vlády SR konal; zaznievala od predstaviteľov malých obcí i veľkých miest, od ľudí z verejnej správy i od občanov, od členov i nečlenov politických subjektov. Za jedno z hlavných nebezpečenstiev pre reformu sú považovaní tí, ktorí by ju v mene občanov a pre nich mali už začiatkom budúceho roka vecne, zodpovedne a so znalosťou problematiky posúdiť - totiž politické strany a poslanci NR SR. Táto nelichotivá povesť a obava v otázke "Čo tí s tým zase urobia?" je priamym dôkazom toho, že spravovanie verejných záležitostí na Slovensku potrebuje reformu. (Alebo lepšie - potrebuje jej dokončenie, veď sa začala tesne po zmenách roka 1989 zrušením národných výborov a zavedením duálneho modelu verejnej správy, ktorý tvorí miestna samospráva a štátna správa.) O riešení problémov krajiny sa jednoducho nedá efektívne rozhodovať len na centrálnej úrovni, a to ani za predpokladu iného personálneho zloženia. Dôkazov je dostatok - od zvyšujúcej sa nezamestnanosti cez hrozivé problémy školstva či zdravotníctva až po úplne absentujúcu regionálnu politiku. Súvislosť medzi usporiadaním verejnej správy a kvality verejných služieb je zrejmá napriek tomu, že občania si ju málo uvedomujú.

Hlasy z regiónov

Reforma verejnej správy je natoľko zložitý problém, že doteraz ho zásadne nedokázala vyriešiť ani jedna z ponovembrových vlád. S výnimkou prvých rozhodnutí o národných výboroch a o znovuoživení územnej samosprávy boli prakticky všetky ďalšie kroky čiastkové, mali organizačný charakter a najmä, sa vyhýbali decentralizácii ako čert svätenej vode. Súčasná situácia sa od minulých rokov odlišuje v tom, že vládny splnomocnenec otvoril otázky nového prerozdelenia kompetencií medzi štát a územnú samosprávu, pretože jedine odpoveď na túto otázku môže byť východiskom kvalifikovaného prístupu. Situácia sa odlišuje aj v zámere nepripravovať návrhy na riešenie BEZ budúcich kľúčových aktérov, t.j. územnej samosprávy a štátnej správy, ale S NIMI, a to v čase prípravy konečného znenia koncepcie reformy. Ďalším pozitívom je fakt, že reforma sa posudzuje komplexne, v širších vzťahoch a jej súčasťou je aj príprava novej koncepcie financovania.

Približne 2,5 tisíc účastníkov spomínaných diskusných podujatí, za ktorými stálo Združenie miest a obcí Slovenska, vládny splnomocnenec a zahraničný partner, Kanadský urbanistický inštitút, mimoriadne ocenilo fakt, že diskusia sa uskutočnila - vôbec po prvýkrát - na úrovni splnomocnenca vlády. Doteraz, bohužiaľ, málokoho zaujímali "hlasy z regiónov", či ich už k politickým špičkám posúvalo ZMOS, komunálni politici alebo iné subjekty.

Unáhlená kritika

Do práce na reforme, ktorou sa má v januári 2000 zaoberať vláda a vo februári NR SR, vstúpili dosť nešťastné vyhlásenia na margo splnomocnenca vlády SR pre reformu verejnej správy V. Nižňanského, poznámky o jeho poste, resp. o zodpovednosti za reformu, ktorou by mal byť poverený člen vlády, a napokon aj o obsahu reformy.

S kritikou práce splnomocnenca by azda bolo korektné počkať dovtedy, kým ju uzavrie a predloží vláde, ktorá bude prijímať rozhodnutia a koncepciu reformy predloží parlamentu. Pokiaľ ide o zodpovednosť - reforma má "svojho" zodpovedného člena vlády, dokonca na úrovni podpredsedu. Keďže je zodpovedný za viaceré rozsiahle úlohy, návrh na samostatné ministerské kreslo nie je márny. Dôležitosti reformy by to zodpovedalo - nie je však jasné, prečo zaznieva kritika v prípade, že rozhodnutie závisí od koaličných politických subjektov? Bez ohľadu na to, či koncepciu pripravuje splnomocnenec vlády alebo minister, podstatné pre jej úspech je, že realizovať ju a zodpovednosť niesť musí celá vláda. Tvrdí, že reforma verejnej správy musí byť národným programom.

Diskusia o problémoch

Vychádzajúc zo znalosti problematiky a diskusie počas uplynulých dvoch mesiacov si myslím, že diskutovať netreba o osobách, ale o vážnych problémoch verejnej správy na Slovensku, a že je to aj prvoradá úloha všetkých politických strán. Tie by si mali dobre vypočuť svojich komunálnych politikov a namiesto toho, aby im "zvrchu" vnucovali riešenia, by si ich mali "zospodu" osvojiť. Alebo sa ani trošku nezamýšľajú nad tým, že parlament sa väčšmi poníma ako hrozba, než ako záruka pozitívnych a progresívnych riešení?

Autorka je tlačová tajomníčka ZMOS

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984