Reklama
Reklama

Bez dotácií samosprávy separovať nebudú

Zatiaľ u nás nie je adekvátna náhrada za Recyklačný fond. Máme veľmi nízke poplatky za zneškodňovanie odpadov na skládkach a za ich spaľovanie. Separovanie je oproti tomu drahé. Štát by mal na jednej strane zvýšiť ceny za skládky a spaľovanie, na druhej strane podporovať prevenciu vzniku odpadov a separovaný zber, hovorí Branislav Moňok z občianskeho združenia Priatelia Zeme.
Počet zobrazení: 1013
ais.jpg

Na prvý pohľad sa o potrebnosti Recyklačného fondu nedá pochybovať: naštartovať ekologické nakladanie s odpadmi je nevyhnutné a bez dotácií by boli separovanie a recyklácia pre obce výrazne stratové. Aby naň samosprávy nedoplatili, dopláca Recyklačný fond (RF).

Druhý pohľad na RF predstavuje kritika jeho neefektívnosti, korupcie a netransparentnosti rozdeľovania dotácií. Jeho pôsobenie údajne neprináša očakávané výsledky a predražuje odpadové hospodárstvo. V lete 2010 sa z podnetu strany Slobodné fórum rozbehla diskusia o zrušení RF, ktorej hlavným argumentom bolo, že recyklačný trh je ziskový sektor, a teda nepotrebuje žiadne dotácie. RF vraj v tomto kontexte predstavuje „deformáciu trhu“.

Recyklačný fond má svoje muchy. Môžu však samosprávy separovať bez neho? Na otázky odpovedá Branislav Moňok z občianskeho združenia Priatelia Zeme.  


Foto: Branislav Moňok s nádobami na triedený odpad.
Zdroj foto: www.priateliazeme.sk

Aký je váš názor na prípadné zrušenie Recyklačného fondu?
Myslím si, že hovoriť v slovenských podmienkach o zrušení Recyklačného fondu (RF) je predčasné. O tejto téme by mala prebehnúť otvorená diskusia na odbornej, a nie na politickej úrovni, kde by sa zhodnotili všetky pozitíva a negatíva existujúceho systému a navrhovaných riešení.

Som toho názoru, že u nás zatiaľ nie je adekvátna náhrada za RF a rovnako, že financovanie separovaného zberu je veľmi podhodnotené. Preto by bolo treba RF reformovať tak, aby neboli možné žiadne diskusie o transparentnosti prideľovania finančných prostriedkov. Aby RF nemohol financovať výstavbu zariadení na zhodnocovanie odpadov, ale podporoval by len separovaný zber v obciach (príspevky na projekty a obligatórne príspevky). Aby sa zmenil systém platieb povinných osôb do RF, čo by umožnilo výrazne zvýšiť príspevky obciam za vyseparované zložky. (Aby príspevok pokrýval náklady na separovaný zber v obciach podľa vopred stanovených modelov.) Aby sa zmenil systém vyplácania obligatórnych príspevkov obciam tak, aby zohľadňovali výsledky separácie odpadov (bonusový systém). A napokon, aby sa zvýšila kontrola nad RF.


Ako hodnotíte doterajšiu činnosť fondu?
Som presvedčený, že zriadenie RF bolo potrebné. Veľké množstvo obcí zaviedlo vďaka nemu separovaný zber. Pre obce je to trvalý zdroj financií, ktorý je na rozdiel od fondov EÚ a Environmentálneho fondu prístupný všetkým obciam. Na druhej strane, uznávam, že v súčasnosti si vyžaduje RF výraznú reformu.
 


Viete si predstaviť lepšie, efektívnejšie riešenie na podporu recyklácie ako Recyklačný fond? Čím by sme sa mohli inšpirovať v zahraničí?
Na Slovensku máme v porovnaní s recyklačne vyspelejšími spoločnosťami veľmi nízke poplatky za zneškodňovanie odpadov na skládkach a za energetické zhodnocovanie v spaľovniach odpadov. V porovnaní s nimi je separovanie odpadov drahé. Štát by mal na jednej strane zvýšiť ceny za zneškodňovanie a energetické zhodnocovanie zmesových odpadov a na druhej strane podporovať predchádzanie vzniku odpadov a separovaný zber. Minimálne zo začiatku je nevyhnutné podporovať samosprávy v separácii aj finančne, aby pre ne bola výhodnejšia ako spomínané spôsoby spracovania zmesových odpadov.

Foto: Branislav Moňok z OZ Priatelia Zeme
Zdroj foto:
www.priateliazeme.sk
Samozrejme, štát by nemal zabúdať ani na vzdelávanie samospráv (je nevyhnutné zaviesť účinný informačný systém) a pravidelnú kontrolu dodržiavania legislatívy. Len tak sa môže dosiahnuť výrazné zlepšenie separácie. V súčasnosti je financovanie na slabej úrovni, vzdelávanie takmer neexistuje a kontrola je minimálna.


Kríza sa negatívne odráža aj na záujme spracovateľov druhotných surovín. Čo by sa s tým dalo robiť?
Myslím si, že tento problém je už z veľkej časti minulosťou. Veľké množstvá kvalitne vyseparovanej a upravenej suroviny dokážu rozbehnúť recyklačný priemysel tak, aby netrpel takými veľkými výkyvmi ako teraz. Musíme však viac a kvalitnejšie separovať. O kvalitnú surovinu je vždy záujem.


Foto: PET-fľaše na dotrieďovacej linke.
Zdroj foto: biospotrebitel.sk

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama